Diskusjon Triggere Porteføljer

Stillfront Group (SF)

sf_st
Investeringer: #<Tag:0x00007f3657c3b6c8>

#1752

Før war and peace kom så hadde de en webside som viste diverse temaer for disse spillene. Vietnam var så vidt jeg husker et av de temaene som var på siden.

EDIT : https://web.archive.org/web/20170924045530/http://war-and-peace.com:80/


#1753

Ny update til Siege :


#1754

Gikk en liten post på 230k aksjer rett over kl 11…


#1755

Stillfront Group AB: Stillfront Group announces Head of IR & Communications

PRESS RELEASE 
2018-08-20 

Stillfront Group announces Head of IR & Communications

Sofia Wretman has been appointed as Head of IR & Communications and will be part of the Group’s management team. The position is new and covers both internal and external communications as well as investor relations.

Sofia Wretman has more than fifteen years of experience of strategic communication and investor relations from a range of industries. Former positions include Head of IR & Communications at Alimak Group, Senior Consultant at Hallvarsson & Halvarsson and Communications manager at SAS Institute.

“We are pleased to welcome Sofia as member of the management team. Sofia will be responsible for internal and external communications as well as investor relations. The recruitment of Sofia and the appointment of this new role is part of the Group’s planned move to the main market of Nasdaq Stockholm. The recruitment is also important as the Group since its listing at First North in 2015, has grown rapidly through several acquisitions and today has more than 400 employees in six countries,” says Jörgen Larsson, CEO of Stillfront Group.

“I look forward to be part of the continued growth journey and to develop the investor relations and communications functions,” comments Sofia Wretman.

Sofia will assume her position on October 15 2018.

FOR FURTHER INFORMATION PLEASE CONTACT:

Jörgen Larsson, CEO
Tel: +46 703 211 800
[email protected]

ABOUT STILLFRONT

Stillfront is a group of independent creators, publishers and distributors of digital games - with a vision to become the leading group of indie game creators and publishers. Stillfront operates through nine near-autonomous subsidiaries: Bytro Labs in Germany, Coldwood Interactive in Sweden, Power Challenge in the UK and Sweden, Dorado Online Games in Malta, Simutronics in the United States, Babil Games in UAE and Jordan, eRepublik in Ireland and Romania, OFM Studios in Germany and Goodgame Studios in Germany. Stillfront’s games are distributed globally. The main markets are Germany, the United States, France, UK and MENA. For further information, please visit www.stillfront.com.

SELECTED GAMES

Stillfront’s portfolio includes games across multiple platforms. Unravel and Unravel Two are widely acclaimed console games developed by Coldwood in collaboration with Electronic Arts. Supremacy 1914 and Call of War are high-immersion war strategy games developed by Bytro Labs. ManagerZone is a sports management strategy game launched in 2001. DragonRealms and GemStone IV are MUD-style games with a very loyal player base. Siege: Titan Wars™ is a popular mobile game developed by Simutronics. Nida Harb III and Admiral are mobile strategy games with very strong player bases, which are published by Babil Games. World at War: WW2 and War and Peace: Civil War are a successful mobile strategy games developed and published by eRepublik Labs. Online Fussball Manager is a leading sports management game. EMPIRE and BIG FARM are major brands operated by Goodgame Studios.

Nasdaq First North Ticker Symbol: SF
Certified Adviser: Avanza Bank, phone +46 8 409 421 20


This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Stillfront Group AB via Globenewswire

Nyheten er levert av GlobeNewswire.

http://www.netfonds.no/quotes/release.php?id=20180820.GlobeNewswire.HUG2211565


#1756

Stillfront Group AB: Stillfront Group rekryterar IR- och kommunikationschef

PRESSMEDDELANDE  
2018-08-20 

Stillfront Group rekryterar IR- och kommunikationschef

Sofia Wretman har utsetts till IR- och kommunikationschef för Stillfront Group och kommer att ingå i koncernledningen. Befattningen är ny och omfattar intern och extern kommunikation samt investor relations.

