Diskusjon Triggere Porteføljer AksjonÌrlister

Equinor ASA (EQNR) 🛢

Starter en trüd om EQUINOR ASA (EQNR.OL) siden en del har den i favoritt-listen eller i porteføljen sin :slight_smile:

La oss starte diskusjonen! @mdrag @Bulldre @Brl @Gostemning @NoBrain @heiver @pdx

Equinor ASA: Notifiable trading

On behalf of Equinor (OSE: EQNR, NYSE:EQNR), DNB has on 15 October 2018 purchased 422,751 shares for use in the group’s Share saving plan.

The shares have been acquired at a price of NOK 221.99 per share.

Before distribution to the employees, the Share saving plan has 10,135,297 shares.

This information is subject to the disclosure requirements pursuant to section 5-12 of the Norwegian Securities Trading Act.


This announcement is distributed by West Corporation on behalf of West Corporation clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Equinor ASA via Globenewswire

Nyheten er levert av GlobeNewswire.

http://www.netfonds.no/quotes/release.php?id=20181016.GlobeNewswire.HUG2220693

Equinor ASA: Meldepliktig handel

Pü vegne av Equinor (OSE:EQNR, NYSE:EQNR) har DNB 15. oktober 2018 kjøpt 422.751 aksjer til bruk i Equinors aksjespareprogram.

Aksjene er kjøpt til kurs 221,99 kroner. Før viderefordeling til ansatte har Aksjespareprogrammet 10.135.297 aksjer.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12


This announcement is distributed by West Corporation on behalf of West Corporation clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Equinor ASA via Globenewswire

Nyheten er levert av GlobeNewswire.

http://www.netfonds.no/quotes/release.php?id=20181016.GlobeNewswire.HUG2220694

Equinor’s share saving plan allocates shares

The shares purchased by DNB on behalf of Equinor (OSE: EQNR, NYSE: EQNR) on 15 October 2018 for use in the group’s Share Saving Plan have on 18 October 2018 been distributed to the employees in accordance with their savings amount.

Following this, the share saving plan has 9,912,781 shares.

This information is subject to the disclosure requirements pursuant to section 5-12 of the Norwegian Securities Trading Act.


This announcement is distributed by West Corporation on behalf of West Corporation clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Equinor ASA via Globenewswire

Nyheten er levert av GlobeNewswire.

http://www.netfonds.no/quotes/release.php?id=20181018.GlobeNewswire.HUG2221031

Equinors aksjespareprogram viderefordeler aksjer

Aksjene som DNB kjøpte pü vegne av Equinor (OSE: EQNR, NYSE: EQNR) 15. oktober 2018 til bruk i Equinors aksjespareprogram, er 18. oktober 2018 viderefordelt til de ansatte i henhold til deres sparebeløp.

Etter viderefordeling har aksjespareprogrammet 9.912.781 aksjer.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12


This announcement is distributed by West Corporation on behalf of West Corporation clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Equinor ASA via Globenewswire

Nyheten er levert av GlobeNewswire.

http://www.netfonds.no/quotes/release.php?id=20181018.GlobeNewswire.HUG2221032

Equinors resultater for tredje kvartal og de første ni münedene av 2018

Equinor (OSE: EQNR, NYSE: EQNR) rapporterer et justert driftsresultat pĂĽ 4,8 milliarder USD og 2,0 milliarder USD etter skatt i tredje kvartal 2018. Driftsresultatet i henhold til IFRS var pĂĽ 4,6 milliarder USD, og IFRS-resultatet var pĂĽ 1,7 milliarder USD.

Tredje kvartal var kjennetegnet av:

 • Sterke resultater og kontantstrøm fra driften. Gjeldsgraden redusert til 25,7 %

 • Forventede organiske investeringer redusert til om lag 10 milliarder USD, fortsatt sterkt kostnadsfokus

 • Verdiskapende transaksjoner for ĂĽ styrke og spisse porteføljen

 • Med god drift og produksjonseffektivitet leverte vi sterke resultater og kontantstrøm fra alle segmenter. Vi har fortsatt ĂĽ styrke balansen, og har redusert gjeldsgraden til 25,7 prosent dette kvartalet, sier konsernsjef for Equinor ASA, Eldar SĂŚtre.

