Diskusjon Triggere Porteføljer Aksjonærlister

BergenBio - Småprat 2 (BGBIO)

Er bare å ha is i magen og la robotene holde på. Eierne av de aksjene skal tilslutt ha de aksjene tilbake og da kan de ikke leve med for lave kurser selv.

Jeg sitter uansett inne i BGBIO som en langtidsinvestering jeg ikke forventer å nå store høyder før i 2022.

Beklager om dette er et dumt spørsmål, men høres ut som du har peiling så kjører på så kanskje jeg kan lære noe :slight_smile: Hva synes du om en slik utregning, og hvorfor er det en dårligere/mindre troverdig måte å regne på?:

For “ikke-bemcentinib” gruppene samlet har vi 89 pasienter og 8 dør, som er 9%, så vi antar at det er sannsynligheten for å dø om du ikke får bemcentinib. Hva er sannsynligheten for at en studie med 86 nye pasienter får 3 eller færre døde dersom hver pasient fortsatt har 9% sannsynlighet for å dø. Med binomial fordeling på kalkulator med n=86, p=0.09, så får en sannsynligheten for 3 eller færre events med 9% sannsynlighet for hver uavhengige event er 4.3%

Altså, om å gi bemcentinib var like effektivt som å “ikke gi bemcentinib” virker være i studien, så vil du bare forvente å få så gode resultater 4.3% av gangene, med det regnestykket der

Altså, jeg regner med at jeg tar feil, og at ditt regnestykke nok er det vitenskapen bruker, men kan du forklare hvorfor det blir feil, om du skjønner? :stuck_out_tongue: Hvorfor er det ikke lov å regne slik på det som jeg gjorde om en ønsker å finne sannsynligheten for at bemcentinib egentlig er bedre enn å ikke gi det.

Ville bare si at det var en flott klargjøring tidligere i dag.

(Og jammen kom Bayes enda klarere fram da krukke ble brukt som esempel, gitt. Muligens burde man brukt Bayesisk statistikk og ikke Fisher’s p-verdier for så små utvalg når man i utgangspunktet vel kunne tallfestet en antatt effekt. Jeg hadde vurdert Bayesisk statistikk gitt de små utvalgene, men dette er opp til forskerne som jobber med tallene. Her var det jo både teori og empiri som tilsa en effekt, noe som kan eller bør legges inn som “priors”.)

1 Like

Det er nå også positivt at de forbereder fremleggelse av metaanalysen etc i mai på en konferanse og i medisinsk tidsskrift.

Så får vi følge med om det gjøres noen endringer på noen presentasjoner på hjemmesiden i mellomtiden.

@Scrivener: ja, nettopp, var viktig for meg å være tydelig på antakelsene. Ingen prior forventning, hverken teori eller empiri. Bare en helt basic sannsynlighetsberegning gitt de presenterte tallene under antakelse om ingen effekt overhode. Beregningen er konsistent med antakelsene og situasjonen blir altså ekvivalent med krukke eksempelet. Det belyser hva tallene som ble presentert kan fortelle oss i seg selv.

Merk at det slettes ikke er så usannsynlig med bare 1 død i Accord på ren slump, over 10% sjanse. Og børsmeldingen trekker frem tall kun for dødelighet, men det er mange type data man kunne valgt å trekke frem… Så statistisk sett er det tvilsomt om de presenterte tallene forteller oss noe som helst.

@Skeptikern: du bruker en binomialfordelingen til å regne på sannsynligheten for 3 eller færre døde gitt ingen effekt. Så her bruker du implisitt samme antakelse som meg. Men p-verdien er etablert fra halve utvalget, som da blir inkonsistent med antakelsen om ingen effekt. Bruker du alle dataene må du gi opp binomialfordelingen og over på en “krukkemodell”. Det kunne gitt mening å bruke en binomialfordeling hvis p verdien var var etablert utenfor studiene. I praksis kunne du brukt antall død på sykehus / antall innlagt på sykehus (i hele verden), men det blir jo lite presist gitt variasjonen i behandlingsprosedyrer, tid, sted, etc.