Sofia Wretman har mer än 15 års erfarenhet av att arbeta strategiskt med kommunikations- och IR-frågor inom olika branscher. Tidigare positioner inkluderar bland annat IR- och kommunikationschef på Alimak Group, seniorkonsult på Hallvarsson & Halvarsson och kommunikationsansvarig på SAS Institute.

“Vi är glada att välkomna Sofia till Stillfronts ledning. Sofia blir ansvarig för koncernens kommunikation, internt och externt samt investor relations. Rekryteringen av Sofia och tillsättningen av denna tjänst, som är ny, är ett led i bolagets planerade listbyte till Nasdaq Stockholms huvudlista. Denna satsning är också viktig då gruppen sedan noteringen på First North 2015 har vuxit med flera stora förvärv och idag har drygt 400 anställda i sex länder,” säger Jörgen Larsson, VD Stillfront Group.

“Jag ser mycket fram emot att få vara en del av Stillfronts fortsatta tillväxtresa och att utveckla bolagets kommunikationsfunktion,” säger Sofia Wretman.
Sofia tillträder sin tjänst 15 oktober 2018.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Jörgen Larsson, CEO
Tel: +46 703 211 800
[email protected]

OM STILLFRONT

Stillfront är en grupp av oberoende utvecklare, förläggare och distributörer av digitala spel - med visionen att bli den ledande gruppen av indie-spelutvecklare och förläggare. Stillfront är verksamt genom nio näst intill självständiga dotterbolag: Bytro Labs i Tyskland, Coldwood Interactive i Sverige, Power Challenge i Sverige och Storbritannien, Dorado Online Games på Malta, Simutronics i USA, Babil Games i UAE och Jordanien, eRepublik Labs på Irland och i Rumänien, OFM Studios i Tyskland och Goodgame Studios i Tyskland. Gruppens spel distribueras globalt, och har sina huvudmarknader i Tyskland, USA, Frankrike, UK, och MENA. För mer information, besök Stillfronts webbplats www.stillfront.com.

UTVALDA SPEL

Stillfronts portfölj inkluderar spel för en mängd plattformar. Unravel och Unravel Two är omskrivna spel som är utvecklade av Coldwood i samarbete med Electronic Arts. Supremacy 1914 och Call of War är krigsstrategispel utvecklade av Bytro Labs. ManagerZone är ett sportsmanagementspel som lanserades 2001. DragonRealms och GemStone IV är så kallade MUD-spel med en mycket lojal spelarbas. Siege: Titan Wars™ är ett populärt mobilspel utvecklat av Simutronics. Nida Harb III och Admiral är mobilstrategispel med mycket starka spelarbaser, vilka förläggs av Babil Games. World at War och War and Peace: Civil War är framgångsrika mobil-strategispel från eRepublik Labs. Online Fussball Manager är ett ledande sportsmanagementspel. EMPIRE och BIG FARM är stora brands som drivs av Goodgame Studios.

Nasdaq First North kortnamn: SF
Certified Adviser: Avanza Bank, telefon +46 8 409 421 20


This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Stillfront Group AB via Globenewswire

Nyheten er levert av GlobeNewswire.

http://www.netfonds.no/quotes/release.php?id=20180820.GlobeNewswire.HUG2211566


#1757

Stillfront Group AB: Stillfront Delårsrapport jan - jun 2018

STILLFRONT GROUP AB (PUBL)                  

Kvartalet april - juni 2018

Altigi GmbH har konsoliderats i Stillfront Group från och med 1 januari 2018. Således representerar siffror avseende 2018 den nya koncernen. Jämförelsesiffror för 2017 hänför sig till Altigi GmbH, om inte annat anges. Förvärvet presenteras i Not 3.

Nettoomsättningen uppgick till 329,3 MSEK (motsvarande period föregående år: 224,9 MSEK), vilket innebär en ökning med 46,4%. Nettoomsättningen för Stillfront Group (exklusive Altigi GmbH) uppgick under andra kvartalet 2017 till 37,3 MSEK, sålunda innebar nettoomsättningen andra kvartalet 2018 en ökning med 783% jämfört med nettoomsättningen andra kvartalet 2017. Nettoomsättningen proforma, som om Altigi/Stillfront-förvärvet genomförts 1 januari 2017, ökade med 25,6% jämfört med andra kvartalet 2017.

