Diskusjon Triggere Porteføljer Aksjonærlister

Norwegian Finans Holding (NOFI)

Starter en tråd om NORWEGIAN FIN HLDG (NOFI.OL) siden en del har den i favoritt-listen eller i porteføljen sin :slight_smile:

Norwegian Finans Holding ASA, through its subsidiary, Bank Norwegian AS, provides various banking products and services to retail customers in Norway, Finland, Sweden, and Denmark. It offers deposit accounts, consumer loans, and credit cards through Internet.

The company also provides a combined credit card and reward card in cooperation with the airline Norwegian. Norwegian Finans Holding ASA was founded in 2007 and is headquartered in Fornebu, Norway.

La oss starte diskusjonen! @fenrisulv1 @Hektar @griggen @23skidoo @1110 @Amf @tebohle @Sunhome @Inkognito666 @Tomta @VargVemund @Vista @saltoen @ole007 @andersrg @pdx

1 Like

Dette er et wiki-innlegg som alle kan redigere for å lage en oversikt over alt man bør vite om denne investeringsmuligheten. Det hjelper nye og eksisterende medlemmer raskt forstå og ta stilling til en investering. Bruk Rediger-knappen nede til høyre for å legge til noe :slight_smile: Takk!

Hva skjer med Norwegian sine aksjer i NOFI, hvis de blir kjøpt opp? Blir de “dumpet” i markede? Blir de delt ut til aksjonærene som betaling for NAS?

Og hvis de blir solgt, hva betyr det for knytninge mellom Norwegian og Banken?

1 Like

Det er tidligere uttalt at samarbeidet skal fortsette, men jeg ville ikke vært for sikker på det. Hvor mye av NOFI-verdien er knyttet til forventninger om vekst på grunn av NAS-samarbeidet? For meg har samarbeidet vært en viktig faktor når jeg har kjøpt Nofi og for meg ser det litt skummelt ut nå.

Meldepliktig handel - primærinsider

John Høsteland (Styreleder Bank Norwegian AS) har i dag 24.05.2018 kjøpt 20 000
aksjer i Norwegian Finans Holding (NOFI) til kurs 86,7202. Etter kjøpet er min
aksjebeholdning 20 000 aksjer.

Ekstern link: http://www.newsweb.no/index.jsp?messageId=452162

Nyheten er levert av OBI.

http://www.netfonds.no/quotes/release.php?id=20180524.OBI.20180524S134

Norwegian Finans Holding ASA : Invitasjon til resultatpresentasjon for 2. kvartal 2018

Norwegian Finans Holding ASA rapporterer resultatene for 2. kvartal 2018 den 15. august 2018 kl. 07.00. I den forbindelse avholdes en resultatpresentasjon i selskapets lokaler i Snarøyveien 36, Fornebu klokken 08.30. Presentasjonen vil bli holdt av CEO Tine Wollebekk og CFO Pål Svenkerud.

Presentasjonen vil kunne ses direkte på selskapets hjemmeside:

https://www.banknorwegian.no/OmOss/InvestorRelations/Presentations

Kontaktperson hos Norwegian Finans Holding ASA:

Pål Svenkerud, CFO, tel: +47 93 40 39 04


This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Norwegian Finans Holding ASA via Globenewswire

Nyheten er levert av GlobeNewswire.

http://www.netfonds.no/quotes/release.php?id=20180806.GlobeNewswire.HUG2209493

Norwegian Finans Holding ASA : Invitation to presentation for Q2 2018

Norwegian Finans Holding ASA reports the results for the second Quarter on August 15. 2018 at 07.00. In that connection a presentation will be held at the company’s premises in Snarøyveien 36 Fornebu at 08.30. The presentation will be held by CEO Tine Wollebekk and CFO Pål Svenkerud.

The presentation will be available directly on the company’s website:
https://www.banknorwegian.no/OmOss/InvestorRelations/Presentations

Contact person at Norwegian Finans Holding ASA:

Pål Svenkerud, CFO, tel: +47 93 40 39 04


This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Norwegian Finans Holding ASA via Globenewswire

Nyheten er levert av GlobeNewswire.

http://www.netfonds.no/quotes/release.php?id=20180806.GlobeNewswire.HUG2209494

Norwegian Finans Holding ASA : STERK VEKST OG RESULTATFREMGANG I BANK NORWEGIAN

Konsernets totalresultat etter skatt i 2. kvartal utgjorde 483 millioner kroner, en økning på 72 millioner kroner fra 1. kvartal. Resultatutviklingen er drevet av sterk utlånsvekst, stabile marginer, økte netto andre inntekter, god kostnadskontroll og stabil kredittkvalitet

Den sterke kunde- og utlånsveksten fortsatte i 2. kvartal, med en utlånsvekst på 1,8 milliarder kroner, mens innskuddene økte med 1,9 milliarder kroner. Banken rekrutterte 77.000 nye kunder i 2. kvartal.