1 Like

Tekk: Har du regnet på hva man får i accord og S-A/India om man regner på samme måte som når man beregner vaccine efficacy? (The outcome data (vaccine efficacy) generally is expressed as a proportionate reduction in disease attack rate (AR) between the unvaccinated (ARU) and vaccinated (ARV), or can be calculated from the relative risk (RR) of disease. Vaccine efficacy= (ARU-ARV)/ARU*100%.). Det er jo et mye enklere regnestykke enn det du allerede har gjort. Problemet er at man dessverre ikke fikk kjørt accord med antallet man opprinnelig planla, slik at man ikke når den forhåndsdefinerte statistiske terskelen på p<0,05 - når det gjelder det primære endepunkt. Men risikoreduksjonen for død når man legger til bemcentinib til standardmedikamentene blir jo ganske god, spesielt i UK. India skiller seg ut pga et annet utvalg av pasienter (kun pasienter som har behov for oksygen). Det blir spennende å se hva man får når man skiller mellom de med og uten oksygenbehov i en metaanalyse.

En ting som ikke er helt opplagt for meg er kommentaren: “i BGBC020 studien var det henholdsvis 2 versus 3”. Var det virkelig bare 5 dødsfall til sammen blant alle pasientene som deltok i studien i BGBC020 (4.3% mot 10% i UK, til tross for sykere pasienter i India (så her er det noe mystisk som trenger en forklaring i oppdateringen i mai, og som betyr at siste ord ikke er sagt når det gjelder disse analysene…)), eller var forholdstallet mellom dødelighet i de to gruppene 2:3? Det får konsekvenser for beregningen som Skeptikern har gjort, om man endrer til å anta sannsynligheten for død basert på alle pasientene samlet, slik du mener han bør gjøre. Med flere døde i BGBC020 enn 5 kommer vi lenger ned i sannsynlighet for at forskjellen mellom bem gruppen og soc skyldes tilfeldigheter.

2 Likes

Nope, til det trengs vel mer data og forskere innen medisin. Du må vel vente til mai;) Men jeg fant det nyttig å ta en kikk på signifikansen til tallene innenfor rammen til en enkel sannsynlighetsmodell.

1 Like

Regning og statistikk er finurlige greier :slight_smile:

Man kan også se at det å gi bemcetinib i Accord førte til en risiko reduksjon på ca 20% for død.

Det er mange medisiner som er godkjent med mindre risiko reduksjon en det.

7 Likes

Ikke vær beskjeden nå! Fra 5 (uten Bem) til 1 (med Bem) er reduksjon på 80% :wink: Men akk altså ikke super signifikant.

3 Likes

Ja, det blir jo 77% reduksjon i risikoen for død (i ACCORD), hvis man legger bemcentinib til remdesivir/steroider, hvis man skal regne slik vaksineprodusentene gjør det.
Det var ergerlig at man ikke fikk det planlagte antall pasienter i UK, slik at man kunne fastslå dette med større sikkerhet.
I S-A/India gjennomsnittelig risiko for død redusert med 33% er heller ikke galt, men antall dødsfall er lite, og der må vi få vite hva det er med disse pasientene. Er de yngre i India, samtidig som de kun inkluderes dersom de er sykere enn i UK? Det vil kanskje kunne forklare hvorfor de ikke dør (eldre har større risiko for å dø av covid), og hvorfor de samtidig har mer nytte av steroider enn bemcentinib (fordi man starter behandlingen med bemcentinib for sent, kun etter at immunsystemet er overaktivert, lungefunksjonen svikter og man må ha oksygen).
Så får vi se hva man finner i de andre sekundære endepunktene.
Det man kan håpe er at man ved nærmere analyse finner at bemcentinib har bedre effekt dersom det gis tidlig, allerede før man trenger oksygen/sykehusinnleggelse, hos personer som er middelaldrende eller eldre. Og, som Hayen skriver nedenfor: Redusert virusload eller risiko for sekundærinfeksjon, i tråd med Maurys data og andre studier.