EBITDA justerat för jämförelsestörande poster uppgående till netto -9,9 MSEK (se Not 5), uppgick till 103,6 MSEK (95,3), vilket innebär en ökning på 8,6%.

EBIT justerat för jämförelsestörande poster uppgående till netto -9,9 MSEK, uppgick till 73,0 MSEK (74,0)

Resultatet efter finansiella poster uppgick till 51,8 MSEK (66,1). Kvartalets resultat var 30,6 MSEK (44,7).

Resultat per aktie före utspädning uppgick till 1,26 SEK (2,66 SEK). Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 1,25 SEK (2,66 SEK).

Nettoskuld uppgick till 410,9 MSEK och justerad skuldsättningsgrad var 1.18.

Flera av de spellanseringar som genomfördes under slutet av 2017 har presterat mycket bra. Big Farm Mobile Harvest, Nida Harb III: Empire of Steel och War and Peace: Civil War har presterat bra under delårsperioden, i synnerhet Nida Harb III, som nu är gruppens tredje största titel.

Under kvartalet har lanseringar genomförts av spelen Empire: Millennium Wars (web) och Unravel Two.

Delårsperioden januari - juni 2018

Nettoomsättningen uppgick till 644,1 MSEK (motsvarande period föregående år: 475,4 MSEK), vilket innebär en ökning med 35,5%. Nettoomsättningen för Stillfront Group (exklusive Altigi GmbH) uppgick under första halvåret 2017 till 67,3 MSEK, sålunda innebar nettoomsättningen första halvåret 2018 en ökning med 857% jämfört med nettoomsättningen första halvåret 2017. Nettoomsättningen proforma ökade med 18,7% jämfört med första halvåret 2017.

EBITDA justerat för jämförelsestörande poster uppgående till -11,6 MSEK (se Not 5), uppgick till 209,8 MSEK (194,3), vilket innebär en ökning på 8,0%.

EBIT justerat för jämförelsestörande poster uppgående till -11,6 MSEK, uppgick till 148,0 MSEK (151,6).

Resultatet efter finansiella poster uppgick till 119,5 MSEK (107,1). Periodens resultat uppgick till 76,4 MSEK (70,9).

Resultat per aktie före utspädning uppgick till 3,31 SEK (4,22 SEK). Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 3,29 SEK (4,22 SEK).

Förvärvet av Altigi GmbH slutfördes i januari 2018 varvid en emission om 16 868 623 aktier genomfördes samt obligationslån uppgående 390 MSEK gavs ut. Redovisningsmässigt betraktas förvärvet som ett omvänt förvärv, där Altigi GmbH är den redovisningsmässigt förvärvande enheten och Stillfront Group AB är den legala förvärvande enheten. Detta innebär att alla jämförelsesiffror till och med 31 december 2017 avser Altigi GmbH.

Händelser efter periodens utgång

Spelen BIG COMPANY: Skytopia och Vietnam War: Platoons och Battle Star Arena lanserades i juli.

Vi bygger momentum

"Jag är mycket nöjd över utvecklingen av Stillfront. Förvärvet av Goodgame Studios har stärkt vår marknadsposition och vår portfölj. De spännande spelsläpp vi genomfört under slutet av 2017 levererar nu resultat, i synnerhet Big Farm Mobile Harvest, War and Peace: Civil War och Nida Harb III. Nida Harb III har visat sig vara en stor framgång och är för närvarande gruppens tredje bäst intäktsgenererande spel.

Vi fortsätter att utveckla nya spel och har en stark pipeline med starka varumärken på etablerade plattformar, vilket ger oss en fördelaktig risk-/avkastningsprofil, och är ett balanserat och kapitaleffektivt sätt för oss att expandera portföljen. Jag är övertygad om att vi är på rätt väg mot att bli en global ledare inom vår nisch," säger Jörgen Larsson, VD Stillfront Group.

