Diskusjon Triggere Porteføljer

InDex Pharmaceuticals (INDEX)

Investeringer: #<Tag:0x00007f6eba2ee728>

InDex Pharmaceuticals offentliggör utfall i nyemission av aktier i samband med planerad listning på Nasdaq First North Stockholm

30 september 2016 – InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) (”Bolaget” eller ”InDex”) offentliggör idag utfallet av genomförd nyemission av aktier (”Erbjudandet”) i syfte att bredda ägarkretsen och resa kapital i samband med planerad listning på Nasdaq First North Stockholm.

Erbjudandeperioden löpte mellan den 14 – 27 september 2016. Erbjudandet omfattade högst 29 761 905 nya aktier till en teckningskurs om 8,40 SEK per aktie medförande en emissionslikvid om högst 250 MSEK före transaktionskostnader. Teckningsåtaganden och emissionsgarantier hade lämnats motsvarande hela emissionen och resultat visar att motsvarande 95,3 MSEK tecknades av allmänheten och institutionella investerare, 111 MSEK tecknades enligt teckningsåtaganden och resterande 43,7 MSEK tecknades enligt garantiåtaganden.

Tecknare av aktier kommer erhålla avräkningsnotor med beräknad likviddag den 5 oktober 2016.

Styrelsen har ansökt om listning av Bolagets aktier på Nasdaq First North Stockholm. Nya aktier enligt Erbjudandet kommer endast registreras under förutsättning att ansökan godkänns. Första handelsdag beräknas bli omkring 11 oktober 2016 och aktierna kommer att handlas under kortnamnet ”INDEX”.

I anslutning till Erbjudandet och listningen kan Stockholm Asset Management AB, i sin roll som stabiliseringsagent, komma att för Stockholm Corporate Finance AB:s räkning genomföra transaktioner som stabiliserar, vidmakthåller eller på annat sätt påverkar priset på aktierna i syfte att hålla marknadspriset på aktierna på en högre nivå än den som i annat fall kanske hade varit rådande på marknaden.

Genom Erbjudandet har omkring 5 000 investerare blivit tilldelade aktier i Bolaget. Efter registrering av Erbjudandet kommer Bolagets huvudägare (SEB Venture Capital, Stiftelsen Industrifonden, och NeoMed Management (tillsammans med N5 Investments)) inneha motsvarande cirka 23, respektive 21 och 11 procent av det totala antalet aktier i Bolaget. Ingen ny aktieägare har blivit tilldelad aktier motsvarande fem (5) procent eller mer av det totala antalet aktier i Bolaget efter Erbjudandets genomförande.

– Vi välkomnar alla nya aktieägare och ser mycket fram emot att med kapitalet från emissionen ta vår främsta läkemedelskandidat cobitolimod genom nästa värdehöjande fas. Vi kommer nu initiera en fas IIb-studie i den svåra inflammatoriska tarmsjukdomen ulcerös kolit med målsättningen att optimera behandlingen med cobitolimod, säger Peter Zerhouni, vd för InDex Pharmaceuticals Holding.

Aktiestruktur och aktiekapital

Efter registrering av de nya aktierna hos Bolagsverket kommer det endast finnas ett aktieslag i Bolaget och antalet aktier kommer att öka med 29 761 905 till följd av Erbjudandet och med ytterligare 2 634 279 till följd av riktad nyemission till befintlig aktieägare (NeoMed Management/N5 Investments) för att möjliggöra avveckling av olika aktieslag. Efter registrering kommer det finnas ett aktiekapital om 1 249 268,36 SEK fördelat på totalt 62 463 418 aktier i Bolaget.

Kort om InDex Pharmaceuticals

InDex är ett läkemedelsutvecklingsbolag med fokus på immunologiska sjukdomar med stora medicinska behov av nya behandlingsalternativ. Bolagets främsta tillgång är läkemedelskandidaten cobitolimod som är i sen klinisk utvecklingsfas för behandling av måttlig till svår aktiv ulcerös kolit – en funktionsnedsättande, kronisk inflammation av tjocktarmen.

