Diskusjon TriggereNy! Porteføljer

Nordic Mining (NOM)

nom_ol
Investeringer: #<Tag:0x00007fb275e6f440>

#323

Dette er en veldig god artikkel. Belyser mange av problemene med kunnskapsløse politikere (og såkalte naturvernere), konsekvenser av utvinning av ressurser i land som har andre (tvilsomme) standarder og ikke minst hvor naivt det er å tro at det global grønne skiftet kan gå så fort som mange tror.


#324

Keliber presentation at international lithium conference

On 27 June 2018, CEO Pertti Lamberg in Nordic Mining’s associated company
Keliber Oy presented Keliber’s lithium project at the international Lithium
Supply and Markets conference in Las Vegas, USA. The presentation follows in
enclosure to this release.

Keliber presented the definitive feasibility study for the lithium project on 14
June 2018. Activities related to offtake agreements and financing of the lithium
project are ongoing.

For questions, please contact CFO Lars K. Grøndahl, telephone +47-901 60 941
Oslo, 28 June 2018
Nordic Mining ASA
Nordic Mining ASA (www.nordicmining.com)
Nordic Mining ASA (“Nordic Mining” or “the Company”) is a resource company with
focus on high-end industrial minerals and metals in Norway and internationally.
The Company’s project portfolio is of high international standard and holds a
significant economic potential. The Company’s assets are in the Nordic region.
Nordic Mining is undertaking a large-scale project development at Engebø on the
west coast of Norway where the Company has rights and permits to a substantial
eclogite deposit with rutile and garnet. Permits for the project have been
granted by the Norwegian government, and a prefeasibility study was completed in
October 2017. Nordic Mining’s associated company Keliber in Finland is in the
process of completing its definitive feasibility study and preparing for
production of lithium carbonate. Nordic Mining has rights for exploration and
production of high-purity quartz in Kvinnherad in Norway. Further, the Company
holds exploration rights at Reinfjord in northern Norway where a prospective
area of sulphide mineralisation has been discovered. Nordic Mining is also
exploring opportunities related to seabed mineral resources.
Nordic Mining is listed on Oslo Axess with ticker symbol “NOM”.

Ekstern link: http://www.newsweb.no/index.jsp?messageId=454689

Nyheten er levert av OBI.

http://www.netfonds.no/quotes/release.php?id=20180628.OBI.20180628S25


#325

Har du tilgang på Firda? Ser det er kommet en ny artikkel med tvilsom overskrift (Mener det ikke er gitt hvem som får drive gruven…).


#326

Den skulle vel egentlig gå til @lassar.


#327

Direktoratet: – Ikkje gitt kven som får drive gruve

NYHEITER NAUSTDAL NÆRINGSLIV GRUVEPROSJEKT ARCTIC MINERAL RESOURCES
KAMPEN OM FJELLET: Både Nordic Mining og Arctic Mineral Resources har på kvar sin måte rett etter lova. Alt endar opp i ei heilskapsvurdering hos Direktoratet for mineralforvaltning.
KAMPEN OM FJELLET: Både Nordic Mining og Arctic Mineral Resources har på kvar sin måte rett etter lova. Alt endar opp i ei heilskapsvurdering hos Direktoratet for mineralforvaltning. Foto: Bent Are Iversen

Av Frode Grimelid
Publisert:08. juli 2018, kl. 17:08
NAUSTDAL: At den gjeldande planen er laga av Nordic Minining, er ifølge direktoratet ikkje til ulempe for Arctic Mineral Resources.

DEL
– Vi står fremst i køen til å drive gruvedrift i Engebøfjellet, seier Tore Viana-Rønningen i Arctic Mineral Resources (AMR).

– Vi har retten til statens mineral og kan ekspropriere grunneigarane sine, seier Ivar S. Fossum i Nordic Mining (NOM).

Usemje om lovtolkingar gjer det vanskeleg å seie kven som har rett. Er NOM sikra å få utvinningsretten, eller kan utfordraren AMR ta innersvingen på dei no i innspurten?

Til slutt er det Direktoratet for mineralforvaltning (DMF) som skal ta den endelege avgjerda om kven som får driftskonsesjon. Kven kan søke eit slikt løyve til å drive?

– Den som har utvinningsrett til førekomsten kan søke driftskonsesjon etter minerallova, seier Gunn Kristin Haukdal, seniorrådgjevar i DMF.

Begge har kvar sin rett
DMF svarar Firda på e-post, og er lite villige til å gje eintydige svar. Vi prøver likevel. Lat oss først få på plass dette med utvinningsrett.

Nordic Mining har undersøkingsrett til statens mineral i området, og derfor også utvinningsrett til rutil. Etter lova har dei då også rett til å vinne ut granat ved å gjere avtale med grunneigarane.

Og ja, dei kan ekspropriere granaten dersom det ikkje er mogleg å komme fram til ein slik avtale. Nordic Mining har no avtale på austsida av fjellet.

Kva så med AMR? Grunneigarane har automatisk både undersøkings- og utvinningsrett til det staten definerer som grunneigars mineral. Granat er eit slikt mineral. Kan grunneigarane velje å gje denne retten til AMR, slik grunneigarane på vestsida av fjellet har gjort? Ja, svarar direktoratet:

– Undersøkings- og utvinningsrett til grunneigars mineral krev avtale med grunneigar, og er eit privatrettsleg forhold.

Avtalen mellom AMR og grunneigarane sikrar altså AMR ein utvinningsrett. Spørsmålet er om det er på lik linje med Nordic Mining som er registrert med alle rettane i dag. På dette er det ikkje mogleg å få noko klart svar frå direktoratet:

– Lova regulerer ikkje spørsmålet om kven som skal tildelast driftskonsesjon i eit område der det er fleire søkarar på høvesvis statens og grunneigars mineral. Spørsmålet om kven som skal få driftskonsesjon blir avgjort av DMF, basert på ei heilskapsvurdering, skriv Haukdal.

Saka held fram under kartet

RETT: Nordic Rutile AS er registrert med utvinningsrett for alle dei brune firkantane på kartet. Reguleringsplanen er dei tynne svarte stipla linjene (kommunegrensene er dei tjukke).
RETT: Nordic Rutile AS er registrert med utvinningsrett for alle dei brune firkantane på kartet. Reguleringsplanen er dei tynne svarte stipla linjene (kommunegrensene er dei tjukke). Foto: Direktoratet for mineralforvaltning

Reguleringsplan ikkje avgjerande
Ordet heilskapsvurdering går igjen i DMF sine svar. Eit slikt ord gir ingen klare svar. Firda prøver derfor utelukkingsmetoden. Nordic Mining har lagt ned mykje pengar og arbeid i å lage og få godkjent ein reguleringsplan for området. Har dette noko å seie for kven som får driftskonsesjon?

Nei, svarar direktoratet, alle med utvinningsrett kan søke.

– Dette gjeld uavhengig av kven som har utarbeida reguleringsplanen, skriv Haukdal.

Det står også i lova at det ikkje kan delast fleire utvinningsrettar på same område, men kva definerer eit område?

– Krava til utvinningsområdet følger av forskrift til minerallova § 1–6. Utvinningsområdet skal vere ein rettvinkla firkant med mindre særlege årsaker tilseier ei anna form. Utvinningsområdet kan ikkje ha fleire enn fire hjørnepunkt. I grunnen er grensene for utvinningsområdet loddrette. Utvinningsområdet skal ikkje vere større enn nødvendig for å dekke den sannsynlege utstrekninga av førekomsten. Området skal ikkje vere større enn 1 km². Utvinningsområdet blir definert i tildeling av utvinningsrett etter minerallova § 29, skriv Haukdal.

– Kan ein ha to sjølvstendige område ved sidan av kvarandre?

– Ein kan ha to sjølvstendige utvinningsområde ved sidan av kvarandre, skriv Haukdal.

Må gjerast ei heilskapsvurdering
Direktoratet skriv at lova ikkje regulerer spørsmålet om kven som skal tildelast driftskonsesjon i eit område der det er fleire søkarar på høvesvis statens og grunneigars mineral, og at dette blir avgjort ut frå ei heilskapsvurdering.

AMR har tidlegare uttalt i Firda at § 32 i minerallova gir grunneigar førsteretten om grunneigars mineral, altså granat, er drivverdig i seg sjølv.

– Når det gjeld vurderingane knytt til minerallova § 32, inngår det i DMFs heilskapsvurdering i saksbehandlinga av ein eventuell søknad som driftskonsesjon, er igjen svaret frå DMF.

– Kva skal denne heilskapsvurderinga ta føre seg?

– I DMFs handsaming av søknad om driftskonsesjon, blir det mellom anna vurdert kor skikka søkaren er. Det inkluderer den økonomiske gjennomførbarheita til prosjektet, søkaren sin kompetanse og om det leggast opp til bergfagleg forsvarleg drift. DMF skal også vurdere prosjektet opp mot ulike samfunnsomsyn, etter reglane i minerallova, skriv Haukdal.

Lova har berre ei generell formulering om samfunnsomsyn:

«Formålet med loven er å fremme og sikre samfunnsmessig forsvarlig forvaltning og bruk av mineralressursene i samsvar med prinsippet om en bærekraftig utvikling.»

Tema som skal drøftast er verdiskaping og næringsutvikling, omgjevnadane og nærliggande område under drifta (til dømes butilhøve i Vevring), miljømessig konsekvensar av utvinninga, og langsiktig planlegging for etterbruk eller tilbakeføring av området.

Svarar ikkje på vippespørsmål
AMR har sagt at dei er redde for at NOM skal sette i gang tiltak som kan vippe heilskapsvurderinga. Slike tiltak kan til dømes vere bygningar og infrastruktur.

– Kan ein sette i gang slike tiltak utan driftskonsesjon?

Ja, svarar direktoratet:

– Bygging av infrastruktur og bygningar krev løyve frå anna lovverk, mellom anna plan- og bygningsloven, så lenge det ikkje er tildelt driftskonsesjon frå DMF.

Noko skikkeleg svar på om slike tiltak kan påverke heilskapsvurderinga kjem det ikkje frå direktoratet.

Konklusjonen må bli at alt er ope fram til Direktoratet for mineralforvaltning har fått begge søknadane på bordet.


#328

Nordic Mining ASA (OAX: NOM) - Invitation to the presentation of the Q2 2018 results on Friday 17 August 2018 at 10:00 (CET)

We invite you to the presentation of the results for the second quarter 2018 and
company updates in Nordic Mining’s office at Vika Atrium, Munkedamsveien 45
(Entrance A, 5th floor), N-0250 Oslo on Friday 17 August at 10:00 (CET). The
quarterly report and presentation materials will be published at the Oslo Stock
Exchange and on Nordic Mining’s webpage (www.nordicmining.com) in advance of the
presentation.

The presentation and Q&A session will be held in English and transferred via
webcast. You will have the opportunity to post questions online throughout the
webcast session. The webcast will be available on:

http://webtv.hegnar.no/presentation.php?webcastId=92029583

If you wish to attend the presentation in the office, please give notice by
email to [email protected]ning.com or telephone +47-95293321.

For further information, please contact CFO Birte Norheim, telephone +47
-95293321.
Oslo, 15 August 2018
Nordic Mining ASA

Nordic Mining ASA (www.nordicmining.com)

Nordic Mining ASA (“Nordic Mining” or “the Company”) is a resource company with
focus on high-end industrial minerals and metals in Norway and internationally.
The Company’s project portfolio is of high international standard and holds a
significant economic potential. The Company’s assets are in the Nordic region.
Nordic Mining is undertaking a large-scale project development at Engebø on the
west coast of Norway where the Company has rights and permits to a substantial
eclogite deposit with rutile and garnet. Permits for the project have been
granted by the Norwegian government, and a prefeasibility study was completed in
October 2017. Nordic Mining’s associated company Keliber completed the
definitive feasibility study for its lithium project in Finland in June 2018.
Nordic Mining has rights for exploration and production of high-purity quartz in
Kvinnherad in Norway. Further, the Company holds exploration rights at Reinfjord
in northern Norway where a prospective area of sulphide mineralisation has been
discovered. Nordic Mining is also exploring opportunities related to seabed
mineral resources.
Nordic Mining is listed on Oslo Axess with ticker symbol “NOM”.

Ekstern link: http://www.newsweb.no/index.jsp?messageId=457188

Nyheten er levert av OBI.

http://www.netfonds.no/quotes/release.php?id=20180815.OBI.20180815S52


#329

The Wall Street Journal’s Amrith Ramkumar explains why lithium, used in batteries that help power electric vehicles, has gone from one of last year’s hottest trades to one of this year’s most-shorted investments.Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices


#330

Nordic Mining ASA (OAX:NOM) - Interim report per 30 June 2018

Enclosed please find Nordic Mining’s interim report for the second quarter 2018
and a separate presentation. The interim report and company updates will be
presented today, Friday 17 August 2018 at 10.00 (CET) in the company’s office
(address details below). The presentation and Q&A session will be held in
English and transferred via webcast (details for the webcast below).

Important events in the second quarter 2018 and year-to-date 2018:
Important events in the second quarter 2018 and year-to-date 2018:

Engebø rutile and garnet project

· Agreements with the main landowners at Engebø signed
The agreements with the landowners regulate Nordic Mining’s acquisition of the
area for the planned mineral processing plant, including the existing deep-water
harbour facility, and compensation to the landowners for extraction and sale of
all mineral products from the Engebø deposit. The mining area comprised by the
agreements covers the open pit production phase as well as the service and rock
storage areas. The extraction permits granted to Nordic Mining also include the
adjacent area for the subsequent underground mining, and Nordic Mining will
initiate necessary activities also for this phase.

· Permits granted
Nordic Mining holds all rights and permits necessary for its current operations
related to the Engebø project. This includes extraction permits for rutile
(state mineral) which, generally, also imply the right to extract garnet and
possible other minerals (landowners’ minerals) in connection with the rutile
extraction. The zoning plan for the mining and processing areas and the
environmental permit for the project are fully granted. The Engebø project will
be developed in accordance with high international standards for environment,
health and safety.

· Positive market development and outlook for rutile and garnet
Price increases for rutile have been observed in the first half of 2018
following from higher demand and reduced stockpiles. Prices have been reported
in the range USD 1,000 - 1,050 per tonne. Going forward, rutile production from
current producers is expected to decrease due to depletion of operating
deposits. The attractiveness of high-grade titanium feedstock for pigment
production and the manufacturing of titanium metal is expected to persist.
There is no production, or planned production of garnet in Europe today, apart
from Engebø. The current global supply of high-quality garnet for high-end
applications is short of the increasing demand.

  Dialogues relating to offtake agreements for rutile and garnet are

ongoing.

· Good progress on the definitive feasibility study
The main purpose of the definitive feasibility study is to qualify the project
for construction financing with a combination of debt and equity. This implies
that the quality of the technical assessments and financial analysis will
increase further from the prefeasibility study. The definitive feasibility study
is progressing well and targets high-quality assessments and de-risking of all
important aspects of the project.
Certain aspects of the mineralogy and texture of the Engebø deposit is complex,
and the ongoing process testwork is comprehensive and thorough. Several positive
clarifications and verifications have been achieved related to configuration of
the rutile and garnet processing circuits. Testwork activities, including bulk
sample testing, continues in the third quarter.
It is crucial to have the assurance of an optimised, cost efficient and robust
process flowsheet as the basis for the engineering and the detailed design.
Certain engineering tasks related to crushing and storage have commenced, and
others will start when the testwork program is completed. The timeline for
completion of the definitive feasibility study will be reaffirmed when the
process flowsheet has been finalised. The current estimate is completion mid
-year 2019.