Nyckeltal, koncernen

| KSEK | 2018
APR-JUN | 2017
APR-JUN |  2018
JAN-JUN | 2017
JAN-JUN | SENASTE 12 MÅN | 2017
JAN-DEC |
| Nettoomsättning | 329 277 | 224 904 | 644 088 | 475 385 | 1 081 384 | 912 681 |
| Omsättningstillväxt | 46,4% | -  | 35,5% |  - | - | - |
| EBITDA justerad* | 103 569 | 95 348 | 209 829 | 194 292 | 349 588 | 312 788 |
| EBITDA marginal justerad* | 31,5% | 42,4% | 32,6% | 40,9% | 32,3% | 34,3% |
| Tillväxt EBITDA justerad* | 8,6% | - | 8,0% | - | - | - |
| EBIT justerad* | 72 998 | 73 998 | 147 983 | 151 607 | 245 196 | 227 558 |
| Jämförelsestörande poster | -9 871 | -7 919 | -11 586 | -44 501 | -78 776 | -111 691 |
| EBIT marginal justerad* | 22,2% | 32,9% | 23,0% | 31,9% | 22,7% | 24,9% |
| Resultat efter finansiella poster | 51 789 | 66 079 | 119 519 | 107 108 | 149 312 | 115 639 |
| Resultat | 30 616 | 44 741 | 76 418 | 70 933 | 102 234 | 75 487 |
| Resultat per aktie före utspädning, SEK | 1,26 | 2,66 | 3,31 | 4,22 | 3,50 | 4,49 |
| Resultat per aktie efter utspädning, SEK | 1,25 | 2,66 | 3,29 | 4,22 | 3,48 | 4,49 |
| * exklusive jämförelsestörande poster  |   |   |   |   |   |

 

Nyckeltal, Pro Forma

Nedanstående tabell innehåller nyckeltal pro forma för den nya koncernen som om förvärvet genomförts
1 januari 2017.

| KSEK | 2018
APR-JUN | 2017
APR-JUN |  2018
JAN-JUN | 2017
JAN-JUN | SENASTE 12 MÅN | 2017
JAN-DEC |
| Nettoomsättning | 329 277 | 262 215 | 644 088 | 542 700 | 1 180 055 | 1 078 667 |
| Omsättningstillväxt | 25,6% | - | 18,7% | - | - | - |
| EBITDA justerad* | 103 569 | 105 363 | 209 829 | 211 969 | 362 914 | 365 053 |
| EBITDA marginal justerad* | 31,5% | 40,2% | 32,6% | 39,1% | 30,8% | 33,8% |

 

INVESTERARPRESENTATION

En investerarpresentation finns tillgänglig på Stillfronts webplats med adressen
stillfront.com/site/investor-relations/financial-reports/

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jörgen Larsson, CEO
Tel: +46 703 211 800
[email protected]

Sten Wranne, CFO
Tel: +46 705 851 258
[email protected]

Om Stillfront

Stillfront är en grupp av oberoende utvecklare, förläggare och distributörer av digitala spel - med visionen att bli den ledande gruppen av indie-spelutvecklare och förläggare. Stillfront är verksamt genom nio näst intill självständiga dotterbolag: Bytro Labs i Tyskland, Coldwood Interactive i Sverige, Power Challenge i Sverige och Storbritannien, Dorado Online Games på Malta, Simutronics i USA, Babil Games i UAE och Jordanien, eRepublik Labs på Irland och i Rumänien, OFM Studios i Tyskland och Goodgame Studios i Tyskland. Gruppens spel distribueras globalt, och har sina huvudmarknader i Tyskland, USA, Frankrike, UK, och MENA. För mer information, besök Stillfronts webbplats www.stillfront.com.