Banken har ved utgangen av 2. kvartal 2018 en kundemasse på 1.392.600 kunder, fordelt på 1.018.300 kredittkortkunder, 187.400 lånekunder og 186.900 innskuddskunder.

Bank Norwegian startet driften i november 2007 og tilbyr forbrukslån, kredittkort og innskudd til personkunder gjennom internett i det nordiske markedet. Bank Norwegian tilbyr, i samarbeid med flyselskapet Norwegian, et kombinert kredittkort og fordelskort. Banken startet virksomheten i Sverige i mai 2013. I desember 2015 lanserte banken lån og innskudd i Danmark og Finland, mens kredittkort ble lansert i juni 2016.

Bank Norwegian er en digital bank som leverer enkle og konkurransedyktige produkter i personkundemarkedet. Virksomheten baseres på ledende digitale løsninger, synergier med flyselskapet Norwegian, attraktive betingelser til kundene, kostnadseffektiv drift og effektiv risikoseleksjon.

For ytterligere informasjon, se delårsrapport for 2. kvartal 2018 og investorpresentasjon for 2. kvartal 2018 som ligger tilgjengelig på:

https://www.banknorwegian.no/OmOss/InvestorRelations

For eventuelle spørsmål kan du ringe; 

Administrerende direktør Tine Wollebekk; tlf nr:  40805557 

Finansdirektør Pål Svenkerud; tlf nr:  93403904

https://www.banknorwegian.no

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12

Norwegian Finans Holding ASA 2nd quarter 2018 results presentation
Report for the 2nd quarter 2018 Bank Norwegian AS
Report for the 2nd quarter 2018 Norwegian Finans Holding ASA


This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Norwegian Finans Holding ASA via Globenewswire

Nyheten er levert av GlobeNewswire.

http://www.netfonds.no/quotes/release.php?id=20180815.GlobeNewswire.HUG2210775

Norwegian Finans Holding ASA : STRONG GROWTH AND EARNINGS IN BANK NORWEGIAN

The Group’s comprehensive income in the second quarter amounted to NOK 483 million after tax, an increase of NOK 72 million from the first quarter. The earnings development is driven by strong lending growth, stable margins, increased net other income, good cost control and stable credit quality.

The strong customer and lending growth continued in the second quarter, with loan growth of NOK 1.8 billion, while deposits increased by NOK 1.9 billion. The bank recruited 77,000 new customers in the second quarter.

At the end of the second quarter, the bank had a customer base of 1,392,600 customers, divided among 1,018,300 credit card customers, 187,400 loan customers and 186,900 deposit customers.

Bank Norwegian started its operations in November 2007 and offers consumer loans, credit cards and deposit accounts to retail customers distributed through the Internet in the Nordic market. Bank Norwegian offers, in cooperation with the airline Norwegian, a combined credit card and reward card. The bank started operations in Sweden in May 2013. In December 2015 the bank launched consumer loans and deposit accounts in Denmark and Finland, while credit cards were launched in June 2016.

Bank Norwegian is a digital bank that offers simple and competitive products to the retail market. The strategy is based on leading digital solutions, synergies with the airline Norwegian, attractive terms for our customers, cost-effective operations and effective risk selection.

For further information, see Interim Report for the second quarter 2018 and Investor Presentation for the second quarter 2018, which is available at:

https://www.banknorwegian.no/OmOss/InvestorRelations

For any questions please call:

CEO Tine Wollebekk; phone:  +47 40805557 

CFO Pål Svenkerud; phone:  +47 93403904

https://www.banknorwegian.no

 

This information is disclosable under the Norwegian Securities Trading Act section 5-12.

Norwegian Finans Holding ASA 2nd quarter 2018 results presentation
Report for the 2nd quarter 2018 Norwegian Finans Holding ASA
Report for the 2nd quarter 2018 Bank Norwegian AS


This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Norwegian Finans Holding ASA via Globenewswire

Nyheten er levert av GlobeNewswire.

http://www.netfonds.no/quotes/release.php?id=20180815.GlobeNewswire.HUG2210774

Norwegian Finans Holding ASA : Meldepliktig handel

CIO Merete Gillund, har 30. august 2018 solgt 65.000 aksjer i Norwegian Finans Holding ASA. Aksjene ble solgt for 108,98 per aksje. Merete Gillund kontrollerer etter salget 463.474 aksjer.