Cobitolimod är en ny typ av läkemedel som kan hjälpa patienter med måttlig till svår ulcerös kolit tillbaka till ett normalt liv. InDex har också utvecklat en plattform av patentskyddade substanser, så kallade DNA-baserade ImmunModulerande Sekvenser (DIMS), med potential att användas vid behandling av olika immunologiska sjukdomar.

InDex är baserat i Stockholm med adress Tomtebodavägen 23a, 171 77 Stockholm. Bolagets verksamhet bedrivs huvudsakligen genom dotterbolaget InDex Pharmaceuticals AB. För mer information, vänligen besök www.indexpharma.com/sv.

Kort om cobitolimod

Cobitolimod har en ny typ av verkningsmekanism. Det är en så kallad Toll-like receptor 9 (TLR9) agonist, som kan ge en lokal antiinflammatorisk effekt i tjocktarmen, vilket kan leda till läkning av tarmslemhinnan och lindring av de kliniska symtomen vid ulcerös kolit.

Cobitolimod har uppnått kliniskt ”proof-of-concept” i måttlig till svår aktiv ulcerös kolit, med en mycket fördelaktig säkerhetsprofil. Data från fyra placebokontrollerade kliniska studier visar att cobitolimod ger statistiskt signifikant förbättring av de effektmått som är mest relevanta för sjukdomen, både ur ett regulatoriskt och kliniskt perspektiv. Dessa effektmått inkluderar de viktigaste kliniska symtomen såsom blod i avföringen, antalet tarmtömningar, samt läkning av tarmslemhinnan.

I januari 2016 rekommenderade WHO cobitolimod som internationellt generiskt namn (INN). Substansen är även känd som Kappaproct® och DIMS0150.

Rådgivare och Certified Adviser

Stockholm Corporate Finance AB är finansiell rådgivare och Setterwalls Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Bolaget i samband med Erbjudandet och listningen. Aqurat Fondkommission AB agerar som emissionsinstitut i samband med Erbjudandet. Bolaget har anlitat Redeye AB som Certified Adviser.

För mer information:

Peter Zerhouni, VD
Tel: +46 8 508 847 35
E-post: [email protected]

3 Likes

6 oktober 2016 – InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) har uppfyllt kraven för listning på Nasdaq First North Stockholm och marknadsplatsen har nu lämnat sitt formella godkännande till bolaget. Första dag för handel i aktien är tisdagen den 11 oktober 2016. Aktien kommer att handlas under kortnamnet INDEX med ISIN-kod SE0008966295.

InDex Pharmaceuticals har just avslutat en nyemission om 250 MSEK. Omkring 5000 investerare tilldelades aktier i noteringsemissionen.

“Vi är glada att kunna bekräfta att handeln i InDex aktie inleds på First North på tisdag. Nu fokuserar vi på att ta vår främsta läkemedelskandidat cobitolimod genom nästa värdehöjande fas. Vi kommer nu att initiera en klinisk fas IIb-studie i den svåra inflammatoriska tarmsjukdomen ulcerös kolit, med målsättningen att optimera behandlingen med cobitolimod”, säger Peter Zerhouni, vd för InDex Pharmaceuticals.

Noteringsceremonin på Nasdaq Stockholm och den inledande handeln kommer att sändas live, med start 08:40, via länken www.investerarbrevet.se/InDex.

Redeye AB kommer att agera som bolagets Certified Adviser på First North.

För mer information:
Peter Zerhouni, vd
Tel: +46 8 508 847 35
E-post: [email protected]

Rådgivare
Stockholm Corporate Finance AB är finansiell rådgivare och Setterwalls Advokatbyrå AB är legal rådgivare till bolaget i samband med listningen.