Utvalda Spel

Stillfronts portfölj inkluderar spel för en mängd plattformar. Unravel är ett omskrivet konsolspel som är utvecklat av Coldwood i samarbete med Electronic Arts. Supremacy 1914 och Call of War är krigsstrategispel utvecklade av Bytro Labs. ManagerZone är ett sportsmanagementspel som lanserades 2001. DragonRealms och GemStone IV är så kallade MUD-spel med en mycket lojal spelarbas. Siege: Titan Wars™ är ett populärt mobilspel utvecklat av Simutronics. Tank Storm och Admiral är mobilstrategispel med mycket starka spelarbaser, vilka förläggs av Babil Games. World at War och War and Peace: Civil War är framgångsrika mobil-strategispel från eRepublik Labs. Online Fussball Manager är ett ledande sportsmanagementspel. Empire och BigFarm är stora IP:n som drivs av Goodgame Studios.

Nasdaq First North Ticker Symbol: SF
Certified Adviser: Avanza Bank, telefon +46 8 4094 2120

Denna information är sådan som Stillfront Group AB (publ) är skyldig att offentliggöra i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 28 augusti 2018 kl 07.00 CEST.

Stillfront 2018Q2 SWE
SF Q2’18 Report Presentation_556rrsg_v39


This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Stillfront Group AB via Globenewswire

Nyheten er levert av GlobeNewswire.

http://www.netfonds.no/quotes/release.php?id=20180828.GlobeNewswire.HUG2212931


#1758

Stillfront Group AB: Stillfront Interim Report Jan - Jun 2018

STILLFRONT GROUP AB (PUBL)

The Quarter April - June 2018

Altigi GmbH has been consolidated into Stillfront Group as of January 1, 2018. Thus the 2018 numbers reflect the new business combination. 2017 numbers pertain to Altigi GmbH, unless stated otherwise. The acquisition is described in Note 3.

Net revenues amounted to 329.3 MSEK (corresponding period 2017: 224.9 MSEK), an increase of 46.4%. Net revenues of Stillfront Group (excluding Altigi GmbH) the second quarter 2017 amounted to 37.3 MSEK, thus the second quarter of 2018 had a net revenue increase of 783% as compared to net revenues in the second quarter 2017. Net revenues proforma, as if the Altigi/Stillfront acquisition was made January 1, 2017, increased 25.6% as compared to the second quarter 2017.

EBITDA adjusted for items affecting comparability of net -9.9 MSEK (refer to Note 5) amounted to 103.6 MSEK (95.3), an increase of 8.6%.

EBIT adjusted for items affecting comparability of net -9.9 MSEK amounted to 73.0 MSEK (74.0).

Operating result after financial items amounted to 51.8 MSEK (66.1). The net result for the quarter amounted to 30.6 MSEK (44.7).

Net result per share undiluted amounted to 1.26 SEK (2.66 SEK). Net result per share diluted amounted to 1.25 SEK (2.66 SEK).

Net debt amounted to 410.9 MSEK and the adjusted leverage ratio was 1.18

Several of the game launches made in the end of 2017 have performed very well. Big Farm Mobile Harvest, Nida Harb III: Empire of Steel and War and Peace: Civil War have performed well during the interim period, in particular strong growth in Nida Harb III, which now is the third largest title in the group.

Major product launches during the quarter have been Empire: Millennium Wars (web) and Unravel Two.

The Interim Period january - June 2018

Net revenues amounted to 644.1 MSEK (corresponding period 2017: 475.4 MSEK), which is an increase of 35.5%. Net revenues of Stillfront Group (excluding Altigi GmbH) the first half 2017 amounted to 67.3 MSEK, thus the first half year of 2018 had a net revenue increase of 857% as compared to net revenues in the first half year 2017. Net revenues proforma increased 18.7% as compared to the corresponding period 2017,

EBITDA adjusted for items affecting comparability of -11.6 MSEK (refer to Note 5) amounted to 209.8 MSEK (194.3), which is an increase of 8.0%.

EBIT adjusted for items affecting comparability of -11.6 MSEK amounted to 148.0 MSEK (151.6).

Operating result after financial items amounted to 119.5 MSEK (107.1). The net result for the period amounted to 76.4 MSEK (70.9).