COO Tore Andresen, har 30. august 2018 solgt 54.520 aksjer i Norwegian Finans Holding ASA. Aksjene ble solgt for 109,07 per aksje. Tore Andresen kontrollerer etter salget 1.060.705 aksjer.

CEOs kommentar: Ledende ansatte har i hele bankens levetid mottatt variabel godtgjørelse helt eller delvis i form av bonusaksjer. Over tid vil ansatte som har akkumulert store aksjeposter ha et naturlig behov for å vekte ned formuen gjennom salg av selskapets aksjer. Ledende ansatte kontrollerer per 31. august 2.531.207 aksjer i Norwegian Finans Holding ASA.

Kontaktperson:

Kai Morten Terning tlf: 905 31 898


This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Norwegian Finans Holding ASA via Globenewswire

Nyheten er levert av GlobeNewswire.

http://www.netfonds.no/quotes/release.php?id=20180831.GlobeNewswire.HUG2210773

Norwegian Finans Holding ASA : Mandatory notification of trade

CIO Merete Gillund, has on August 30, 2018 sold 65,000 shares in Norwegian Finans Holding ASA. The shares were sold at 108.98 per share. Merete Gillund controls 463,474 shares after the sale.

COO Tore Andresen, has on August 30, 2018 sold 54,520 shares in Norwegian Finans Holding ASA. The shares were sold at 109.07 per share. Tore Andresen controls 1,060,705 shares after the sale.

CEO’s comment: Senior employees have throughout the banks’ history received variable remuneration, in whole or in part, in the form of bonus shares. Over time, employees who have accumulated large shareholdings will have a natural need to re-distribute wealth through the sale of the company’s shares. As of August 31, senior executives control 2,531,207 shares in Norwegian Finans Holding ASA.

For any questions please call:

Kai Morten Terning; phone: 905 31 898


This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Norwegian Finans Holding ASA via Globenewswire

Nyheten er levert av GlobeNewswire.

http://www.netfonds.no/quotes/release.php?id=20180831.GlobeNewswire.HUG2210772

Bank Norwegian utsteder obligasjon

Bank Norwegian oppdaterer markedet. 

Ekstern link: http://www.hegnar.no/Nyheter/Boers-finans/2018/09/Bank-Norwegian-utsteder-obligasjon

Nyheten er levert av Hegnar.

http://www.netfonds.no/quotes/release.php?id=20180924.Hegnar.973207

Norwegian Finans Holding ASA : Invitasjon til resultatpresentasjon for 3. kvartal 2018

Norwegian Finans Holding ASA rapporterer resultatene for 3. kvartal 2018 den 30. oktober 2018 kl. 07.00. I den forbindelse avholdes en resultatpresentasjon i selskapets lokaler i Snarøyveien 36, Fornebu klokken 08.30. Presentasjonen vil bli holdt av CEO Tine Wollebekk og CFO Pål Svenkerud.

Presentasjonen vil kunne ses direkte på selskapets hjemmeside:

https://www.banknorwegian.no/OmOss/InvestorRelations/Presentations

Kontaktperson hos Norwegian Finans Holding ASA:

Pål Svenkerud, CFO, tel: +47 93 40 39 04


This announcement is distributed by West Corporation on behalf of West Corporation clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Norwegian Finans Holding ASA via Globenewswire

Nyheten er levert av GlobeNewswire.

http://www.netfonds.no/quotes/release.php?id=20181022.GlobeNewswire.HUG2221492

Norwegian Finans Holding ASA : Utenlandsk aksjonær med mer enn 5 % har fremsatt krav om ekstraordinær generalforsamling for å vurdere eventuell sekundærnotering i London

Norwegian Finans Holding ASA har etter at markedet stengte i dag mottatt brev fra en utenlandsk aksjonær med mer enn 5 % av aksjene i selskapet hvor det er reist krav om en ekstraordinær generalforsamling for å vurdere et forslag om å søke om sekundærnotering av selskapets aksjer på Main Market på London Stock Exchange.

Styret vil gjennomgå henvendelsen i samråd med sine rådgivere og den nevnte aksjonæren og vil holde markedet informert om eventuelle vedtak i styret basert på henvendelsen.

Denne informasjonen er meldepliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.

