Diskusjon TriggereNy! Porteføljer

Gaming Corps (GCOR)

gcor_st
Investeringer: #<Tag:0x00007f58518befb0>

#302

Ikke i mitt regnestykke :smiley:


#303

Det skal sies at få har begynt å spille spillet

:smile:

50% som prøvde gav opp tidlig:


#304

Flere kreative finansieringsløsninger på plass

GAMING CORPS
FINANSIERINGSLÖSNING MED BRACKNOR (Direkt)
2017-07-19 08:47
STOCKHOLM (Direkt) Datorspelsutvecklaren Gaming Corps har tecknat avsiktsförklaring med investeringsfonden Bracknor om en finansieringslösning på upp till 2,8 miljoner euro i form av konvertibler.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Den finansieringslösning som träffats mellan Gaming Corps och Bracknor gäller sju konvertibla skuldebrev med ett totalt värde om 2,8 miljoner kronor, motsvarande cirka 27 miljoner kronor.

De konvertibler som affären omfattar har tvingande konvertering senast 12 månader från emissionstillfället med konverteringskursen satt till 90 procent av den lägsta volymvägda slutkursen under en period av 15 handelsdagar före påkallande av konvertering.

Konvertiblerna emitteras tillsammans med teckningsoptioner som ger Bracknor rätt att teckna ytterligare aktier motsvarande 50 procent av det nominella beloppet för de konvertibellån med vilka optionerna hör samman. Teckningskursen för dessa aktier är satt till 120 procent av den lägsta volymvägda slutkursen under en period om 15 handelsdagar efter påkallande av varje enskild konvertibel.

Bracknor är en specialiserad investeringsfond baserad i Dubai som investerar globalt i små och medelstora företag.


#305

enda mer:

wkr:

Styrelsen för Gaming Corps AB (Nasdaq: GCOR) har, utifrån det
bemyndigande som styrelsen erhöll vid årsstämman den 14 juni 2017,
beslutat och genomfört en kvittningsemission om 2.475.334 SEK.

De nya aktierna tecknades till en teckningskurs om 0,446754 SEK per
aktie, varvid 5.540.705 nya aktier emitteras. Emissionen riktades
till Marcus Andersson som kvittat sin fordran mot Gaming Corps i dess
helhet. Efter kvittningsemissionen uppgår aktiekapitalet i Gaming
Corps till 5.216,018,836 SEK fördelat över 56.958.957 aktier.

Allmänna frågor:
E-post: [email protected]

IR- och pressfrågor:
E-post: [email protected]

Om Gaming Corps AB: Gaming Corps utvecklar datorspel baserat på egna
IP och välkända internationella varumärken. Bolagets aktier handlas
på Nasdaq First North under kortnamnet GCOR. Bolagets Certified
Advisor är Remium Nordic AB.

Denna information är sådan information som Gaming Corps AB är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg,
för offentliggörande den 31 juli 2017 kl. 14.00 CET.

Som sagt selskapet er i en desperat situasjon, kan de få til noe som er bra nok før konkurs eller ekstrem utvanning? Det er veddemålet her.


#306

wkr:

Spelbolaget Gaming Corps (Nasdaq: GCOR) förvärvar samtliga aktier i
kasinoproducenten Salsa Games och startar upp ett nytt affärsområde.

Det svenska spelbolaget Gaming Corps AB har ingått ett principavtal om
att förvärva samtliga aktier i Salsa Games Ltd. Fullständigt
förvärvsavtal beräknas vara ingått i mitten av augusti 2017. Avtalet
innebär att Gaming Corps kommer att börja utveckla sina affärer inom
kasino och gambling.

Affärsområdet var en av de tilltänkta hörnpelarna i Gaming Corps när
bolaget bildades och den nuvarande styrelsen bedömer, som motiv till
uppköpet, området vara fortsatt högintressant ur ett
intäktsperspektiv.

Salsa Games fokuserar idag primärt på mobilanpassade kasino-slots och
bolaget besitter ett gediget upparbetat kontaktnät i spelbranschen.
Det avser såväl kommersiella kontakter till operatörer och
kasinoplattformsleverantörer som specialistkunskaper gällande den
bakomliggande infrastrukturen och matematiken bakom kasino-slots samt
underleverantörer i form av spelutvecklare.

Salsa Games leds av Björn Nilsson som verkat inom gambling-industrin
sedan år 2000 i bolag som Cherry och Net Entertainment (nuvarande
Betsson, NetEnt och Cherry). Nilsson har även arbetat som konsult åt
Unibet, Vera & John och Boylesports samt dessutom varit
styrelseledamot i Gaming Corps under en period år 2016.