1 Like

InDex Pharmaceuticals presenterar resultat från COLLECT-studien vid United European Gastroenterology Week 2016

10 oktober 2016 – InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) meddelade idag att resultat från ytterligare analyser av data från COLLECT - en klinisk studie av bolagets ledande läkemedelskandidat cobitolimod för behandling av måttlig till svår, aktiv ulcerös kolit - kommer att presenteras muntligt och som poster under United European Gastroenterology Week (UEGW) 15-19 oktober 2016 i Wien.

I COLLECT-studien erhöll 131 patienter med måttlig till svår aktiv ulcerös kolit, som ej svarat på konventionell behandling, antingen cobitolimod eller placebo som tillägg till gängse behandling. Studien genomfördes på 38 kliniker i sju europeiska länder. Patienterna randomiserades till att få två doser av 30 mg cobitolimod eller placebo vid vecka 0 och vid vecka 4. Huvudresultaten från studien har nyligen publicerats i den vetenskapliga tidskriften Journal of Crohns and Colitis (Atreya et al. J Crohns Colitis 2016 May 20 Epub ahead of print). Resultaten visar på cobitolimods potential som en ny behandling för måttlig till svår aktiv ulcerös kolit. Statistiskt signifikanta skillnader mellan cobitolimod och placebo observerades redan efter fyra veckor i flera viktiga effektmått som idag förordas av regulatoriska myndigheter och anses vara de kliniskt mest relevanta.

Ytterligare subgruppsanalyser av data från COLLECT-studien som kommer att presenteras under UEGW tyder på att cobitolimod kan inducera klinisk remission både hos patienter med måttlig och patienter med svår form av ulcerös kolit, samt både hos patienter som tidigare har provat anti-TNF-alfa behandling och patienter som aldrig har provat anti-TNF-alfa behandling.

UEGW är det största vetenskapliga mötet för gastroenterologer i Europa.

Presentationen (Oral presentation #107) med titeln Clinical Disease Activity Influences the Therapeutic Efficacy of the Toll-like Receptor 9 Agonist Cobitolimod in Patients with Moderate to Severe Active Ulcerative Colitis kommer att hållas av Professor Raja Atreya från universitetet i Erlangen-Nürnberg måndagen den 17 oktober 2016 klockan 16:45 CET under sessionen Future Drugs in IBD.

Postern med titeln Clinical Efficacy of the Toll-like Receptor 9 Agonist Cobitolimod in Anti-TNF-antibody Treated and Naïve Patients with Moderate to Severe Active Ulcerative Colitis kommer även att presenteras av Professor Raja Atreya under “Poster Champ Session” den 19 oktober 2016 klockan 12:30 CET. Postern har av UEGW fått erkännandet ”Poster of Excellence”.

För mer information:
Peter Zerhouni, VD
Tel: +46 8 508 847 35
E-post: [email protected]

3 Likes

BioStock analys: InDex Pharmaceuticals

http://www.biostock.se/2016/09/biostock-analys-index-pharmaceuticals/

Vid ett basscenario där såväl prissättningen (40 000 USD/år) av en behandling med cobitolimod, som uppskattad marknadsandel (15 procent) ligger på medelnivå, ger kalkylen enligt vår värderingsmodell ett riskjusterat nuvärde för produkten cobitolimod om 70 miljoner USD. Med dollarkursen 8,50 SEK motsvarar det 595 miljoner SEK. Utslaget på antalet aktier vid en fulltecknad emission (59 829 139 st) ger detta ett riskjusterat nuvärde om 10 SEK/aktie i teknologivärde, exklusive bolagets övriga portföljtillgångar och kassa. Om vi även räknar in kassan efter noteringsemissionen blir värdet cirka 13,50 SEK/aktie.

2 Likes

Snittet ned til 8 i går og dersom den går videre ned eller henger litt rundt 7 en stund til så velger jeg nok å snitte meg ned ytterligere.