For ytterligere informasjon kontakt finansdirektør Pål Svenkerud, telefon: + 47 93403904


This announcement is distributed by West Corporation on behalf of West Corporation clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Norwegian Finans Holding ASA via Globenewswire

Nyheten er levert av GlobeNewswire.

http://www.netfonds.no/quotes/release.php?id=20181024.GlobeNewswire.HUG2222049

Norwegian Finans Holding ASA : Request from foreign shareholder with more than 5 % for an extraordinary general meeting for considering a possible secondary listing in London

Norwegian Finans Holding ASA has after close of trading today received a request from a foreign shareholder holding more than 5% of the shares in the company for an extraordinary general meeting for the purpose of considering a proposal to apply for a secondary listing of the company’s shares on the Main Market of the London Stock Exchange.

The board of directors will go through the request in consultation with its advisors and the said shareholder and will keep the market informed of any further decisions made by the board of directors based on the request.

This information is subject to the disclosure requirements pursuant to the Norwegian Securities Trading Act section 5-12.

For further information, please contact CFO Pål Svenkerud; phone: + 47 93403904


This announcement is distributed by West Corporation on behalf of West Corporation clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Norwegian Finans Holding ASA via Globenewswire

Nyheten er levert av GlobeNewswire.

http://www.netfonds.no/quotes/release.php?id=20181024.GlobeNewswire.HUG2222048

Norwegian Finans Holding ASA : STRONG GROWTH AND EARNINGS IN BANK NORWEGIAN

The Group’s comprehensive income in the third quarter amounted to NOK 434 million after tax, compared with NOK 483 million in the second quarter.

The underlying earnings development is satisfactory and is driven by strong loan growth, stable margins, good cost control and stable credit quality. Earnings development in the third quarter is characterized by positive seasonal and non-recurring factors in the second quarter, in addition to increased provisions due to normalized provisioning in Sweden and to account for an ECL model correction in Finland.

The strong customer and loan growth continued in the third quarter, with loan growth of NOK 1.6 billion, while deposits increased NOK 1.7 billion. The bank recruited 71,000 new customers in the third quarter.

At the end of the third quarter, the bank had a customer base of 1,463,800 customers, divided among 1,070,800 credit card customers, 195,100 instalment loan customers and 197,900 deposit customers.

As announced separately, Bank Norwegian has entered into an agreement with Axactor to transfer a portfolio of non-performing loans in Finland with an outstanding balance of approximately EUR 160 million. The transaction is estimated to close November 30, 2018 and is expected to have an immaterial earnings impact. The transaction will yield cost savings and eliminates uncertainty regarding the recovery of outstanding claims.

Bank Norwegian started its operations in November 2007 and offers instalment loans, credit cards and deposit accounts to retail customers distributed through the Internet in the Nordic market. Bank Norwegian offers, in cooperation with the airline Norwegian, a combined credit card and reward card. The bank started operations in Sweden in May 2013. In December 2015 the bank launched instalment loans and deposit accounts in Denmark and Finland, while credit cards were launched in June 2016.

Bank Norwegian is a digital bank that offers simple and competitive products to the retail market. The strategy is based on leading digital solutions, synergies with the airline Norwegian, attractive terms for our customers, cost-effective operations and effective risk selection.

For further information, see Report for the third quarter 2018 and Investor Presentation for the third quarter 2018, which are available at:

https://www.banknorwegian.no/OmOss/InvestorRelations

For any questions please call:

CEO Tine Wollebekk; phone:  +47 40805557 

CFO Pål Svenkerud; phone:  +47 93403904

Head of Communications and Public Affairs Kai-Morten Terning; phone:   +47 90531898

 

https://www.banknorwegian.no

This information is disclosable under the Norwegian Securities Trading Act section 5-12.

Report for the third quarter 2018 Norwegian Finans Holding ASA
Norwegian Finans Holding ASA 3 quarter 2018 results presentation
Report for the third quarter 2018 Bank Norwegian AS


This announcement is distributed by West Corporation on behalf of West Corporation clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Norwegian Finans Holding ASA via Globenewswire

Nyheten er levert av GlobeNewswire.

http://www.netfonds.no/quotes/release.php?id=20181030.GlobeNewswire.HUG2222597

Norwegian Finans Holding ASA : STERK VEKST OG RESULTATFREMGANG I BANK NORWEGIAN

Konsernets totalresultat etter skatt i 3. kvartal utgjorde 434 millioner kroner, sammenlignet med 483 millioner kroner i andre kvartal. 

