Diskusjon Triggere Porteføljer Aksjonærlister

'Brent biotekInvestors' fondsporteføljetråd

Tråden er endret og handler nå om fond.

Disclaimer:

Informasjonen som presenteres her er ikke ment som, og skal ikke tolkes som, investeringsanbefalinger i henhold til Lov om verdipapirhandel av 29. juni 2007 med tilhørende forskrifter. Innholdet anses heller ikke som investeringsanalyser i samsvar med samme lovverk. Leseren oppfordres til å gjøre egne vurderinger og søke profesjonell rådgivning der det er nødvendig før investeringsbeslutninger tas.

18 Likes

Blir spennende å følge. Kan du si noe om din tidshorisont i aksjene du investerer i? Er det hovedsak langsiktig (år) eller trader du også?

2 Likes

slettet

2 Likes

Hey,hey,har du glemt Azt? Kjøpte en bra bunke aksjer der i oktober 2019 til 4,25 tror jeg.
Er en og annen 5-10 bagger på ose. Tipper faktisk annethvert år jeg.
Har vow,cara,amsc,mpcc,+ sikkert en del til

Crayon kunne kjøpes på rundt 12kr og NOD på 1kr i 2002 eller 2003

1 Like

slettet

1 Like

slettet

11 Likes

slettet

8 Likes

slettet

10 Likes

slettet

3 Likes

slettet

slettet

8 Likes

slettet

9 Likes

Rebrander denne tråden til ‘brent biotekinvestors’ fondsporteføljetråd:) Det er vel kjent på forum at u.t i likhet med mange har tapt svært mye i norsk biotek de senere årene. Tråden skal ikke handle om alle de feil man har gjort og den enorme risiko man har tatt, men heller se framover og hvilke muligheter som finnes i å skape bra avkastning ved å investere i fond. Fond trenger ikke være kjedelig. All historikk viser vel at det er svært vanskelig for privatinvestorer å skape meravkastning gjennom enkeltaksjer. De fleste av oss går skoa av oss i noen risikable aksjer. Vi har blitt anbefalt fond, men vi klarte bare ikke å la være…vi måtte investere i enkeltaksjer. For min del er slike eksperimenter satt på ubestemt pause. For nå er det fokus på å tjene penger i markedet og det gjør man nok enklest i fond. Det er en stor diskusjon om man skal satse på indeksfond eller aktive fond. Sættem i Nordnet har vel forsøkt sistnevnte i flere år uten å lykkes. Jeg lar meg ikke skremme. Har ved siden av enkeltaksjer forvaltet en fondsportefølje i noen år. I denne tråden vil jeg forsøke å jevnlig (f.eks månedlig) å skrive litt om avkastning, fondsvalg og strategi. Håper noen vil finne det interessant.

Starter med det viktigste. Avkastning. Målet er selvsagt å slå indeks. Hva er så en passende indeks? Man kan velge Osebx eller noe annet. Jeg har valgt W1DOW (Dow Jones Global), som er en verdensindeks som har en viss oppslutning. Nedenfor avkastning siden oppstart, 1.3.2021:

Det første året var det svak avkastning pga en alt for forsiktig profil, mye rentefond som i denne perioden gikk svakt. Da markedene falt mye i 2022 gikk det noe bedre med denne porteføljen pga en fortsatt forsiktig profil. Fra medio 2022 og fram til i dag har jeg skapt en viss meravkastning i forhold til verdensindeksen. Riktignok tok indeksen en del innpå før og etter nyttår 2024. I denne perioden vet vi at ‘magnificent’ 7 gikk veldig og satt man uten indeksfond var det vanskelig å henge med. De siste par månedene har igjen min portefølje dratt fra.

Vekting:

Per i dag er vektingen slik:

Strategi:

Jeg vil ikke dele alle hemmeligheter rundt strategien som så langt har vært ganske vellykket, men et stikkord er rebalansering. Jeg kjører en slags dobbel rebalanseringsstrategi ved å vekte aksjer og renter opp og ned og innad i aksjedelen rebalansere innbyrdes de ulike fondene. Eksempelvis hvis et fond går svakt en periode mot andre fond så vektes det opp.

Fondsvalg - aksjer

Ut:

Har en periode sittet med Storebrand Vekst og Tin Ny teknik. Førstnevnte steg ca 20% siste år og ble droppet bla fordi jeg ikke syns det er et fullgodt vekstfond da det holder veldig mye olje. Vil jeg ha olje så kjøper jeg heller et rent oljefond(no pun intended!). Ny teknik har hatt en fin reise i blant annet Novo Nordisk. En del av de øvrige selskapene har gått litt svakt. Jeg hev ut fondet da jeg ble klar over at det har bla en aksje som holder på med gambling noe jeg anser som en litt uetisk business.