 • Vi har oppnĂĽdd betydelige kostnadsforbedringer de siste ĂĽrene, og leverer derfor høyere verdiskapning ved høyere priser. Vi vil styrke vĂĽr konkurranseposisjon ytterligere gjennom fortsatt sterkt kostnadsfokus. Som følge av kapitaldisiplin og effektiv prosjektgjennomføring, kan vi redusere investeringsprognosene for 2018 til om lag 10 milliarder dollar, sier SĂŚtre.

 • Prosjektaktiviteten er fremdeles høy. Vi har levert utbyggingsplaner for de neste fasene av Johan Sverdrup og Troll, to felt med høy verdiskapning og lave karbonutslipp. I oktober kunngjorde vi kjøp av en 40 % egenoperert andel i Rosebank-feltet i Storbritannia, og salg av to ikke prioriterte eiendeler i Norge. Vi fortsetter ogsĂĽ ĂĽ utvikle porteføljen vĂĽr innenfor fornybar energi. Solprosjektet Apodi i Brasil er i rute, og vi leverte den første strømmen til nett fra havvindprosjektet Arkona i Tyskland, sier SĂŚtre. 

Justert driftsresultat var 4,8 milliarder USD i tredje kvartal, opp fra 2,3 milliarder USD i samme periode i 2017. Justert driftsresultat etter skatt var 2,0 milliarder USD i tredje kvartal, opp fra 0,8 milliarder USD i samme periode i fjor. Høyere priser for büde vÌsker og gass, sammen med høy produksjon, bidro til økningen. Justert for nye felt i produksjon og porteføljeendringer, har underliggende drifts- og administrasjonskostnader per fat gütt noe opp sammenlignet med samme kvartal i fjor. Økningen skyldes hovedsakelig flere revisjonsstanser og forberedelse for oppstart av nye felt.

Driftsresultatet i henhold til IFRS var 4,6 milliarder USD i tredje kvartal, sammenlignet med 1,1 milliarder USD i samme periode i 2017. IFRS-resultatet var 1,7 milliarder USD, opp fra negative 0,5 milliarder USD i tredje kvartal 2017.

Equinor leverte en samlet egenproduksjon pü 2,066 millioner foe per dag i tredje kvartal, en økning pü 1 % fra 2,045 millioner foe per dag i samme periode i 2017. Økningen skyldtes hovedsakelig oppstart av nye felt, porteføljeendringer og ytterligere brønner i produksjon, delvis motvirket av høyt vedlikehold.

Per tredje kvartal 2018 hadde Equinor fullført 15 letebrønner, hvorav syv med drivverdige funn. Avgrensingen av Cape Vulture-funnet bekreftet en fordobling av de gjenvÌrende reservene pü Norne, noe som øker feltets levetid og verdi. Justerte letekostnader i kvartalet var 239 millioner USD, ned fra 416 millioner USD i samme kvartal 2017, hovedsakelig pü grunn av at en høyere andel av letekostnadene ble balanseført, samt lavere boreaktivitet.

Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter før skatt var 20,4 milliarder USD i de første ni münedene av 2018, sammenlignet med 15,2 milliarder USD for samme periode i fjor. Organiske investeringer var pü 7,2 milliarder USD i de første ni münedene av 2018. Ved utgangen av kvartalet, var gjeldsgraden redusert fra 27,2 % til 25,7 %.

Styret har besluttet ĂĽ opprettholde et utbytte pĂĽ 0,23 USD per aksje for tredje kvartal.

Gjennomsnittlig frekvens for alvorlige hendelser (SIF) var 0,5 for de siste tolv mĂĽnedene fram til 30. september 2018, sammenlignet med 0,7 i samme periode for ett ĂĽr siden.

Kontaktpersoner

Investor relations
Peter Hutton, direktør IR,
+44 7881 918 792 (mobil)

Helge Hove Haldorsen, vice president Investor Relations North America,
+1 281 224 0140 (mobil)

Presse
Bürd Glad Pedersen, informasjonsdirektør,
+47 918 01 791 (mobil)

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Equinor third quarter 2018 Financial statements and review
Equinor pressemelding resultater for tredje kvartal 2018
Equinor CFO presentation third quarter 2018 results


This announcement is distributed by West Corporation on behalf of West Corporation clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Equinor ASA via Globenewswire

Nyheten er levert av GlobeNewswire.

http://www.netfonds.no/quotes/release.php?id=20181025.GlobeNewswire.HUG2222039

Equinor third quarter 2018 and first nine months results

Equinor (OSE: EQNR, NYSE: EQNR) reports adjusted earnings of USD 4.8 billion and USD 2.0 billion after tax in the third quarter of 2018. IFRS net operating income was USD 4.6 billion and the IFRS net income was USD 1.7 billion.

The third quarter was characterised by:

 • Strong results and cash flow from operations. Net debt ratio reduced to 25.7%
 • Reduced organic capex guiding to around USD 10 billion, continued strong cost focus
 • Value enhancing transactions to strengthen and sharpen the portfolio

“With solid operational performance and production efficiency, we delivered strong results and cash flow across all segments. We continued to strengthen our balance sheet and reduced our net debt ratio to 25.7 percent in the quarter,” says Eldar Sætre, President and CEO of Equinor ASA.

“We have achieved significant cost improvements in recent years, allowing us to capture more value from higher prices. We will continue with a strong cost focus to further strengthen our competitive position. As a result of capital discipline and efficient project execution, we are able to reduce our organic capex guiding for 2018 to around 10 billion dollars,” says Sætre.

“Project activity remains high, and we have submitted development plans for the next phases of the high value, low carbon Johan Sverdrup and Troll fields. In October we announced the acquisition of a 40% operated interest in the Rosebank field in the UK and the divestments of two non-core assets in Norway. We also continue to develop our portfolio within renewable energy. The Apodi solar project in Brazil is on track, and we delivered first electricity from the Arkona offshore wind project in Germany,” says Sætre. 

Adjusted earnings [5] were USD 4.8 billion in the third quarter, up from USD 2.3 billion in the same period in 2017. Adjusted earnings after tax [5] were USD 2.0 billion in the third quarter, up from USD 0.8 billion in the same period last year. Higher prices for both liquids and gas, coupled with high production, contributed to the increase. Adjusted for new fields in production and portfolio changes, underlying operating costs and administrative expenses per barrel are up slightly compared to the same quarter last year, mainly due to increased turnarounds and preparation for start-up of new fields.

IFRS net operating income was USD 4.6 billion in the third quarter compared to USD 1.1 billion in the same period of 2017. IFRS net income was USD 1.7 billion, up from negative USD 0.5 billion in the third quarter of 2017.

Equinor delivered total equity production of 2,066 mboe per day in the third quarter, an increase of 1% [7] from 2,045 mboe per day in the same period in 2017. The increase was primarily due to start-up of new fields, portfolio changes and additional wells coming on stream, partially offset by high maintenance.

As of third quarter 2018, Equinor had completed 15 exploration wells with seven commercial discoveries. The appraisal of the Cape Vulture discovery confirmed the doubling of the remaining reserves at Norne, extending the life and value of the field. Adjusted exploration expenses [5] in the quarter were USD 239 million, down from USD 416 million in the same quarter of 2017, mainly due to a higher capitalisation rate and lower drilling activity.

Cash flows provided by operating activities before tax amounted to USD 20.4 billion in the first nine months of 2018 compared to USD 15.2 billion for the same period last year. Organic capital expenditure [5] was USD 7.2 billion for the first nine months of 2018. At the end of the quarter, net debt to capital employed [5] was reduced from 27.2% to 25.7%.

The board of directors has decided to maintain a dividend of USD 0.23 per share for the third quarter.

The twelve-month average Serious Incident Frequency (SIF) was 0.5 for the twelve months ending 30 September 2018, compared to 0.7 in the same period a year ago.

Further information from:

Investor relations
Peter Hutton, Senior vice president Investor relations,
+44 7881 918 792 (mobile)

Helge Hove Haldorsen, vice president Investor Relations North America,
+1 281 224 0140 (mobile)

Press
BĂĽrd Glad Pedersen, vice president Media relations,
+47 918 01 791 (mobile)

This information is subject to the disclosure requirements pursuant to section 5-12 of the Norwegian Securities Trading Act.

Equinor third quarter 2018 Financial statements and review
Equinor CFO presentation third quarter 2018 results
Equinor third quarter 2018 press release


This announcement is distributed by West Corporation on behalf of West Corporation clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Equinor ASA via Globenewswire

Nyheten er levert av GlobeNewswire.

http://www.netfonds.no/quotes/release.php?id=20181025.GlobeNewswire.HUG2222038

Equinor ASA: Information relating to dividend for third quarter 2018

Key information relating to the cash dividend to be paid by Equinor (OSE: EQNR, NYSE: EQNR) for third quarter 2018.

 • Dividend amount: 0.23
 • Declared currency: USD
 • Last day including rights: 18 February 2019
 • Ex-date: 19 February 2019
 • Record date: 20  February 2019
 • Payment date: On or around 28 February 2019 at Oslo Børs (Oslo Stock Exchange), and on or around 1 March 2019 at New York Stock Exchange.
 • Other information: Dividend per share in NOK will be communicated 26 February 2019.

This information is published in accordance with the requirements of the Continuing Obligations.

This information is subject to the disclosure requirements pursuant to section 5-12 of the Norwegian Securities Trading Act.


This announcement is distributed by West Corporation on behalf of West Corporation clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Equinor ASA via Globenewswire

Nyheten er levert av GlobeNewswire.

http://www.netfonds.no/quotes/release.php?id=20181025.GlobeNewswire.HUG2222033

Equinor ASA: Informasjon angĂĽende utbytte for tredje kvartal 2018

Nøkkelinformasjon vedrørende kontantutbytte for Equinor (OSE: EQNR, NYSE:EQNR) for tredje kvartal 2018.

 • Utbyttebeløp: 0,23
 • Annonsert valuta: USD
 • Siste dag inklusive: 18. februar 2019
 • Ex-dato: 19. februar 2019
 • Record date (eierregisterdato): 20. februar 2019
 • Betalingsdato: pĂĽ, eller omkring 28. februar 2019 pĂĽ Oslo Børs, og pĂĽ, eller omkring 1. mars 2019  pĂĽ New York Stock Exchange.
 • Øvrig informasjon: Utbytte i NOK per aksje vil bli kommunisert 26. februar 2019.

Denne informasjonen offentliggjøres i henhold til kravene i Løpende forpliktelser.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.


This announcement is distributed by West Corporation on behalf of West Corporation clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Equinor ASA via Globenewswire

Nyheten er levert av GlobeNewswire.

http://www.netfonds.no/quotes/release.php?id=20181025.GlobeNewswire.HUG2222034

Equinor ASA: Notifiable trading

The following primary insider, Anders Opedal has on 26 October 2018 acquired shares in Equinor ASA (OSE: EQNR, NYSE: EQNR) at a share price of NOK 212.22 in connection with the company’s long-term incentive programme.

The long-term incentive programme is a fixed, monetary compensation calculated as a portion of the participant’s base salary; ranging from 20-30 per cent depending on the individual’s position. On behalf of the participant, the company acquires shares to the net annual amount (gross contribution less tax). The grant is subject to a three-year lock-in period.

Number of acquired shares and the new total shareholding is listed in the table below. The trade has been made through DNB Markets.

| Name | Shares
allocated 
to primary **** insider | New
shareholding 
primary **** insider | New
shareholding 
close
associate(s) | New total
shareholding 
|
| Opedal,
Anders,
executive
vice
president | 2,059 | 20,863 | 1,774 | 22,637 |

This information is subject to the disclosure requirements pursuant to section 5-12 of the Norwegian Securities Trading Act.


This announcement is distributed by West Corporation on behalf of West Corporation clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Equinor ASA via Globenewswire

Nyheten er levert av GlobeNewswire.

http://www.netfonds.no/quotes/release.php?id=20181029.GlobeNewswire.HUG2222513

Equinor ASA: Meldepliktig handel

Følgende primÌrinnsider, Anders Opedal har den 26. oktober 2018 anskaffet aksjer i Equinor ASA (OSE: EQNR, NYSE: EQNR) til kurs NOK 212,22 i forbindelse med selskapets langtids incentivordning.

Langtids incentivordningen er et fast lønnselement som blir beregnet som en andel av deltakernes grunnlønn, og er pü 20-30 prosent avhengig av deltakernes stilling. Selskapet kjøper aksjer tilsvarende netto ürs sum (brutto ytelse minus skatt) pü vegne av deltakeren. Aksjene er bundet i tre ür.

Antall kjøpte aksjer og primÌrinnsiderens nye beholdning fremgür av tabellen nedenfor. Handelen er gjort med DNB Markets som megler.

| Navn | Aksjer
t **** ildelt

primĂŚr-
innsider  | Ny aksje-
beholdning 
primĂŚr-
innsider | Ny aksje-
beholdning
nÌrstüende  | Ny samlet
aksje-
beholdning 
|
| Opedal,
Anders,
konsern- 
direktør  | 2 059 | 20 863 | 1 774 | 22 637 |

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.


This announcement is distributed by West Corporation on behalf of West Corporation clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Equinor ASA via Globenewswire

Nyheten er levert av GlobeNewswire.

http://www.netfonds.no/quotes/release.php?id=20181029.GlobeNewswire.HUG2222514

Equinor ASA: Meldepliktig handel ***

Følgende primÌrinnsider, Anders Opedal har den 26. oktober 2018 anskaffet aksjer
i Equinor ASA (OSE: EQNR, NYSE: EQNR) til kurs NOK 212,22 i forbindelse med
selskapets langtids incentivordning.

Langtids incentivordningen er et fast lønnselement som blir beregnet som en
andel av deltakernes grunnlønn, og er pü 20-30 prosent avhengig av deltakernes
stilling. Selskapet kjøper aksjer tilsvarende netto ürs sum (brutto ytelse minus
skatt) pĂĽ vegne av deltakeren. Aksjene er bundet i tre ĂĽr.

Antall kjøpte aksjer og primÌrinnsiderens nye beholdning fremgür av tabellen
nedenfor. Handelen er gjort med DNB Markets som megler.

Navn Aksjer Ny aksje- Ny aksje- Ny samlet
tildelt beholdning beholdning aksje-
primĂŚr- primĂŚr- nĂŚrstĂĽende beholdning
innsider innsider

Opedal, 2 059 20 863 1 774 22 637
Anders,
konsern-
direktør

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-

Ekstern link: https://newsweb.oslobors.no/message/462248

Nyheten er levert av OBI.

http://www.netfonds.no/quotes/release.php?id=20181029.OBI.20181029S7

16/11-2018 07:30:29: (EQNR01, EQNR) Equinor ASA: Notifiable trading

Vis børsmeldingen

http://www.netfonds.no/quotes/release.php?id=20181116.GlobeNewswire.HUG2225976

16/11-2018 07:30:30: (EQNR01, EQNR) Equinor ASA: Meldepliktig handel

Vis børsmeldingen

http://www.netfonds.no/quotes/release.php?id=20181116.GlobeNewswire.HUG2225977

20/11-2018 07:44:43: (EQNR01, EQNR) Equinor’s share saving plan allocates shares

20/11-2018 07:44:44: (EQNR01, EQNR) Equinors aksjespareprogram viderefordeler aksjer

20/11-2018 10:17:01: (EQNR01, EQNR) Equinor ASA: Ex dividend New York Stock Exchange

21/11-2018 07:42:43: (EQNR01, EQNR) Equinor ASA: Ex dividend Oslo Stock Exchange

21/11-2018 07:42:45: (EQNR01, EQNR) Equinor ASA: Eksklusive utbytte Oslo Børs

28/11-2018 07:17:02: (EQNR01, EQNR) Equinor ASA: Annonsering av utbytte per aksje for andre kvartal 2018 i NOK