Net result per share undiluted for the interim period amounted to 3.31 SEK (4.22 SEK). Net result per share diluted amounted to 3.29 SEK (4.22 SEK).

The acquisition of Altigi GmbH was completed in January 2018, whereby 16,868,623 shares were issued and a bond issue of 390 MSEK was performed. From an accounting perspective the acquisition has been reported as a reverse acquisition, where Altigi GmbH is the accounting acquirer and Stillfront Group AB is the legal acquirer. This means that comparative periods up to December 31, 2017 refer to Altigi GmbH.

Events After the Interim Period

The games BIG COMPANY: Skytopia, Vietnam War: Platoons and Battle Star Arena were announced in July.

Building momentum

"I am very pleased with the development of Stillfront. The acquisition of Goodgame Studios has strengthened our market position and portfolio. Exciting game releases during late 2017 are now delivering results, especially with Big Farm Mobile Harvest, War and Peace: Civil War and Nida Harb III. Nida Harb III has proven to be a great success and is currently the group’s third best grossing game.

We continue to release new titles and have a strong pipeline, based on established brands and proven engines which provides us with a favourable risk/reward, and is a balanced and capital efficient way of expanding our portfolio.  I am confident that we are on the right path towards becoming the leading group in our niche," says Jörgen Larsson, CEO Stillfront Group.

Key figures, The Group

| KSEK | 2018
APR-JUN | 2017
APR-JUN |  2018
JAN-JUN | 2017
JAN-JUN | LATEST 12 MONTHS | 2017
JAN-DEC |
| Net Revenues | 329 277 | 224 904 | 644 088 | 475 385 | 1 081 384 | 912 681 |
| Increase in revenues | 46.4% | -  | 35.5% | - | - | - |
| EBITDA adjusted* | 103 569 | 95 348 | 209 829 | 194 292 | 349 588 | 312 788 |
| EBITDA margin adjusted* | 31.5% | 42.4% | 32.6% | 40.9% | 32.3% | 34.3% |
| Increase in EBITDA adjusted* | 8.6% | - | 8.0% | - | - | - |
| EBIT adjusted* | 72 998 | 73 998 | 147 983 | 151 607 | 245 196 | 227 558 |
| Items affecting comparability | -9 871 | -7 919 | -11 586 | -44 501 | -78 776 | -111 691 |
| EBIT margin adjusted* | 22.2% | 32.9% | 23.0% | 31.9% | 22.7% | 24.9% |
| Operating result after financial items | 51 789 | 66 079 | 119 519 | 107 108 | 149 312 | 115 639 |
| Net Result | 30 616 | 44 741 | 76 418 | 70 933 | 102 234 | 75 487 |
| Net result per share undiluted, SEK | 1.26 | 2.66 | 3.31 | 4.22 | 3.50 | 4.49 |
| Net result per share diluted, SEK | 1.25 | 2.66 | 3.29 | 4.22 | 3.48 | 4.49 |
| * excluding items affecting comparability

  |   |   |   |   |   |

 

PROFORMA KEY FIGURES, GROUP

The below table summarises key pro forma financials for the new group as if the Altigi/Stillfront acquisition was made January 1, 2017.

| KSEK | 2018
APR-JUN | 2017
APR-JUN |  2018
JAN-JUN | 2017
JAN-JUN | LATEST 12 MONTHS | 2017
JAN-DEC |
| Net Revenues | 329 277 | 262 215 | 644 088 | 542 700 | 1 180 055 | 1 078 667 |
| Growth in revenues | 25.6% |   - | 18.7% | - | - | - |
| EBITDA adjusted* | 103 569 | 105 363 | 209 829 | 211 969 | 362 914 | 365 053 |
| EBITDA margin adjusted* | 31.5% | 40.2% | 32.6% | 39.1% | 30.8% | 33.8% |
| * excluding items affecting comparability

  |   |   |   |   |   |

 

Investor Presentation

An Investor Presentation is available at Stillfront’s website with the address:
stillfront.com/site/investor-relations/financial-reports/