· Infrastructure and execution planning
Various other development activities are ongoing in parallel with the definitive
feasibility study. This include i.a. assessments related to supply of process
water and electricity, detailed planning of the process plant and mining areas,
archaeological investigations, and preparation of a comprehensive monitoring
program for environmental aspects. Bulk solids flow testwork for determination
of bin and chute designs is also in progress. Dialogues have been initiated with
various Norwegian contractors for the civil and underground development
contracts. Development of “expression of interest” bidders lists and
documentation for critical packages such as the modular plant and mining are in
progress.

· Increased resource estimates
The Engebø resource model and classifications were updated in June 2018 by
Competent Person Adam Wheeler. The limited drilling program in January/February
2018 resulted in an increase of the estimated mineral resources in the measured
and indicated categories (JORC Code 2012) by around 5%, to approximately 98
million tonnes, based on a cut-off of 3% TiO2. The average grade of rutile and
garnet is 3.87% and 44.4%, respectively.

· Geotechnical assessments confirm important mine plan parameters
The international mining consultancy company SRK has carried out geotechnical,
hydrogeological and structural logging and modelling based on Engebø drill hole
data. SRK’s recommendations on slope angles and stability conditions confirm
important parameters for the open pit design and mining schedules, including ore
and waste rock tonnages. The mine and scheduling plans will be completed when
rutile and garnet recovery factors have been determined in connection with the
final processing assessments.

Keliber lithium project

· Definitive feasibility study confirms profitable lithium project
In June 2018, Keliber (Nordic Mining owns approximately 22%) completed the
definitive feasibility study for the lithium project in Finland. The study
confirms a profitable business case and outlines the plans for execution of the
project. The definitive feasibility study has been developed in accordance with
the high reliability/accuracy standards for such studies. The main results are
summarised in the following:

  Strong project financials:
  §  Pre-tax net present value (NPV - 8% discount rate) of EUR 295

million
§ Post tax net present value (NPV - 8% discount rate) of EUR 225
million
§ Pre-tax internal rate of return (IRR) of 24%
§ Post tax internal rate of return (IRR) 22%
§ Pay-back period: 5.5 years
Significantly increased mineral resource and ore reserve estimates
Average battery grade lithium carbonate sales volume of 10,745
tonne/year
13 years of open pit and underground mining operations followed by 7
years of production based on purchased spodumene concentrate
Upfront capital cost of EUR 199 million for mines and production
facilities; additional capex of EUR 56 million during the production period

· Assessments related to project financing are ongoing
The definitive feasibility study is expected to provide a solid foundation for
project financing required to execute the lithium project. Dialogues with
financial institutions to secure financing with a combination of debt and equity
are ongoing. In parallel, assessments and dialogues to secure offtake agreements
suitable for the project financing are carried out.

· Permitting process well under way
Keliber has submitted the permit application for the Syväjärvi deposit.
Applications for the Kalavesi concentrator plant and the Kokkola process plant
will be submitted in the coming months. To streamline the process, Keliber has
obtained a special pre-consultation status for its permitting process which
implies that the company interacts closely with the authorities throughout the
process.

· Strong lithium market and outlook
Generally, the lithium market is developing on a positive note and product
prices have increased in the first part of 2018. Contract prices for lithium
carbonate doubled in 2017 compared to 2016. Going forward, a continued tight
market balance is expected. The fastest demand growth for lithium is related to
batteries for electric/hybrid vehicles and energy storage. Several initiatives
are ongoing related to battery production in Europe.

Corporate

· In January/February 2018, Nordic Mining executed a private placement and a
subsequent offering with gross proceeds of NOK 59.6 million.

· The Group continues to strengthen the organization. CFO Birte Norheim and
Project Manager Engebø, Kenneth Nakken Angedal took up their positions effective
from 1 August 2018. Recruitment processes have been initiated for various
technical disciplines related to the Engebø development.

The second quarter presentation will be held today, Friday 17 August 2018 at
10:00 (CET) in Nordic Mining’s office at Vika Atrium, Munkedamsveien 45
(Entrance A, 5th floor), N-0250 Oslo.
The presentation and Q&A session will be held in English and transferred via
webcast. You will have the opportunity to post questions online throughout the
webcast session. The webcast will be available on:
http://webtv.hegnar.no/presentation.php?webcastId=92029583

For further information, please contact CFO Birte Norheim, telephone +47
-95293321.
Oslo, 17 August 2018
Nordic Mining ASA
Nordic Mining ASA (www.nordicmining.com)

Nordic Mining ASA (“Nordic Mining” or “the Company”) is a resource company with
focus on high-end industrial minerals and metals in Norway and internationally.
The Company’s project portfolio is of high international standard and holds a
significant economic potential. The Company’s assets are in the Nordic region.
Nordic Mining is undertaking a large-scale project development at Engebø on the
west coast of Norway where the Company has rights and permits to a substantial
eclogite deposit with rutile and garnet. Permits for the project have been
granted by the Norwegian government. The definitive feasibility study was
initiated directly following completion of the prefeasibility study in October
2017. Nordic Mining’s associated company Keliber completed the definitive
feasibility study for its lithium project in Finland in June 2018. Nordic Mining
has rights for exploration and production of high-purity quartz in Kvinnherad in
Norway. Further, the Company holds exploration rights at Reinfjord in northern
Norway where a prospective area of sulphide mineralisation has been discovered.
Nordic Mining is also exploring opportunities related to seabed mineral
re

Ekstern link: http://www.newsweb.no/index.jsp?messageId=457434

Nyheten er levert av OBI.

http://www.netfonds.no/quotes/release.php?id=20180817.OBI.20180817S31


#331

#332

#333

Hver måned kårer jeg det jeg kaller Teksperter™ for noen av de mest populære investeringene våre :slight_smile:

Det er de 3 medlemmene som har fått flest likes på innleggene sine de siste 90 dagene. Teksperter™ får også en unikt merke på profilen sin og et trofé-ikon ved siden av navnet sitt. Du kan bli Tekspert™ i flere aksjer/investeringer, og troféet vil bare vises i tråder der du er Tekspert™.

Her er denne månedens Teksperter™ og det mest likte innlegget deres fra de siste 90 dagene:

 1. @NoBrain (6 likes)
 1. @Savepig (5 likes)
 1. @Kronn (4 likes)

Resten av topp 10:

 1. @TekBot (4 likes)

 2. @Tbird (3 likes)

 3. @lassar (1 likes)

Gratulerer!


#334

Ønsker lokale råvarer

I tillegg til at en av grunnleggerne er svenske Peter Carlsson med bakgrunn fra Tesla, er billig og ren energi blant grunnene til at Northvolt bygger fabrikker i Sverige. Men over tid tror Anderlind at Norden kan komme til å bygge ut gruver for viktige råvarer til batterier.

– Til å begynne med kommer trolig råvarene fra de vanlige stedene, som Kongo. Men over tid kan vi faktisk få mer og mer av råvarene fra den finske, svenske og norske berggrunnen, som inneholder de mineralene vi trenger, sier Anderlind.

Han påpeker at svenske mineralmyndigheter de siste 1,5 årene har gitt 47 nye letetillatelser bare for kobolt, og at det finnes litium i aktive og inaktive gruver på en rekke steder i regionen. Inntil videre kommer Northvolts litium fra Canada.

– Vi trenger nikkel, vi trenger mangan, vi trenger kobolt og vi trenger litium, og vi trenger grafitt. Det er de store, sier Anderlind.

En tidligere artikkel av interesse:

Karlebyföretaget Keliber förhandlar med Northvolt om att sälja litium till den nya batterifabriken i Skellefteå i Sverige. Behovet av litium växer i världen och det kommer att råda brist på litium under de närmaste åren.