1 Like

Selskapet må gå i sømmene på årsaken til at resultatene aviket så mye mellom studiene, de brukte samme protokoll …

ultimativt er 77% reduksjon i risikoen for død interessant. Men alt andet lige er der jo rigtig mange varible i dette, der skal tages højde for. Antal dage indlagt med og uden, eftervirkninger, elementer i forsøget, der kan fortælle noget om profylaktisk behandling og effekt af det. Det mangler vi svar på. De nuværende indikationer tolker jeg til, at vi kan forvente positive resultater andre dele af behandlingen af Covid19 med Bem?

Jeg tenker sikkert for enkelt, men min mening er at vi trenger egentlig bare gode resultater på et område:
Betydelig fall i virusload for de på bemcentinib.

Da vet man at dette virker.
Og da er det kun tid og veien for at Bemcentinib blir gitt såpass tidlig i forløpet, at syke unngår et forløp som gir sykehusinnleggelse.

3 Likes

Hm, hvis man ser på tallene fra worldometers for antall døde i forhold til recovered i UK og India, så ser det faktisk slik ut:
UK: 127274/4156135 = 3.1%
India: 180550/13108582 = 1.4%
SørAfrika har samme dødsrisiko som UK, ikke som India: 53757/1490876 = 3.6%.
Kan noen kontrollregne disse tallene?
Dette er jo i samme retning som det BGBIO rapporterer. Større dødelighet i UK.

Er pasientene i studien i UK eldre?
Median alder i de aktuelle landene:
UK: 40.5
India: 28.4
S-A: 27.6

1 Like

Kan behandling av Bemcentintinib gitt senere i sykdomsforløpet India/Afrika vs Accord studie?

Direkte: Dette gjelder i alle fall for India. Ifølge godkjennelsen der gis bemcentinib kun til de som er så dårlige at de må ha oksygen.
Samtidig må India ha masse smittede som ikke er innlagt i sykehus. Hadde man tatt med en del av disse, og spesielt de eldre blant dem, i studien, så kunne man håpet på langt bedre resultater, ut fra det vi vet så langt, gitt at man har større risiko for å dø med økende alder (og det tror jeg vi kan anta, ut fra det vi også vet fra vestlige land, alder er en av de viktigste risikofaktorene). Hvis det ikke er genetiske forskjeller eller annet. (Samtidig har man en del av Indisk avstamming i UK, så her kan man, som BGBIO allerede har meldt, se på ulike typer subgrupper.)

1 Like

Er jo misleding av informasjon til markedet spør du meg hvis en ikke klarer å få til en studie som viser effekten. F.eks bare gamle, bare pasienter som er i respirator. Da er jo alt bortkastet spør du meg og en burde kansellert hele studien og informert markedet om dette! De har jo hele tiden visst at den virker best tidlig i sykdomsforløpet, kan det være at de har gode nok resultater på dette så de trenger ikke en studie på det? På meg virker det som alt er en tynn suppe som det er vanskelig å lese noe konkret ut av, håper jeg tar feil men er nok større sannsynlighet for at jeg ikke gjør det da de fleste selskaper historisk sett ikke klarer å komme med en medisin dessverre!

Man vil aldri få et klart svar, det er alltid usikkerhet knyttet til slik forskning (derfor vil mange operere med konfidensintervaller, feilmarginer er vel mer kjent).

To døde og én død. Tenk litt på det. Det er åpenbart store tilfeldigheter i så små tall. Jeg syns ikke folk her inne hele tiden skal fortelle BergenBio hva de skal gjøre. Det vet de nok bedre selv.

3 Likes

Det må være ting som ikke er kommet frem hvis uttalelsen “VERY PROMISING” skal stemme. Ellers har Godfrey, mr 80 %, hypet opp resultatene og levert til stryk. Det vil si hvis det ikke blir fase 3 uttav det de konkluderer, så har de seriøst feilet både med studie og uttalelser.