FOR FURTHER INFORMATION, PLEASE CONTACT:

Jörgen Larsson, CEO
Phone: +46 703 211 800
[email protected]

Sten Wranne, CFO
Phone: +46 705 851 258
[email protected]

About Stillfront

Stillfront is a group of independent creators, publishers and distributors of digital games - with a vision t become the leading group of indie game creators and publishers. Stillfront operates through nine near- autonomous subsidiaries: Bytro Labs in Germany, Coldwood Interactive in Sweden, Power Challenge in the UK and Sweden, Dorado Online Games in Malta, Simutronics in the United States, Babil Games in UAE and Jordan, eRepublik in Ireland and Romania, OFM Studios in Germany and Goodgame Studios in Germany. Stillfront’s games are distributed globally. The main markets are Germany, the United States, France, UK and MENA. For further information, please visit www.stillfront.com.

Selected games

Stillfront’s portfolio includes games across multiple platforms. Unravel is a widely acclaimed console game developed by Coldwood in collaboration with Electronic Arts. Supremacy 1914 and Call of War are high- immersion war strategy games developed by Bytro Labs. ManagerZone is a sports management strategy game launched in 2001. DragonRealms and GemStone IV are MUD-style games with a very loyal player base. Siege: Titan Wars™ is a popular mobile game developed by Simutronics. Nida Harb 3 and Admiral are mobile strategy games with very strong player bases, which are published by Babil Games. World at War: WW2 and War and Peace: Civil War are a successful mobile strategy games developed and published by eRepublik Labs. Online Fussball Manager is a leading sports management game. Empire and BigFarm are major IPs operated by Goodgame Studios.

Nasdaq First North Ticker Symbol: SF
Certified Adviser: Avanza Bank, phone +46 8 409 421 20

This information is information that Stillfront Group AB (publ) is obliged to make public pursuant to the EU Market Abuse Regulation. The information was submitted for publication, through the agency of the contact person set out above, at 07.00 CEST on August 28, 2018.

Stillfront 2018Q2 ENG
SF Q2’18 Report Presentation_556rrsg_v39


This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Stillfront Group AB via Globenewswire

Nyheten er levert av GlobeNewswire.

http://www.netfonds.no/quotes/release.php?id=20180828.GlobeNewswire.HUG2212930


#1759

Stillfront: Babil Games announces global version of Nida Harb III

PRESS RELEASE
August 28, 2018

BABIL GAMES STARTS SOFT LAUNCH OF “STRIKE OF NATIONS”

Babil Games, a subsidiary of Stillfront Group AB (“Stillfront”), will begin soft launch of the mobile modern strategy MMO “Strike of Nations: Empire of Steel” in September and plans global launch before the end of the year on Android and iOS. “Strike of Nations” is the global version of the hugely successful title “Nida Harb III: Empire of Steel” released in the MENA region, the third entry in Babil Games’ popular “Nida Harb” franchise.

The strong performance of “Nida Harb III” - the best performing Babil title to date - and a series of global marketing tests inspired Babil Games to launch the title globally. Being the first title published outside of MENA region by the studio, Babil Games is partnering with Goodgame Studios, also a part of Stillfront, to launch “Strike of Nations” successfully to global audiences.

“‘Strike of Nations: Empire of Steel’ is an exciting new milestone for us, our first global release with our best title to date” says MJ Fahmi, CEO of Babil Games. “We are extremely proud to bring an engaging gaming experience to international audiences in partnership with our friends at Goodgame Studios and eager to provide players with quality titles on a larger scale”.

“It is exciting that Babil Games has secured the global rights to one of Stillfront’s most successful titles. That the studios in the group take on larger projects together is valuable and in line with our strategy”, says Jörgen Larsson, CEO of Stillfront.

“Strike of Nations: Empire of Steel” is a modern World War strategy game full of action, where players take the commander’s seat to manufacture powerful tanks, forge alliances and together command vast military empires. On a huge open-world map with an extensive collection of powerful tanks, players clash to dominate the battlefield and take control of the central nuclear base to become the military Emperor with the power to launch nuclear strikes anywhere across the map.