1 Like

Ser ut som den fant støtte ~ 6,70 og dersom de som ønsket å lette seg og de som fikk panikk som følge av det nå er ferdig å dumpe, så kan bullene ta over :wink:

1 Like

Jeg må innrømme at jeg er litt imponert over de som tør å gå inn så tidlig på en biotech IPO, synes alle jeg ser synker markant i starten.

1 Like

Njaa, jeg safet og gikk inn med en ikke altfor stor andel ved tegning og gjemte unna litt for å putte inn mer etterpå. Det viste seg å være ganske lurt, dog syns ikke jeg nedgangen her i starten har vært til å grine av.

Har tro på at den nå stabiliserer seg og håp om å være i blått ganske snart (hmm, mangler bare kjærlighet så har jeg alt - i aksjen altså… jeg har kjærlighet i rl) :smile:

1 Like

Det begynte ikke bra for å si det forsiktig, men ca 1% av porteføljen er inne i denne. Så hvis det går rett til helvete er formuen min intakt så og si. Det kalles risikostyring.

Tja, nårm an ser hvor langt de er kommet i utviklingen ( de er kommet lenger en nano) for å gi en pekepinn. Så er det ikke så galt.

1 Like

Denne her er jo prosentvis en komplett katastrofe. Ja det er risiko i biotech, men vanligvis pga. fase-resultatene og ikke børsintroduksjonen. Heldigvis har jeg kun en lyttepost her.

Jeg synes det lukter bittelitt Serendex her…

Resultat från InDex Pharmaceuticals COLLECT-studie väl mottagna vid UEGW

18 oktober 2016 – Ytterligare analyser av data från COLLECT – en klinisk studie av InDex Pharmaceuticals Holding ABs (publ) ledande läkemedelskandidat cobitolimod för behandling av måttlig till svår, aktiv ulcerös kolit – presenterades muntligt och mottogs med stort intresse under United European Gastroenterology Week (UEGW) 2016 i Wien.

“Resultaten tyder på att cobitolimod kan åstadkomma klinisk remission både hos patienter med måttlig och patienter med svår form av ulcerös kolit. Som väntat erhölls den högsta remissionsfrekvensen bland patienter med måttlig sjukdomsaktivitet, vilket är i linje med andra terapier i denna indikation”, säger professor Raja Atreya vid universitetet i Erlangen-Nürnberg som var en av prövarna i studien och som presenterade resultaten under en välbesökt session på UEGW som är det största vetenskapliga mötet för gastroenterologer i Europa.

I COLLECT-studien erhöll 131 patienter med måttlig till svår aktiv ulcerös kolit som ej svarat på konventionell behandling antingen cobitolimod eller placebo som tillägg till gängse behandling. Studien genomfördes på 38 kliniker i sju europeiska länder.

“Cobitolimod är en mycket lovande ny typ av behandling för detta allvarliga tillstånd, och jag ser nu fram emot att starta nästa större kliniska fas IIb-studie med cobitolimod där jag kommer att vara huvudprövare”, fortsätter professor Atreya.

Sjukdomsaktivitetens påverkan på behandlingseffekten i COLLECT
De presenterade post-hoc analyserna delar in patienterna i tre olika subgrupper efter sjukdomens svårighetsgrad vid COLLECT-studiens start, med 28%, 46% och 26% av patienterna i respektive subgrupp. Analysen visar att bland patienter som vid studiens start hade måttlig ulcerös colit uppnådde 32% av patienterna i cobitolimod-gruppen klinisk remission vid vecka 4, definierat som avsaknad av blod i avföringen, antal avföringstillfällen per vecka mindre än 35, samt läkning av tarmslemhinnan, jämfört med 8% av patienterna som fått placebo. För patienter med måttlig till svår sjukdomsaktivitet vid studiens start uppnådde 22% av patienterna i cobitolimod-gruppen remission vid vecka 4 jämfört med 0% av patienterna som fått placebo. För de patienter som hade svår ulcerös colit vid studiens start uppnådde 9% av patienterna i cobitolimod-gruppen klinisk remission vid vecka 4 jämfört med 0% av patienterna i placebogruppen.