Betalning sker i form av nyemitterade Gaming Corps-aktier till ett
värde av 7 MSEK samt villkorade tilläggsköpeskillingar som högst kan
uppgå till 14 MSEK om 21 kasino-slots har färdigställts och tagits
upp av samarbetspartners för distribution till slutkund. Därtill
finns en rörlig tilläggsköpeskilling i form av del av framtida
intäkter som uppgår till 17,5 % av NGR (Net Gaming Revenue) under
perioden som infaller 24-48 månader från förvärvstillfället.
Avtalsstrukturen med förvärvspriset har förhandlats för att kunna
genomföra affären med låg risk för Gaming Corps och samtidigt ge
säljarna den väsentliga uppsidan efter leverans över tiden.

Med Salsa Games får Gaming Corps en bra och kostnadseffektiv
plattform för att snabbt nå lönsamhet inom affärsområdet Gambling.
Björn Nilsson, som jag jobbat nära med i andra bolag, kommer att
tillträda som affärsområdeschef för Gambling. Jag bedömer att
affärsområdet kommer att vara lönsamt på dotterbolagsnivå under 2018
och infrias tilläggsköpeskillingarna kommer Gaming Corps ha minst 21
kasino-slots på marknaden inom 24 månader, säger Magnus Kolaas, VD
för Gaming Corps, i en kommentar.

Säljare av Salsa Games är Björn Nilsson, Raging Bull Invest AB, Johan
Svensson, Gavin Property Ltd och Roland Fritschi. Baserat på antalet
utestående aktier i Gaming Corps idag, samt att eventuella
tilläggsköpeskillingar betalas kontant om de uppfylls, kommer de
nyemitterade aktierna att utgöra cirka 22 % av utestående aktier i
Games Corps.

Om Salsa Games:
Salsa Games utvecklar kasino-slots med fokus på användarupplevelsen i
mobilen. Istället för en egen produktionsstudio jobbar Salsa Games
med underkonsulter som spelproducent. Detta innebär större
flexibilitet och Salsa kan enklare göra spelprodukter som produceras
för att passa vissa spelmarknader särskilt väl. I normalfallet tar
Salsa fram spelkonceptet, med tillhörande story, och kontrakterar
lämplig utvecklings-studio. Därefter adderas den s k bakomliggande
spelmatematiken och när spelprodukten närmar sig färdigställande
erbjuds den till leverantörer och operatörer på spelmarknaden genom,
i första hand, redan upparbetat kontaktnät. www.salsa.games

Om Gaming Corps
Gaming Corps är ett spelutvecklingsbolag noterat på NASDAQ First North
med huvudkontor i Stockholm och med en utvecklingsstudio i Austin.
Gaming Corps utvecklar teknologier, design och ramverk, iterativt,
för att skapa interaktiva spelupplevelser anpassade för att vara
omvälvande, samarbetsfrämjande, omspelningsbara och inbjudande för
alla fans.


#307

Styrelsen för Gaming Corps AB (Nasdaq: GCOR) har på styrelsemöte,
utifrån det bemyndigande som styrelsen erhöll vid årsstämman den 14
juni 2017, beslutat om en kvittningsemission om 3 MSEK samt en
kontant nyemission om ca 2 MSEK.

Kvittningsemissionen riktades till Gotlandshus AB, Gavin Property Ltd,
Modelio Equity AB samt Johan Svensson som kvittat sina fordringar,
totalt uppgående till 3 MSEK, mot Gaming Corps i dess helhet. Den
kontanta nyemissionen om 2.000.220 SEK tecknades av Raging Bull
Invest AB, Gotlandshus AB samt Johan Svensson. Samtliga aktier
tecknades till en teckningskurs om 0,34. Efter registrering av
nyemissionerna uppgår aktiekapitalet i Gaming Corps till ca 6.562.767
SEK fördelat över 71.665.485 aktier.


#308

wkr:

Datorspelsutvecklaren Gaming Corps AB (Nasdaq: GCOR) och
investeringsfonden Bracknor har, i linje med träffad
avsiktsförklaring under juli tidigare i år, ingått avtal om en
finansieringslösning på upp till 2,8 MEUR i form av konvertibler.

Den finansieringslösning som träffats mellan Gaming Corps och Bracknor
gäller sju konvertibla skuldebrev med ett totalt värde om 2,8 MEUR,
dvs. ca 27 MSEK. Varje enskild konvertibel uppgår till 400 000 EUR.