Inn:

Jeg tok nylig inn BNP Energy Transition. Det er et bet på at vi får den varslede rentenedgangen og at vekstaksjer igjen kan ble attraktive og at sektoren har blitt solgt voldsomt ned siden toppen for 3 år siden.

Tar også inn gradvis en posisjon in Thematica Future Mobility. Også en sektor som har fått kjørt seg hardt i det siste etter en voldsom boom for noen år siden. Går litt gradvis inn, da bunnen kanskje ikke er inne.

Beholder:

AuAg Silver Bullet. Endelig lysner det for sølv miners. Sølvprisen har nylig tatt ut 2 års høy. Gullprisen er på ATH. Gruvene kommer til å tjene store penger om dette fortsetter. I tillegg nyter de godt av fallende renter da det er en kapitalinntensiv bransje

MS INVF Global Insight. Vekstfond basert primært på amerikanske tek-basert aksjer, men kun Tesla blant de 7 store.

Fondsvalg - renter

Her traff jeg planken så det holdt med å velge Heimdal Høyrente for ca. 3 år siden. Har hele veien holdt mellom 15 og 50% andel i porteføljen i dette fondet. Siste året har levert levert fantastiske 20% avkastning. Rentefondet skulle på mange måter være hedge mot fall i aksjemarkedet, men hedgen har utrolig nok vært bedre enn mange aksjefond det siste året. Er fullstendig klar over at også high yield har risiko og kan falle 20-30% ved børskrakk. Så det kan komme. Men da faller aksjer ennå mer og man har da mulighet til å rebalanser tilbake til aksjefond.

11 Likes

Å spå makroøkonomi og renter er ikke lett. Med dagens inflasjonstall ble det brått mer usikkert på om den varslede rentenedgangen kommer. Vekstaksjer får nå en ny runde med juling, men nå utgjør også verdensindeksen mye vekstaksjer og W1DOW er ned nesten en prosent idag.

Med 10% i cash, 27% i rentefond og nesten 20% i AuAg Silver Bullet er vektingen innenfor tradisjonelle vekstaksjer likevel ikke så stor, så netto porteføljeeffekt av inflasjontallene trenger ikke blir så stor. April har forøvrig startet bra med en avkastning så langt på 5% omtrent utelukkende drevet av AuAg fondet som har gått veldig mye den sist tiden. Det er mange moving parts her, feks valuta. Før dagens CPI tall så var NOK’en opp omtrent 1,5% i april mot EUR og USD og trakk porteføljen ned. Men CPI-tallene falt imidlertid NOK kraftig og NOKUSD er nå ned over en prosent for dagen. Når man sitter med mange ikke- valutasikrede fond slik som jeg, nyter man godt av fallende krone. På mange måter en automatisk stabilisator i porteføljen, da fall i aksjemarkedet og uro sånn vi så idag, gjerne ville svekke kronen.

Svingninger i markedet er forøvrig noe som over tid kan skape meravkastning da man kan rebalansere mellom cash, renter og aksjefond.

2 Likes

Oppdatering for april mnd:

Avkastning:

Det ble en sterk måned for fondsporteføljen både absolutt og relativt. Rykker nå ytterligere i fra verdensindeksen:

Selve tallene for måneden april ble -3,4% for verdensindeksen og +6% for porteføljen. Børsene fikk seg en solid knekk midt i måneden og indeksen var ned 5% på det meste men hentet seg litt inn igjen.
Min egen portefølje ble særlig trukket opp av rallyet i edle metaller og AuAg Silver Bullett var opp 17% for måneden. Ellers så bidro Heimdal Høyrente og en andel i cash til at man ble mindre påvirket av børsfallene som kom midt i måneden. Sist men ikke minst bidro en svak krone til at det ble en viss valutagevinst i løpet av måneden da flere av fondene er nominert i utenlandse valuater.

Makrosyn og vekting framover

Markedet har fått et bra comeback de siste par uker, til tross for at rentespøkelse henger som en grå sky over oss. Det er nå ikke gitt at vi får de rentenedsettelsene som var spådd eller at det iallfall blir utsatt. Vektingen min tar noe høyde for det ved å ikke være all-in aksjefond men holde en viss andel rentefond og litt cash. De aksjenefondene jeg holder er primært vekstfond. Kanskje kan man diskutere om man skulle istedet holdt verdifond hvis man tror at rentene forblir høye. På den annen side har enkelte av fondene allerede blitt banket hardt ned. Thematicas Future Mobility fond og BNP Energy transition er et eksempel på det. Den siste tiden har vi sett at fornybarsektoren har fått et lite comeback og har ikke gått noe svakere enn det generelle markedet. Jeg gjør ingen endringer her og holde de samme 4 aksjefondene som før. Det blir interessant å følge utover hvordan avkastningen blir gitt det makrobildet som er.