Sjukdomsaktivitet vid studiestart Andel av patienterna Cobitolimod
Andel i remission vecka 4 Placebo
Andel i remission vecka 4
Måttlig 28% 32% 8%
Måttlig till svår 46% 22% 0%
Svår 26% 9% 0%

Poster presenteras den 19 oktober
På onsdag den 19 oktober kommer en poster med titeln Clinical Efficacy of the Toll-like Receptor 9 Agonist Cobitolimod in Anti-TNF-antibody Treated and Naïve Patients with Moderate to Severe Active Ulcerative Colitis att presenteras av professor Atreya som “Poster of Excellence” under “Poster Champ session”. Denna subgruppsanalys visar att cobitolimod kan inducera klinisk remission både hos patienter som tidigare har provat anti-TNF-alfa-behandling och hos patienter som aldrig har provat anti-TNF-alfa-behandling.

I COLLECT-studien hade 39% av patienterna tidigare blivit behandlade med anti-TNF-alfa. Den absoluta remissionsfrekvensen var som väntat högre hos patienter som inte hade provat anti-TNF-alfa-behandling. 28% av patienterna i cobitolimod-gruppen som inte hade provat anti-TNF-alfa-behandling uppnådde klinisk remission vid vecka 4, definierat som avsaknad av blod i avföringen, antal avföringstillfällen per vecka mindre än 35, samt läkning av tarmslemhinnan, jämfört med 0% i placebo-gruppen. Bland patienter som tidigare hade behandlats med anti-TNF-alfa uppnådde 10% av patienterna i cobitolimod-gruppen klinisk remission jämfört med 6% i placebogruppen.

Publicerade huvudresultat visar på cobitolimods potential
Huvudresultaten från COLLECT-studien publicerades nyligen i den vetenskapliga tidskriften Journal of Crohns and Colitis (Atreya et al. J Crohns Colitis 2016 May 20 Epub ahead of print). Resultaten visar på cobitolimods potential som en ny behandling för måttlig till svår aktiv ulcerös kolit. Statistiskt signifikanta skillnader mellan cobitolimod och placebo observerades redan efter fyra veckor i flera viktiga effektmått som idag förordas av regulatoriska myndigheter och anses vara de kliniskt mest relevanta.

“Vi glädjer oss åt att våra resultat fortsätter möta stort intresse från den medicinska expertisen när vi nu arbetar vidare med att ta vår främsta läkemedelskandidat cobitolimod genom nästa värdehöjande fas”, säger Peter Zerhouni, vd för InDex Pharmaceuticals.

Vetenskapliga sammanfattningar av presentationerna från UEGW är tillgängliga via UEGW-appen.

För mer information:
Peter Zerhouni, vd
Tel: +46 8 508 847 35
E-post: [email protected]

Kort om cobitolimod
Cobitolimod är en ny typ av läkemedel som kan hjälpa patienter med måttlig till svår ulcerös kolit tillbaka till ett normalt liv. Det är en så kallad Toll-like receptor 9 (TLR9) agonist, som kan ge en lokal antiinflammatorisk effekt i tjocktarmen, vilket kan leda till läkning av tarmslemhinnan och lindring av de kliniska symtomen vid ulcerös kolit. Cobitolimod har uppnått kliniskt proof-of-concept i måttlig till svår aktiv ulcerös kolit, med en mycket fördelaktig säkerhetsprofil. Data från fyra placebokontrollerade kliniska studier visar att cobitolimod ger statistiskt signifikant förbättring av de effektmått som är mest relevanta för sjukdomen, både ur ett regulatoriskt och kliniskt perspektiv. Dessa effektmått inkluderar de viktigaste kliniska symtomen såsom blod i avföringen, antalet tarmtömningar, samt läkning av tarmslemhinnan. Cobitolimod är även känd som Kappaproct® och DIMS0150.