Gaming Corps har börjat få vind i seglen och vi har sedan i vintras
tecknat en rad avtal med både finansiärer och spelpartners. Med
Bracknors stöd tryggar vi bolagets ekonomi ytterligare samtidigt som
det ger oss möjlighet att snabbare kunna utveckla bolagets
potential, säger Gaming Corps VD Magnus Kolaas i en kommentar.

De konvertibler som affären omfattar har tvingande konvertering senast
12 månader från emissionstillfället med konverteringskursen satt till
90 % av den lägsta volymvägda slutkursen under en period av 15
handelsdagar omedelbart före påkallande av konvertering.

Konvertiblerna emitteras tillsammans med teckningsoptioner som ger
Bracknor rätt att teckna ytterligare aktier motsvarande 50 % av det
nominella beloppet för de konvertibellån, dvs hälften så många aktier
kan tecknas med stöd av optionsrätter jämfört med respektive
konvertibellån, med vilka optionerna hör samman. Teckningskursen för
att lösa teckningsoptionerna är satt till 120 % av den lägsta
volymvägda slutkursen under en period om 15 handelsdagar omedelbart
före påkallande av varje enskild konvertibel och löptiden är fyra (4)
år utan tvingande lösen. Teckningsoptionerna tillhörande det första
konvertibellånet kan därtill även prissättas, givet att det medför en
lägre teckningskurs, genom att utgå från datumet då
avsiktsförklaringen med Bracknor ingicks och i övrigt på samma
villkor.


#309

#310

Bare sorgen Q2 - skulle ikke descendant omsette mer enn market cap? :joy:


#311

wkr:

Andra kvartalet i sammandrag

Nettoomsättningen uppgick till 0,1 MSEK (0,0 MSEK) i moderbolaget och
0,0 MSEK (0,0 MSEK) i koncernen under det andra kvartalet.
Dotterbolaget Red Fly Studio Inc tillämpar kontantmetoden i
redovisningen, varvid fakturerat belopp om 72 TUSD till
uppdragsgivare utanför koncernen under slutet av juni 2017 inte
redovisas under det andra kvartalet.

Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till -3,6 MSEK (-7,1 MSEK)
i moderbolaget och -5,6 MSEK (-7,1 MSEK) i koncernen under det andra
kvartalet.

Resultat efter finansiella poster uppgick till - 3,6 MSEK (-7,1 MSEK)
i moderbolaget och -5,7 MSEK (-7,1 MSEK) i koncernen under det andra
kvartalet.

Gaming Corps avropade en första utbetalning från ingått
investeringsavtal med GEM i början av april 2017. Utfallet blev att
GEM tecknade 1,535 M aktier till teckningskursen 0,568 SEK.

Gaming Corps slöt försäljningsavtal om film- och TV-rättigheter
avseende äventyrsspelet The Descendant med DJ2 Entertainment i mitten
av april 2017.

The Descendant lanseras på den ryska marknaden tillsammans med Mail.ru
i mitten av april 2017.

Gaming Corps mobilsspel Real Madrid Slam Dunk Baskerball lanserades
globalt för iOS och Android i början av maj 2017.

Gaming Corps tecknar avtal om att agera underleverantör åt en
amerikansk AAA-studio. Uppdraget, som är av work for hire-karaktär,
inleddes i slutet av maj 2017.

Gaming Corps genomför kvittningsemission om ca 1,9 MSEK i mitten av
juni 2017.

Gaming Corps genomför kvittningsemission om ca 2,5 MSEK i slutet av
juli 2017.

Gaming Corps genomför riktade emissioner om ca 5 MSEK i början av
augusti 2017. Ca 2 MSEK avsåg en kontant nyemission.

Gaming Corps tecknar principavtal i början av augusti 2017 om att
förvärva samtliga aktier i Salsa Games Ltd. Avtalet innebär att
Gaming Corps kommer att börja utveckla sina affärer inom kasino och
gambling.

Gaming Corps ingår finansieringsavtal med investeringsfonden Bracknor
till ett totalt värde om 2,8 MEUR i mitten av augusti 2017.

Med Bolaget eller Gaming Corps avses Gaming Corps AB med org nr
556964-2969. Bolaget är publikt (publ). Uppgifterna inom parentes
avser föregående år. Visual Dreams AB är ett helägt dotterbolag till
Gaming Corps AB som konsoliderades den 1 januari 2016. Red Fly Studio
Inc är ett helägt dotterbolag till Gaming Corps AB som konsolideras
den 1 januari 2017.


#312

direkt:

STOCKHOLM (Direkt) Arbetet med att säkerställa det First North-listade spelbolaget Gaming Corps ekonomi går framåt, skriver bolaget i sin delårsrapport.