FOR FURTHER INFORMATION, PLEASE CONTACT:

Jörgen Larsson, CEO
Phone: +46 703 211 800
[email protected]

ABOUT STILLFRONT

Stillfront is a group of independent creators, publishers and distributors of digital games - with a vision to become the leading group of indie game creators and publishers. Stillfront operates through nine near-autonomous subsidiaries: Bytro Labs in Germany, Coldwood Interactive in Sweden, Power Challenge in the UK and Sweden, Dorado Online Games in Malta, Simutronics in the United States, Babil Games in UAE and Jordan, eRepublik in Ireland and Romania, OFM Studios in Germany and Goodgame Studios in Germany. Stillfront’s games are distributed globally. The main markets are Germany, the United States, France, UK and MENA. For further information, please visit www.stillfront.com.

SELECTED GAMES

Stillfront’s portfolio includes games across multiple platforms. Unravel and Unravel Two are widely acclaimed console games developed by Coldwood in collaboration with Electronic Arts. Supremacy 1914 and Call of War are high-immersion war strategy games developed by Bytro Labs. ManagerZone is a sports management strategy game launched in 2001. DragonRealms and GemStone IV are MUD-style games with a very loyal player base. Siege: Titan Wars™ is a popular mobile game developed by Simutronics. Nida Harb III and Admiral are mobile strategy games with very strong player bases, which are published by Babil Games. World at War: WW2 and War and Peace: Civil War are a successful mobile strategy games developed and published by eRepublik Labs. Online Fussball Manager is a leading sports management game. EMPIRE and BIG FARM are major brands operated by Goodgame Studios.

Nasdaq First North Ticker Symbol: SF
Certified Adviser: Avanza Bank, phone +46 8 409 421 20

This information is information that Stillfront Group AB (publ) is obliged to make public pursuant to the EU Market Abuse Regulation. The information was submitted for publication, through the agency of the contact person set out above, at 07.01 CEST on Aug 28, 2018.


This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Stillfront Group AB via Globenewswire

Nyheten er levert av GlobeNewswire.

http://www.netfonds.no/quotes/release.php?id=20180828.GlobeNewswire.HUG2212812


#1760

#1761

Noen som fikk fatt i Carnegie analysen av SF som kom igår?


#1762

Fy faen som Stillfront har falt fra topp!


#1763

Hva er den røde indikatoren den hviler på nå?
Edit: MA200, så det nå :slight_smile:
Var nede å tpuchet MA150 igår, og MA200 idag. Blir det MA250 imorgen? :slight_smile:


#1764

Omtrent like mye som funcom ?


#1765

SF: 1-194/279 = 31%
Funcom 1-18,03/ 24,98 = 28%

Var nærmere enn jeg trodde :stuck_out_tongue:


#1766

Yep men tror begge blir bra det neste året :slight_smile: Paradox har foresten også korrigert litt. Fra 228,5 til ca 154 men er fremdeles opp 65% i år ( og fremdeles høyere enn 130 som jeg solgte på :wink: ).


#1767

Det har vel stort sett gått ned eller sidelengs etter at CEO solgte er mitt inntrykk. Men følger ikke veldig med her lengre, har en liten post.

edit:
Mulig jeg husker feil her. CEO gikk ut og sa at det må være lov å selge aksjer en eller annen gang (etter stillfront sin himmelferd).


#1768

Skjønner jeg ikke har fulgt så godt med. Hvor mye sitter CEO-en igjen med?


#1769

Er det larsen som har solgt? Eller han snakker vi om salget til han tyskeren tidligere i år?


#1770

Mulig det var han tyskeren, siden den gang har det vært rolig i stillfront i gjennomsnitt. Når primærinnsidere selger har de en god tendens til å time toppen.

Mulig jeg husker feil her. CEO gikk ut og sa at det må være lov å selge aksjer en eller annen gang (etter stillfront sin himmelferd).


#1771

Både CEO og CFO solgte ca 20% av aksjene sine i juni.