4 Likes

Halvgått løp i mai mnd:

Verdensindeksen går igjen voldsomt etter en pause i april og er opp 5% for mai mnd så langt. Med porteføljesammensetningen min, som er noe defensiv med cash og renter er det ikke så overraskende at man henger noe etter. Valuta medvirker også til det, ettersom norske kroner i mai har styrket seg, særlig mot USD. I tilegg er det en periodeffekt som relaterer seg til at det til tider er litt lag mellom børsutvikling og oppdatering av fondskurser. Helt konkret så falt sølvfondet en del på april siste dag, men dette blir i oversikten fra Nordnet periodisert til mai. Forsinkelse i oppdatering av fondskurser bidrar også til av gapet mellom verdensindeksen og egen avkastning øker når verdensindeksen stiger sånn som nå. Så øyeblikksbildet er ikke nødvendigvis korrekt.

På den poitive siden fortsetter sølv(+8,4% MTD) å gå og fornybar begynner å røre på seg(+5,6% MTD ). Likevel, i sum så er meravkastningen i april delvis reversert i mai. Så får vi se hvordan fortsettelsen blir.

Avkastning i mai dekomponert på porteføljenivå (feks for Silver Bullet, 0.084 X 0.17 X 100%)

Månedlig YTD:

Oppdatering for mai:

Fra midt i måneden til månedsavslutning minsket gapet litt mellom verdensindeksen og min egen portefølje og måneden endte +1,36% mot verdensindeksens +3,8%. YTD er porteføljen opp solide 16,6% mot verdensindeksens 7,7%

Årsaken til mindreavkastning er ene og alene valuta. NOK styrket seg med 5,5% og 4,2% mot hhv USD og EUR i mail, hvilket er ganske oppsiktsvekkende. Totalt sett bidro valuta til å redusere avkastningen med hele 2,5%-poeng. Det er ganske oppsiktsvekkende i en enkeltmåned og antakelig ikke oe som vil gjenta seg for ofte.

Som grafen nedenfor viser var det 2 fond som bidro veldig positivt denne måneden. Sølv går fortsatt veldig bra og steg nye 18%, mens BNPs fornybarfond steg 14%. De to andre aktive forvaltede fondene skuffet og falt hhv 1,7% og 4,6%. Heimdal Høyrente tikker og går og klokket inn 0,85% oppgang for måneden, tilsvarende omtrent den yield fondet per idag opererer med. Fondets superavkastning på 20% i 2023 kan man ikke forvente gjentar seg, det skjedde pga at alt gikk stang inn ifølge forvalteren. 10% er uansett fantastisk avkastning for et rentefond og jeg ser ingen grunn til å kaste ut fondet.

Alt ialt så beholdes dagens vekting inntil videre. Porteføljen er som tildlgiere nevnt rigget mer for uvær enn stille vær på finansmarkedene og om vi igjen får en måned med kursfall på verdens børser så skal porteføljen antakelig prestere bedre.

2 Likes

Mangler en oppdatering fra siste måned her. Får oppsummere når juli er over. Men har i lengre tid vurderte å gå inn i olje og finne et riktig tidspunkt. Store oljeselskaper som ConocoPhillips,Chevron og Exxon er ned ca 10-15% fra toppen i vår mens oljeprisen holder seg stabilt godt oppe på 80-tallet. Samme selskaper har levert ganske svak avkastning siste når. Timing er ikke lett og det var billigere rundt årsskiftet og kanskje sikkert bli billigere ennå. Mest laglig til for hogg er Morgan Stanleys Global Insight fond. Kjøpte fondet første gang etter det volsomme fallet i vekstaksjer rundt starten på 2022. Fikk en viss belønning da fondet løftet seg en del ca 2 år senere, så det ble ca 30-40% gjennomsmnittlig avkastning på andelene, hvilket er greit men ikke fantastisk sammenliknet med hva en del andre vekstfond har gitt i samme periode. Fondet bommet ved å ikke være investert i de typiske KI-selskapene som NVIDIA og Microsoft. Så etter å ha eid fondet i drøyt 2 år sier jeg takk for meg. Byttet henger også sammen med at jeg tidligere i år vektet meg opp i fornybar så det er ganske overvektet vekst vs verdi. Med byttet er nå porteføljen mer nøytral på vekst/verdi aksen. Fondet som kjøpes heter BGF World Energy A2. Noterer at fondet sto i ca 25 i juni 2022 mens kursen idag er kun et par prosent høyere. Dette til tross for at selskapene skuffer inn penger. Kanskje kan det være duket for mer oppgang på sikt her.

Fornybar / future mobilitetsfondene har gått veldig svakt i det siste så det har holdt avkastningen tilbake. Oppdaget forøvrig at BNP Fornybar-fondet har en 5% andel i NVIDIA…Den er sikkert ikke ny, bare vokst såpass at den er synlig blant topp 10 selskapene. Det går sikkert an å tenke NVIDIA som et fornybarselskap men syns personlig at DET er et langskudd…

3 Likes