2 Likes

Nytt brukspatent bevilget Index Pharma/Cobitolimod av USPTO:

2 Likes

http://beta.redeye.se/events#/videos/t5ot8y78

InDex Pharmaceuticals VD Peter Zerhouni presenterar på Life Science Seminar 2016

1 Like

https://www.nordnet.no/mux/web/analys/nyheter/visaNyhet.html?itemid=119576011&sourcecode=wkr

INDEX PHARMACEUTICALS: INDEX PHARMACEUTICALS HOLDING AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - SEPTEMBER 2016

Senaste veckorna har vi själva kunnat rapportera två goda nyheter som
stärker bolaget och vår potential att framöver skapa varaktigt värde
med cobitolimod. Först presenterades nya analyser av data från
COLLECT, vår föregående kliniska studie med cobitolimod, på UEGW, som
är det största vetenskapliga mötet för gastroenterologer i Europa.
Subgruppsanalyserna tyder på att cobitolimod kan hjälpa både
patienter med måttlig och patienter med svår form av ulcerös kolit,
samt patienter som tidigare har provat biologiska läkemedel och
patienter som aldrig har provat sådana.

Dessutom beviljades InDex också ett nytt amerikanskt patent för
cobitolimod som förstärker och förlänger vårt patentskydd. Det ger en
exklusivitetsperiod till november 2032, med möjlighet till fem års
förlängning efter marknadsgodkännande.

1 Like

Er ikke dette ett bra resultat? I neste studie så øker de dosene og antagelig får bedre effekt enn forrige studie?

1 Like

Ja det er det, og dette resultatet er det som ble presentert på UEGW. Nå driver de og forbereder fase IIb-studiet CONDUCT, som er fullfinansiert, og de skal starte opp med behandling av første pasient i denne studien i H1 2017.

Index-aksjene mine har jeg lagt i langtidsskuffen :slight_smile: De skal få ligge der et par år, minst.

1 Like

Hvis noen lurer på hvorfor Index er på tur opp igjen nå:

Redeye: “InDex Pharmaceuticals: Deep value galore”

Published: 2016-12-14 07:32, Edited: 2016-12-14 07:35

We initiate coverage of InDex Pharmaceuticals, a deep value bet with significant upside from current price. InDex has failed to catch the attention of buy-and-hold investors since its IPO on October 11th. The guarantors got a lot of shares as the IPO was undersubscribed, which together with speculators willing to flip IPO issues have pressured the stock price, now down over 30% since the IPO. Investor concerns have focused on the Company’s spotty history, but we believe InDex is in fact very promising. With an improved study design where lessons from past failures have been applied, we see an 80% probability of Phase IIb success. Further, we believe concerns over the terminated partnering deal are overstated. The terminated deal with the Spanish specialty pharma company Almirall has created suspicion, but the termination was likely due to a strategic move, where Almirall repositioned itself as a specialty pharma company focusing on dermatology. These concerns have made InDex into a deep value play with very good odds. In valuing the opportunity, we have used a DCF model that generate a fair value of SEK 14 in our Base Case, offering over 130% upside from current price. Our Bull Case indicate a value of SEK 24 per share whereas our Bear (Worst) Case suggests a value of SEK 4 (0).

Full length research report

2 Likes

InDex Pharmaceuticals deltar på europeiska Crohns- och kolit-organisationens (ECCO) kongress

23 januari 2017 – InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) meddelade idag att bolaget kommer att delta med två posterpresentationer vid europeiska Crohns- och kolit-organisationens (ECCO) 12:e kongress. ECCO-kongressen är den största medicinska kongressen i världen med specifikt fokus på inflammatorisk tarmsjukdom (IBD). Kongressen hålls i Barcelona, Spanien den 15 till 18 februari 2017.