#335

#336

AMR har hatt møte med direktoratet. Tipper de er småskuffet nå. Jeg tolker i alle fall svaret slik at de må komme med noe gjennomarbeidet og meget overbevisende om de skal ha en sjanse til å få noe gehør. Om/når NOM er i gang med utvinning kan de uansett pakke sammen…

Møtereferat her: https://lookaside.fbsbx.com/file/679Ekspeder%20dokument%20for%20OEP%20importert%20sak%20-25.09.2018%20med%20vedlegg.pdf?token=AWxMTPF8Oa5BhPb2sd3f7dXQvzo8w8OohJxQcm1yG6RWfGx0GWDVeUTyoGqIqh3fkT_10Sd3Bgq2PCB9UguNZuG290sO7QwVQyvBvrsm1UYfEM4FcAtzrvodF0-hOg-UvwrmzT_F58NvaiennW2EFCBJmfABaN5W2H8m1WsiZJyIFSV0AQ4Mt8eLaEMBEk_BiBq_V865ct8JmH_C-RkBfvZDqTGnjj31dUr3JCYr0OxX73OrO48JYbZui01JMDOkBMq4sVdObOpYrO6e_SyWEExMRxHm05HvqbrrvwCsUf1YDg


#337

Hver måned kårer jeg det jeg kaller Teksperter™ for noen av de mest populære investeringene våre :slight_smile:

Det er de 3 medlemmene som har fått flest likes på innleggene sine de siste 90 dagene. Teksperter™ får også en unikt merke på profilen sin og et trofé-ikon ved siden av navnet sitt. Du kan bli Tekspert™ i flere aksjer/investeringer, og troféet vil bare vises i tråder der du er Tekspert™.

Her er denne månedens Teksperter™ og det mest likte innlegget deres fra de siste 90 dagene:

 1. @NoBrain (2 likes)
 1. @lassar (1 likes)

Gratulerer!


#338

Etter siste ukers handler har jeg endelig kjøpt tilbake den 1/3-aksjeposten som jeg solgte unna for vel ett år siden. Sitter nå med en langsiktig post (2/3 av beholdningen) samt en tradingpost (1/3 av beholdningen).

Ifm. månedsrapporten min la jeg også merke til at en ny kjøpsanbefaling har dukket opp på DN Investor og median kursmål er økt fra 4,60 NOK (1 kjøpsanbefaling) til 5,70 NOK (2 kjøpsanbefalinger). Får satse på at det blir litt positive nyheter rundt Keliber snart :sunglasses:


#339

Sendte en liten epost til Nordic Mining. Spent på om jeg får et (fornuftig) svar :sunglasses:

Dere har sikkert fått med dere at Norsk Hydro har slitt litt i Brasil de siste månedene. I den forbindelse lurer jeg på om det har vært noen interesse rundt patentet som dere fikk innvilget på ny teknologi for alumina produksjon for noen år tilbake, jfr.
https://www.h-avis.no/nyheter/naringsliv/har-fatt-patent-pa-ny-teknologi-for-alumina-produksjon/s/5-62-123791 og
https://search.patentstyret.no/Patent/20140317


Norsk Hydro
#340

Når får vi neste nyhet herfra? Er det offtakeavtaler i Keliber som kommer først?


#341

Følger litt med på denne og har lenge tenkt å skaffe meg en liten post. Tenker at behovet for penger må melde seg ut i neste år for NOM. De har vel ca 50 mill på konto, og brant ca 16 mill i forrige kvartal. Forrige emisjon var på kurs 3,20 kr rundt nyttår. Priset nå til 3 kr.

Denne patenten er spennende da. Kanskje jeg kan våge meg til en liten post :sunglasses:


#342

Behovet for penger vil melde seg før året er omme. Spørsmålet er hva de venter på, finansieringen av Keliber tenker jeg. Hvis NOM selger en del av sin post i keliber ifm. finansieringen, så er emisjonsbehovet borte. Eller håper på en høyere pris i emisjonen, kanskje.