Den underliggende resultatutviklingen er tilfredsstillende og er drevet av sterk utlånsvekst, stabile marginer, god kostnadskontroll og stabil kredittkvalitet. Resultatutviklingen i tredje kvartal karakteriseres av positive sesongeffekter og engangseffekter fra 2. kvartal, i tillegg til økte avsetninger grunnet en normalisering av avsetningsnivået i Sverige og en justering for en modell-korreksjon i Finland.

Den sterke kunde- og utlånsveksten fortsatte i 3. kvartal, med en utlånsvekst på 1,6 milliarder kroner, mens innskuddene økte med 1,7 milliarder kroner. Banken rekrutterte 71.000 nye kunder i 3. kvartal.

Banken har ved utgangen av 3. kvartal 2018 en kundemasse på 1.463.800 kunder, fordelt på 1,070,800 kredittkortkunder, 195.100 lånekunder og 197.900 innskuddskunder.

Som nevn i en separat børsmelding har Bank Norwegian inngått en avtale med Axactor om overføring av en portefølje av misligholdte lån i Finland, med en utestående balanse på ca 160 Millioner Euro. Overføringen vil sannsynligvis bli gjennomført 30. november 2018 og antas å ha marginal resultateffekt. Transaksjonen vil gi kostnadsbesparelser og eliminerer usikkerhet om gjenvinning av utestående fordringer.

Bank Norwegian startet driften i november 2007 og tilbyr forbrukslån, kredittkort og innskudd til personkunder gjennom internett i det nordiske markedet. Bank Norwegian tilbyr, i samarbeid med flyselskapet Norwegian, et kombinert kredittkort og fordelskort. Banken startet virksomheten i Sverige i mai 2013. I desember 2015 lanserte banken forbrukslån og innskudd i Danmark og Finland, mens kredittkort ble lansert i juni 2016.

Bank Norwegian er en digital bank som leverer enkle og konkurransedyktige produkter i personkundemarkedet. Virksomheten baseres på ledende digitale løsninger, synergier med flyselskapet Norwegian, attraktive betingelser til kundene, kostnadseffektiv drift og effektiv risikoseleksjon.

For ytterligere informasjon, se delårsrapport for 3. kvartal 2018 og investorpresentasjon for 3. kvartal 2018 som ligger tilgjengelig på:

https://www.banknorwegian.no/OmOss/InvestorRelations

For eventuelle spørsmål kan du ringe; 

Administrerende direktør Tine Wollebekk; tlf nr: +47 40805557 

Finansdirektør Pål Svenkerud; tlf nr: +47 93403904

Leder for kommunikasjon og samfunnskontakt Kai-Morten Terning; tlf nr:   +47 90531898

 

https://www.banknorwegian.no

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12

Report for the third quarter 2018 Bank Norwegian AS
Norwegian Finans Holding ASA 3 quarter 2018 results presentation
Report for the third quarter 2018 Norwegian Finans Holding ASA


This announcement is distributed by West Corporation on behalf of West Corporation clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Norwegian Finans Holding ASA via Globenewswire

Nyheten er levert av GlobeNewswire.

http://www.netfonds.no/quotes/release.php?id=20181030.GlobeNewswire.HUG2222596

1 Like

Norwegian Finans Holding ASA : BANK NORWEGIAN SELGER PORTEFØLJE AV MISLIGHOLDTE LÅN I FINLAND

Bank Norwegian har inngått en avtale med Axactor om overføring av en portefølje av misligholdte lån i Finland, med en utestående balanse på ca 160 Millioner Euro. Overføringen vil sannsynligvis bli gjennomført 30. november 2018 og antas å ha marginal resultateffekt. Transaksjonen vil gi kostnadsbesparelser og eliminerer usikkerhet om gjenvinning av utestående fordringer.

For eventuelle spørsmål kan du ringe; 

Administrerende direktør Tine Wollebekk; tlf nr: +47 40805557 

Finansdirektør Pål Svenkerud; tlf nr: +47 93403904

Leder for kommunikasjon og samfunnskontakt Kai-Morten Terning; tlf nr   +47 90531898

 

https://www.banknorwegian.no


This announcement is distributed by West Corporation on behalf of West Corporation clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Norwegian Finans Holding ASA via Globenewswire

Nyheten er levert av GlobeNewswire.

http://www.netfonds.no/quotes/release.php?id=20181030.GlobeNewswire.HUG2222600

Ouch. Skikkelig juling etter tallene. Begynner det å bli for mange aktører i forbrukslånssektoren?

jeg ser for meg dette,-først kommer panikken,så justeringen,deretter normalen.

så går dagene videre.

:wink: