Diskusjon Triggere Porteføljer

Cereno Scientific

crno-b_st
Investeringer: #<Tag:0x00007f3662ddd638>

#61

Det medfører riktighet, men i de 2 andre studiene vi har diskutert er det signifikant.


#62

Ved at Cereno tester en allerede kjent substans slipper de å gjøre fase 1 studier - sikkerheten er allerede kjent. Derfor er det kommunisert fra ledelsen at de vil starte rett i fase 2 i tredje kvartal, altså i løpet at september. Dette korter ned utviklingstiden signifikant og medfører at Cereno vil gå for en partneravtale med Big Pharma allerede i løpet av 2018.


#63

Kontakt med potensielle partnere starter i løpet av 2017:


#64

Først og fremst, stor takk til Boykie som tydeligvis har brukt mye av sin tid til å dele sin innsikt om Cereno med oss. Jeg er selv ikke investert i selskapet, fordi jeg etter min egen gjennomgang, satt med mer eller mindre det samme inntrykket som Boykie. Helt greit at man har ulik oppfatning av caset (jmt. Montebello, Sokrates, mf.), men Boykies argumenter er hardtslående, og børe være en tankevekker for enhver investor.
Det er ikke gull, alt som glitrer, men når noen med åpenbart høy kompetanse tar seg tid til å dele sine innsikter, så kan det likevel være gull verdt å lytte.

Tør jeg spørre, Boykie, hvilke biotek-selskaper du har askjer i?


#65

@soprano De fleste biotekselskaper taper til slutt, men man bør likevel se på potensialet både kortsiktig og på et mellomlangt tidsperspektiv. Skulle man gått inn i alle biotekselskaper med tanken om å bli med til slutt, så ville vi blitt fattige. Det er altså muligheter for store avkastninger innen biotek uten å bli med helt til målstreken. Sånn sett så ser jeg Cereno som attraktiv på kort.- og mellomlang sikt.
Går de hele veien så kan det bli et eventyr. Og svarene kommer om relativt kort tid sammelignet med andre selskaper i samme bransje.


#66

Som Boykie sier er markedsegmentet for blodfortynnende ekstremt kompetitivt. Det er et felt med ekstremt velprøvde legemidler som ASA, warfarin, klopidogrel, apiksaban, pradaxa og mange andre. Vi vet allerede at valproat har en verre bivirkningsprofil enn feks. ASA, hvorfor skal noen da velge valproat? Leger er konservative folk og hvis du skal få de til å velge noe annet enn gullstandarden her så må man ha ekstremt god dokumentasjon. Det betyr i praksis at det må gjøres flere RCT med mange tusen mennesker i to grupper der man sammenligner valproat med feks. ASA. Her er det ikke nok å demonstrere at det fungerer, det må også demonstreres at det er fordelaktig over eksisterende alternativ. Hvis man mot alle odds lykkes med alt dette hadde det nok i tillegg vært nødvendig med et stort markedsføringsbudsjett bare for å få leger til å bli klar over dette nye legemidlet. Sjansen for å lykkes er liten, prisen for god nok klinisk dokumentasjon vil være gigantisk og hvis man lykkes kan det fortsatt bli tungt å ta markedsandeler.

Det kan komme spennende klinisk data som endrer bildet, men jeg ville ventet på de resultatene før jeg hadde kjøpt.


#67

Stille rund cereno , mulig nyheter i desember ?


#68

Hei, noen som kjenner til mulige triggere her i 1H 2018?


#69

Finansiering på plass for fase-2B studiet :face_with_monocle:

Cereno Scientific ingår ett finansieringsavtal med European High Growth Opportunities Securitization Fund genom deras rådgivare Alpha Blue Ocean

19 mars, 2018
Cereno Scientific AB (publ) (”Cereno” eller ”Bolaget”) har ingått ett finansieringsavtal med European High Growth Opportunities Securitization Fund genom deras finansiella rådgivare Alpha Blue Ocean Inc., gällande en finansieringslösning baserad på utgivande av konvertibla skuldebrev med tillhörande teckningsoptioner. Finansieringslösningen innebär att Bolaget kan, under en 24-månadersperiod, erhålla 82,0 MSEK och potentiellt ytterligare 24,6 MSEK om samtliga medföljande teckningsoptioner utnyttjas.


#70

Carnegie Investment Bank største kjøper idag. Det er en god start.


#71

Verdt å nevne at dette er samme investor som er inne i både ELE og auplata nemlig BO mm.
CRNO har så vidt jeg kan se bare en mcap 100 før transaksjonen er fullført. Noe som gir kontantbeholdning tilsvarende 50%, når transaksjonen er fullført.


19/03-2018 10:15:04: (CRNO-B.NGM) Cereno Scientific: Cereno Scientific ingår ett finansieringsavtal med European High Growth Opportunities Securitization Fund genom deras rådgivare Alpha Blue Ocean
Cereno Scientific AB (publ) (.Cereno. eller .Bolaget.) har ingått ett finansieringsavtal med European High Growth Opportunities Securitization Fund genom deras finansiella rådgivare Alpha Blue Ocean Inc., gällande en finansieringslösning baserad på utgivande av konvertibla skuldebrev med tillhörande teckningsoptioner. Finansieringslösningen innebär att Bolaget kan, under en 24-månadersperiod, erhålla 82,0 MSEK och potentiellt ytterligare 24,6 MSEK om samtliga medföljande teckningsoptioner utnyttjas.

Cereno Scientific har ingått finansieringsavtalet i syfte att säkerställa Bolagets finansiering. Finansieringen beräknas förse Cereno Scientific med kapital över de närmaste 30 månaderna och implementering av Bolagets planerade Fas IIb-studie. Finansieringsavtalet är villkorat av att årsstämma för relevanta perioder beslutar att bemyndiga styrelsen att emittera konvertibler och teckningsoptioner under de relevanta perioderna, varvid det första bemyndigandet ska beslutas på extra bolagsstämma i bolaget den 19 april, 2018.

.Denna flexibla finansieringslösning, passar vårt nuvarande finansieringsbehov mycket bra. Lösningen är både kostnadseffektiv och flexibel för Bolaget och våra aktieägare. Det ger oss finansiell stabilitet de kommande 30 månaderna och säkrar finansiering för vår kommande Fas IIb-studie. säger Cereno Scientifics vd Sten R. Sörensen.

Pierre Vannineuse, CEO och grundare av Londonbaserade Alpha Blue Ocean Investment Group, och chef över European High Growth Opportunities Securitization Fund, kommenterar:

"Vi är mycket glada att välkomna Cereno Scientific bland våra portföljbolag. Denna transaktion är en del av Alpha Blue Ocean.s större intention att inom de närmaste tjugofyra månaderna investera två miljarder euro i ledande europeiska yngre hälso- och sjukvårdsföretag.

Vi är övertygade om att nu när finansieringen av bolaget är säkerställd under en lång period kommer ledningen att kunna fokusera på att leverera de förväntade resultaten av Bolagets mycket lovande tillvägagångssätt i förebyggande medicin för att förebygga sjukdomar orsakade av trombos."

Huvudsakliga villkor
Finansieringslösningen är baserad på utgivande av konvertibla skuldebrev och teckningsoptioner med rätt till konvertering till aktier av serie B i Bolaget.

Finansieringslösningen består av en initial period om tolv månader. Vid utgången av den initiala perioden har Bolaget möjlighet att förlänga finansieringen i ytterligare tolv månader. Under den initiala perioden har Bolaget möjlighet att erhålla 40 MSEK genom utfärdandet av elva Trancher bestående av konvertibla skuldebrev med tillhörande teckningsoptioner. Om Bolaget beslutar att förlänga finansieringen innebär det att Bolaget har möjlighet att erhålla ytterligare 42 MSEK genom utfärdandet av tolv Trancher. Förutom den första Tranchen under initiala perioden som uppgår till 5 MSEK, uppgår samtliga övriga Trancher till 3,5 MSEK vardera. En av Bolagets större aktieägare, GU Ventures AB, kommer att ingå ett aktielåneavtal med European High Growth Opportunities Securitization Fund, innebärande att GU Ventures kommer att låna ut aktier av serie B till European High Growth Opportunities Securitization Fund motsvarande storleken på den första tranchen, 5 MSEK. Exakt antal aktier kommer att fastställas när konverteringskursen för den första tranchen fastställts. Aktielåneavtalet löper tills vidare.

I samband med varje Tranche emitteras teckningsoptioner med rätt för investeraren att teckna aktier av serie B i Bolaget. Om samtliga teckningsoptioner för det totala åtagandet utnyttjas, tillförs bolaget ytterligare 24,6 MSEK (det vill säga 30 procent av totala åtagandet), sammantaget innebär det att bolaget tillförs totalt 106,6 MSEK.

De konvertibla skuldebreven måste omvandlas till aktier av serie B inom 12 månader från emissionstillfället. Teckningsoptionerna måste utnyttjas inom 5 år från emissionstillfället. De konvertibla skuldebreven emitteras till en kurs motsvarande nominellt belopp.

Konverteringskurs för de konvertibla skuldebreven och teckningskurs för teckningsoptionerna fastställs baserat på en prisperiod om 15 handelsdagar direkt före ett referensdatum.

De konvertibla skuldebreven, konverteras obligatoriskt tolv månader efter utfärdande och fram till dess till 93% av det dagliga lägsta VWAP under prisperioden före mottagandet av en konverteringsbegäran.

För teckningsoptionerna, definieras teckningskursen för varje Tranche av teckningsoptioner som 120% av VWAP observerat för prisperioden om 15 handelsdagar som föregår den handelsdag då Bolaget begär att Investeraren tecknar nya konvertibler och teckningsoptioner, det vill säga när Bolaget påkallar en Tranche, förutom vid den första Tranchen då lägsta VWAP under prisperioden används för beräkning.

Om det totala åtagandet utnyttjas, vilket innebär konvertibla skuldebrev om 82 MSEK i sammanlagt nominellt belopp, kommer kostnaderna för Bolaget för bland annat finansiella och juridiska tjänster uppgå till cirka 7 procent av det totala åtagandet. I det fall då samtliga teckningsoptioner utnyttjas för teckning av nya aktier i Bolaget, beräknas kostnaderna uppgå till drygt 5 procent av det totala åtagandet.

Om European High Growth Opportunities Securitization Fund (EHGO)
European High Growth Opportunities Securitization Fund SF är ett institutionellt investeringsföretag med säte i Luxemburg som fokuserar på att finansiera mycket innovativa företag i Europa som bedöms vara signifikant undervärderade. Alpha Blue Ocean är exklusiv rådgivare till EHGO. Deras mandat är att investera i mycket innovativa europeiska företag och därigenom stödja deras behov av tillväxtkapital genom att erbjuda ett trovärdigt europeiskt finansieringsalternativ.

Om Alpha Blue Ocean Investment Group
Alpha Blue Ocean, som grundades av Pierre Vannineuse, ansvarar för en familj av investeringar och de opererar över multipla jurisdiktioner och fokuserar på att finansiera mycket innovativa teknologier, samtidigt som de behåller en passiv roll i förvaltningen av sina portföljbolag. Alpha Blue Ocean specialiserar sig på att tillhandahålla flexibla och innovativa icke-invasiva lån och equity-finansiering till börsnoterade företag globalt och inom varierande sektorer inklusive hälso- och sjukvård, energi, gruvdrift och teknologi. Alpha Blue Oceans huvudrepresentationskontor är baserat i London, Storbritannien.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Sten R. Sörensen, VD
Tel: +46 733 74 03 74
Epost: [email protected]

Om Cereno Scientific AB
Cereno Scientific utvecklar ett nytt förebyggande läkemedel mot blodpropp som bygger på kroppens egen intelligenta propplösningsmekanism. Hjärt- och kärlsjukdomar är idag den vanligaste dödsorsaken i världen. Med nuvarande behandling föreligger stor risk för allvarliga blödningskomplikationer vilket leder till bristande effekt och medför stor risk att drabbas av nya blodproppar. Cereno Scientifics läkemedelskandidat CS1, förväntas ge en möjlighet till effektiv preventiv blodproppsbehandling och lägre risk för allvarliga blödningsbiverkningar än dagens behandlingar med blodförtunnande läkemedel. CS1, som är en omformulering av en känd substans, bedöms ha en relativ kort utvecklingstid till färdigt läkemedel. Bolaget är Göteborgsbaserat med kontor i AstraZenecas BioVentureHub och utvecklas med stöd av GU Ventures.Cereno Scientifics B-aktie är noterad på AktieTorget sedan juni 2016, kortnamn: CRNO B, ISIN: SE0008241558.

För mer information, se www.cerenoscientific.se.

Denna information är sådan information som Cereno Scientific AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 mars 2018.

Ekstern link: http://www.aktietorget.se/NewsItem.aspx?ID=88249
Ekstern link: http://news.cision.com/se/cereno-scientific/r/cereno-scientific-ingar-ett-finansieringsavtal-med-european-high-growth-opportunities-securitization,c2474491
Ekstern link: https://press.aktietorget.se/CerenoScientific/88249/807386.pdf

Nyheten er levert av Aktietorget.


#72

First clinical study with CS1 completed
Cereno Scientific today announces that the company has completed its clinical study with drug candidate CS1. Preliminary analysis of the study data shows that CS1 was safe and well tolerated.
The study was performed in collaboration with Cereno Scientific’s clinical research partner, CTC in Uppsala. In the study, individuals with an increased risk profile for thrombosis participated in evaluating safety, tolerability and pharmacokinetic properties of CS1. Furthermore, effects on risk markers for thrombosis were studied.

Cereno continues to analyse all data from the study and hopes to be able to present all results during the second quarter, including data on CS1 pharmacokinetics and potential pharmacodynamic effects.

“We are looking forward to the final results from the clinical study and, together with our secured financing up to 106 MSEK, this paves the way for our continued development work with the purpose to document CS1’s efficacy for preventive thrombosis treatment in patients,” says Sten R. Sörensen.

Cereno Scientific is developing an improved treatment to protect against thrombosis-related disease, which is the leading cause of death worldwide. The company’s drug candidate CS1 is being developed for the preventive treatment of patients at risk of thrombosis-related disease. The therapeutic potential of CS1 as a new therapy for preventive treatment of thrombosis has been confirmed in various preclinical studies. These studies in animals have shown that it is possible to reduce thrombosis formation by stimulating the body’s own intelligent clot-busting mechanism, without an increased risk for bleeding side effects.


#73

Anbefaler å se fra 1:02, presentasjonen varer ca 30 min. Cereno Scientific vil presentere resultater fra sitt fase 1 studie senere, men det vil værei løpet av Q2. Her kan det være lurt å følge med.


#74

Presentasjon av Cereno 2. mai. Sten R. Sörensen - Chief Executive Officer er på offensiven. Denne presentasjonen kan være verdt å få med seg.

Du är välkommen att lyssna till framtidens företag - tillsammans med GU Venture annordnar vi en kväll med bolagspresenationer. Vi har med oss Annexin Pharmaceuticals och Cereno Scientific samt representanter från vår Corporate Finance.

Plats: Vasaplatsen, Universitetsplatsen 1, Göteborg
När: Onsdag 2 maj kl. 16:30 - 20:30


#75

Tiden er overmoden her nå. 2 viktige milestones nettopp vellykket passert. Straks mer info om effekt på den kliniske studien.
Aksjer selges til under IPO.

Fra 18/4
https://www.biostock.se/2018/04/se-sju-vd-intervjuer-fran-biostock-live/

Det er presentasjon av Cereno senere i dag.

Ref:
Cereno investerarpresentation kl.17.55 i Göteborg ’’Framtidens företag’’ i samarbete med Redeye och GU Ventures
2018-05-02


#76

https://www.ripoffreport.com/reports/pierre-vannineuse-alph-blue-oceans/mayfair-london-w1s-1jf/pierre-vannineuse-alph-blue-oceans-bracknor-investment-group-fraudscam-alert-pierre-1438859
https://www.ripoffreport.com/reports/alpha-blue-ocean-european-high-growth-opportunities-fund-ehgo-pierre-vannineuse-hugo-pingray-amaury-mamou-mani/london-england-w1s-1jf/alpha-blue-ocean-european-high-growth-opportunities-fund-ehgo-pierre-vannineuse-hugo-1441364 vet ikke helt om dette ABO fondet er good news…


#77

Varje teckningsoption berättigar European High Growth Opportunities Securitization Fund att teckna en ny aktie av aktieslag B i Cereno under fem år från och med dagen för registrering hos Bolagsverket till ett lösenpris på 7,76 kronor per aktie.


#78

Det var no en merkelig måte å gjøre det på.

Normalt ville de vel publisert resultat av studie og så kjørt emisjon, eg ville foretrukket det enn denne transjere greia.


#79

Cereno Scientific presenterar positiva resultat från första kliniska studien med CS1
28 juni, 2018

Analysen av Cereno Scientifics första kliniska studie med CS1 har avslutats med positiva resultat med avseende på säkerhet, farmakokinetiska egenskaper och effekt på biomarkör för trombosrisk.

“Det är mycket tillfredsställande att vi nu har visat på de förväntade egenskaperna för CS1 också i klinik. Med den övertygande säkerhetsprofilen och gynnsamma data gällande frisättningsprofilen samt effekt på biomarkören PAI-1, känner vi oss trygga med att driva utvecklingen framåt och definiera det fortsatta kliniska programmet.” säger Cereno Scientifics VD Sten R. Sörensen.

Studien genomfördes i samarbete med Cereno Scientifics kliniska forskningspartner, CTC i Uppsala. I studien deltog 30 individer för att utvärdera säkerhet, farmakokinetiska egenskaperna samt effekt på biomarkör för trombosrisk (PAI-1). Studien innehöll singel och upprepad dosering av CS1 i två dosnivåer.

Den formella analysen av resultaten visar att CS1 tolereras väl med en god biverkningsprofil. Frisättningsprofilen är optimerad för förebyggande behandling av trombos och mycket reproducerbar. Samtidigt visar data att behandling med CS1 sänker PAI-1 nivåerna signifikant. PAI-1 är den faktor som hämmar t-PA, vilket är det ämne som kroppen själv använder för att lösa upp blodproppar. Koncentrationen av PAI-1 varierar över dygnet och när PAI-1 är som högst i blodet är risken att drabbas av hjärtinfarkt och/eller stroke som högst. Det är välkänt att förhöjda PAI-1 nivåer i blodet är en viktig och betydelsefull riskfaktor för hjärt- och kärlsjukdomar.

Cereno Scientific har i tidigare prekliniska studier visat att förutom de normaliserande effekterna på t-PA produktionen så medför tillförsel av den aktiva substansen i CS1 en reduktion av PAI-1 nivåerna, vilket nu även bekräftats i den första kliniska studien. Upptäckten är unik och öppnar upp för möjligheten att utveckla ett nytt läkemedel CS1 med en dubbel verkningsmekanism för en optimerad blodproppsförebyggande effekt. Nästa steg är att initiera en fas II-studie för att undersöka de antitrombotiska effekterna av CS1 och bolaget tecknade nyligen en avsiktsförklaring med välrenommerade CRO-partnern OCT om samarbete för genomförandet av studien.

Om CS1
Cereno Scientific utvecklar en förbättrad behandling för skydd mot blodpropp (trombos) – den globalt dominerande dödsorsaken. Företagets läkemedelskandidat, CS1, utvecklas för preventiv behandling av trombosrelaterad sjukdom. Det nya läkemedlet som baseras på en ny verkningsmekanism förväntas ge en effektiv behandling samt lägre risk för blödningsbiverkningar än dagens behandlingar med blodförtunnande läkemedel.

Den terapeutiska potentialen av CS1 som en ny behandling för förebyggande av trombos har visats i olika prekliniska studier. De nya resultaten från den första kliniska studien indikerar att CS1 har potential för att bli ett nytt behandlingsalternativ för att minska trombosbildningen genom att stimulera fibrinolysen som är kroppens eget försvar mot trombos.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Sten R. Sörensen, VD
Tel: +46 733 74 03 74
Epost: [email protected]
www.cerenoscientific.se

Läs pressmeddelandet

Om Cereno Scientific AB
Cereno Scientific utvecklar ett nytt förebyggande läkemedel mot blodpropp som bygger på kroppens egen intelligenta propplösningsmekanism. Hjärt- och kärlsjukdomar är idag den vanligaste dödsorsaken i världen. Med nuvarande behandling föreligger stor risk för allvarliga blödningskomplikationer och på grund av låga dosnivåer resulterande i bristande effekt med stor risk att drabbas av nya blodproppar. Bolagets läkemedelskandidat CS1 förväntas ge en möjlighet till effektiv preventiv blodproppsbehandling och lägre risk för allvarliga blödningsbiverkningar än dagens behandlingar med blodförtunnande läkemedel. CS1, som är en controlled release formulering av en känd substans, bedöms ha en relativ kort utvecklingstid till färdigt läkemedel. Bolaget har huvudkontor i Göteborg, bedriver utvecklingsverksamhet i AstraZenecas BioVentureHub och utvecklas med stöd av GU Ventures. Cereno Scientifics B-aktie är noterad på Spotlight Stock Market sedan juni 2016, kortnamn: CRNO B, ISIN: SE0008241558.

Denna information är sådan information som Cereno Scientific AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28:e juni 2018.


#80

Cereno Scientific initiates collaboration with CRO partner OCT to conduct a phase II study
26 June, 2018
Cereno Scientific has signed a Letter of Intent with OCT about a collaboration to conduct a phase II study to investigate the antithrombotic effects of Cerenos candidate drug CS1.

“It is very gratifying that we pass another milestone and that we initiate a collaboration with OCT for our planned phase II clinical study. The company meets our strict requirements of experience and level of competence”, says Cereno Scientifics CEO Sten R. Sörensen.

Cereno Scientific is developing a new preventive drug that normalizes the body’s own defence system against blood clots to be used on the global market to prevent thrombosis. Following the recent news of positive milestone progress of the company’s candidate drug CS1, Cereno Scientific is gearing up for their clinical programme with CS1. The company will collaborate with OCT, a CRO who will be the partner for the phase II study.

“We are pleased to assist Cereno Scientific in the development of their innovative product. We hope that our partnership will provide the pharmaceutical market with a valuable drug which improves preventive therapy against thrombosis and improves the quality of life for patients. To achieve this, we are ready to apply our strong expertise and relationships with the leading investigational sites”, sais OCT President Dmitry Sharov.