“Vi glädjer oss åt att återigen ha blivit utvalda att redovisa data vid den största IBD kongressen i världen och att våra resultat fortsätter att möta stort intresse från den medicinska expertisen”, säger Peter Zerhouni, vd för InDex Pharmaceuticals. “Årets kongress sammanfaller dessutom med förberedelserna av vår nästa kliniska studie med läkemedelskandidaten cobitolimod för behandling av ulcerös kolit. Deltagandet på kongressen ger oss möjlighet att ha en aktiv dialog med de ledande experterna inom fältet och marknadsföra CONDUCT-studien.”

Båda postrarna kommer att presenteras under postersessionen fredagen den 17 februari. Den första postern har titeln Binding properties of human TLR-9 receptor to cobitolimod – a candidate for treatment of active Ulcerative Colitis in late stage of clinical development och visar cobitolimods bindningsaffinitet till receptorn Toll-like receptor 9 (TLR9). Den andra har titeln IL-10 induction properties of the TLR-9 agonist cobitolimod – a candidate for treatment of active Ulcerative Colitis in late stage of clinical development och visar att cobitolimod kan stimulera en dosberoende frisättning av den anti-inflammatoriska cytokinen IL-10 in vitro hos immunceller både från friska individer och från patienter med ulcerös kolit.

Vetenskapliga sammanfattningar av postrarna kommer att finnas tillgängliga på ECCOs hemsida (www.ecco-ibd.eu) från och med slutet av januari.

För mer information:
Peter Zerhouni, vd
Tel: +46 8 508 847 35
E-post: [email protected]

Om The European Crohn’s and Colitis Organisation (ECCO)
ECCO är det största forumet för specialister inom inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) i världen. ECCO tar fram vetenskapliga riktlinjer för behandling av IBD, bedriver utbildningsverksamhet, främjar forskning och företräder IBD specialister, samt arbetar med patientföreningar och industrin för att minska sjukdomsbördan för patienterna. Deras årliga kongress lockade mer än 5000 deltagare 2016 och är den största IBD kongressen i världen.

Kort om cobitolimod
Cobitolimod är en ny typ av läkemedel som kan hjälpa patienter med måttlig till svår ulcerös kolit tillbaka till ett normalt liv. Det är en så kallad Toll-like receptor 9 (TLR9) agonist, som kan ge en lokal antiinflammatorisk effekt i tjocktarmen, vilket kan leda till läkning av tarmslemhinnan och lindring av de kliniska symtomen vid ulcerös kolit. Cobitolimod har uppnått kliniskt proof-of-concept i måttlig till svår aktiv ulcerös kolit, med en mycket fördelaktig säkerhetsprofil. Data från fyra placebokontrollerade kliniska studier visar att cobitolimod ger statistiskt signifikant förbättring av de effektmått som är mest relevanta för sjukdomen, både ur ett regulatoriskt och kliniskt perspektiv. Dessa effektmått inkluderar de viktigaste kliniska symtomen såsom blod i avföringen, antalet tarmtömningar, samt läkning av tarmslemhinnan. Cobitolimod är även känd som Kappaproct® och DIMS0150.

Kort om InDex Pharmaceuticals
InDex är ett läkemedelsutvecklingsbolag med fokus på immunologiska sjukdomar med stora medicinska behov av nya behandlingsalternativ. Bolagets främsta tillgång är läkemedelskandidaten cobitolimod som är i sen klinisk utvecklingsfas för behandling av måttlig till svår aktiv ulcerös kolit – en funktionsnedsättande, kronisk inflammation av tjocktarmen. InDex har också utvecklat en plattform av patentskyddade substanser, så kallade DNA-baserade ImmunModulerande Sekvenser (DIMS), med potential att användas vid behandling av olika immunologiska sjukdomar.

InDex är baserat i Stockholm. Bolagets aktier handlas på Nasdaq First North Stockholm. Redeye AB är bolagets Certified Adviser. För mer information, vänligen besök www.indexpharma.com/sv.

This release was sent by Index Pharmaceuticals

2 Likes