Gamla synder har retts ut och de finansieringslösningar som vi meddelat marknaden under de senaste månaderna gör att vi ser allt ljusare på framtiden. Med detta i ryggen har vi nu möjlighet att återigen börja fokusera på tillväxt, skriver vd Magnus Kolaas.

Den första episoden av äventyrsspelet

släpptes under våren 2016 och efter det har aktien backat påtagligt för att i dagsläget handlas till ungefär 50 öre. Månaderna innan lanseringen noterades Gaming Corps till kring 7-8 kronor och som högst strax efter noteringen på First North sommaren 2015 toppade aktien vid 11-12 kronor.

The Descendant

Enligt delårsrapporten är intresset för

fortsatt stort och spelet har nu laddats hem över 300.000 gånger.

The Descendant

Som följd av att första episoden (av totalt fem) släpptes gratis i början av året har intäkterna kopplade till siffran varit blygsamma, medan antalet nedladdningar givit oss uppmärksamhet som gjort det möjligt att börja agera underleverantör åt spelstudios, skriver Magnus Kolaas.

Enligt vd:n finns ett första samarbete på plats med Real Madrid Basket och mobilspelstiteln

befinner sig i så kallad soft-launch på vissa utvalda marknader där spelet trimmas för bättre användarupplevelser och förbereds för bredare lansering.

Real Madrid Slam Dunk

Väl medveten om det hårda jobb som ännu återstår, går jag och teamet i Texas (där bolagets spelutveckling sker) nu in i ett nytt skede med stabilare ekonomi och flera potentiella samarbeten på horisonten, avslutar Magnus Kolaas sitt vd-ord.

Börsredaktionen +46 8 5191 7910, http://twitter.com/direktse
Nyhetsbyrån Direkt


#313

Dette var dårlige greier ja, tar en pause fra denne aksjen.


#314

Det er jo ganske amatørmessig å legge en link til spillet Tales of Valor som er “nær” ferdigstillelse og lansering, men linken fungerer ikke. Og hele hjemmesiden til red fly er nå på spansk?

Kort om Red Fly: Red Fly är en spelstudio som grundades för ca elva år sedan och som mestadels har
arbetet med work for hire-projekt. Red Fly Studio har bland annat utvecklat titlar som Fear the
Walking Dead och Ninja Turtles, för att nämna några, på uppdrag av spelförläggare. Red Fly innehar
en stor portfölj av egna IP:n (inklusive Mushroom Man som tidigare givits ut i samarbete med
Microsoft) som bedöms vara möjliga att vidareutveckla och lansera i egen regi eller tillsammans med
spelförläggare. Ett par intressanta titlar bedöms vara nära färdigställande och lansering, däribland
den egenutvecklade speltiteln “Tales of Valor”. Mer information om spelet finns att ta del av på:
www.redflystudio.com/tales-of-valor


#315

Virker som markedet likte rapporten? opp 40%, sykt


#316

He he akkurat i det jeg solgte alt i gcor i omtrent null, så får aksjen en topp på 0.78 litt etterpå. Tviler på at den toppen blir forbigått med det første for det der var en dårlig rapport.


#317

Dette er litt som meg og Photocure, solgte etter at den raste ned til 25 kr fordi jeg mistet troen, så spretter den opp til 33 kr før den nå en god stund senere har falt til 22 kr.


#318

Ned som en pannekake


#319

Uforståelig at den gikk opp i utgangspunktet.


#320

Og opp som en sol

GAMING CORPS
AVTAL MED AMERIKANSKA PDP, ORDERVÄRDE 21,4 MLN KR (Direkt)
2017-09-13 08:39
STOCKHOLM (Direkt) Det First North-listade spelbolaget Gaming Corps har tecknat ett avtal med amerikanska PDP.

Gaming Corps kommer att producera ett spel baserat på den prototyp bolaget tidigare tagit fram baserat på PDP:s ännu ej släppta hårdvara. Ordervärdet på uppdraget uppgår till 2,69 miljoner dollar, motsvarande cirka 21,4 miljoner kronor.

Det framgår av ett pressmeddelande.

“PDP är världens största leverantör av tredjeparts-hårdvara och jobbar idag med varumärken som Rockband och Infineon. Den nya hårdvaran kommer att lanseras under 2018”, heter det.


#321

Dette er jo strålende nyheter, på meg virker det som om denne avtalen gjør at gcor kan få hodet over vannet.
MCAP før denne nyheten var på ca. 26 M sek.