Diskusjon TriggereNy! Porteføljer

Integrum

integ-b_st
Investeringer: #<Tag:0x00007f47caaaa050>

#203

Emisjon 7 kr - nå er aksjen interessant igjen,.


#204

Synd jeg gikk glipp av at den var uinteressant da den lå 500% høyere…! :slight_smile:


#205

Det var den ikke, aksjen har alltid vært interessert. Men man må klare lese markedets syn på selskapet og ikke blande inn egne følelser.

Sahlgrenska var som vi diskuterte en “ikke-nyjet”, en hendelse som kom til å ordne seg, men det betyr ikke att resten av markedet ikke skjønner det, selv om jag gjorde det.

Vær ikke Aragorn!


#206

Hver måned kårer jeg det jeg kaller Teksperter™ for noen av de mest populære investeringene våre :slight_smile:

Det er de 3 medlemmene som har fått flest likes på innleggene sine de siste 90 dagene. Teksperter™ får også en unikt merke på profilen sin og et trofé-ikon ved siden av navnet sitt. Du kan bli Tekspert™ i flere aksjer/investeringer, og troféet vil bare vises i tråder der du er Tekspert™.

Her er denne månedens Teksperter™ og det mest likte innlegget deres fra de siste 90 dagene:

  1. @babyrage (15 likes)
  1. @holmes (3 likes)
  1. @Konamixx (1 likes)

Resten av topp 10:

  1. @VargVemund (1 likes)

  2. @Tundraville (1 likes)

Gratulerer!


#207

Aktieägarens förslag till beslut på bolagsstämma presenteras senast vid årsstämman

PRESSINFORMATION
15 september 2018

I kallelsen till Integrum AB (publ) årsstämma angavs att Aktieägaren Pericardium AB senast den 15 september 2018 ska återkomma med vissa förslag till beslut avseende val av styrelseledamöter  och arvordering och att sådant förslag skulle offentliggöras via pressmeddelande från Integrum AB.

Styrelsen har nu fått information om att fullständigt förslag till beslut avseende punkt 9 såvitt avser förslag till antal styrelseledamöter och eventuella suppleanter, punkt 10 såvitt avser styrelsearvoden och punkt 11 såvitt avser förslag till val av styrelseledamöter och eventuella suppleanter inte är helt färdigberett och att förslagen kommer att presenteras senare än tidigare aviserat, senast på årsstämman.
Mölndal den 14 september 2018

Om Integrum AB
Integrum är ett medicintekniskt bolag som utvecklar och marknadsför system för skelettförankrade proteser. Med över 400 operationer genomförda i tolv länder och efter att ha verkat i marknaden i snart 20 år bedömer sig Bolaget ha en världsledande ställning inom området. Integrums innovativa OPRA Implant System bidrar till att förbättra livskvaliteten för amputerade världen över.

För mer information, v.v. kontakta:
Rutger Barrdahl,tf VD
Mobil: 0705 - 23 39 55
Email: [email protected]
Certified Adviser
Erik Penser Bank AB är Bolagets Certified Adviser som nås på 08-463 8000.

Styrelsesammansättning till Årsstämma 2018 Integrum AB


This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Integrum AB via Globenewswire

Nyheten er levert av GlobeNewswire.

http://www.netfonds.no/quotes/release.php?id=20180914.GlobeNewswire.HUG2216181


#208

Integrum AB: Delårsrapport 1 maj 2018 - 31 juli 2018

PRESSINFORMATION 
21 september 2018

Integrums delårsrapport 1 maj 2018 - 31 juli 2018
Integrum AB (publ) (“Integrum” eller “Bolaget”) offentliggör delårsrapport för perioden 1 maj 2018 - 31 juli 2018. Delårsrapporten finnstillgänglig på bolagets hemsida för nedladdning och är bifogad i sin helhet. 

Integrum AB redovisade en nettoomsättning på 3 920 (5 767) KSEK under perioden 2018-05-01 till 2018-

07-31 (3 månader), en minskning med 32 % jämfört med motsvarande period föregående år. Förra årets

starka försäljning påverkades positivt av en lageruppbyggnad hos vår nya återförsäljare, Ottobock i USA.

Den försäljningen motsvarade 2 217 KSEK. Justeras jämförelsekvartalet ser vi en ökning med 10 % för

det redovisade kvartalet. Vi ser också att antalet operationer har ökat i år. Styrelsen föreslog under

andra kvartalet att genomföra en fullt säkerställd nyemission för att skapa förutsättningar för fortsatt

expansion. Emissionen genomförs i oktober.

Första kvartalet i sammandrag (1 maj 2018 - 31 juli 2018)

Nettoomsättningen under första kvartalet uppgick till 3 920 (5 767) KSEK

Rörelsens totala intäkter uppgick till 5 222 (6 957) KSEK

Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -5 628 (-1 190) KSEK

Periodens resultat uppgick till -5 654 (-963) 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Integrum AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. 
Mölndal 21 september 2018 
Om Integrum AB
Integrum är ett medicintekniskt bolag som utvecklar och marknadsför system för skelettförankrade proteser. Med över 470 operationer genomförda i tolv länder och efter att ha verkat i marknaden i snart 20 år bedömer sig Bolaget ha en världsledande ställning inom området. Integrums innovativa OPRA Implant System bidrar till att förbättra livskvaliteten för amputerade världen över. Bolagets aktie handlas på Nasdaq First North.

För mer information, v.v. kontakta: 
Rutger Barrdahl, VD                                                         
Mobil: 0705 - 23 39 55                               
Email: [email protected]

Certified Adviser
Erik Penser Bank AB är Bolagets Certified Adviser som nås på 08-463 8000. 

Pressmeddelande för Integrum
Delårsrapport Q1 2018-2019


This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Integrum AB via Globenewswire

Nyheten er levert av GlobeNewswire.

http://www.netfonds.no/quotes/release.php?id=20180921.GlobeNewswire.HUG2217184


#209

Årsstämmokommuniké - Integrum AB (publ)

Pressinformation
24 september 2018

Ej för distribution eller publicering, vare sig direkt eller indirekt, till nyhetsdistributörer i USA eller för spridning i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan distribution eller publicering skulle vara otillåten enligt tillämplig lag.

Integrum AB (publ) har måndagen den 24 september 2018 hållit årsstämma. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades vid årsstämman. 

Fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning, beslut om disposition samt ansvarsfrihet 

Resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 1 maj 2017-30 april 2018 fastställdes. I enlighet med styrelsens förslag beslutades att inte lämna någon utdelning utan att istället avräkna årets förlust mot överkursfonden och att kvarstående överkursfond om 22 461 083 kronor överförs i ny räkning. 

Envar av de personer som under året haft uppdrag som styrelseledamot eller verkställande direktör beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 1 maj 2017-30 april 2018. 

Fastställande av styrelsearvoden och revisorsarvoden

Beslutades att arvode till styrelsen ska utgå med 200 000 kronor till styrelsens ordförande och med vardera 100 000 kronor till övriga stämmovalda styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget eller dotter­bolag. Arvode till revisorn beslutades ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelse samt revisor

Styrelsen ska, för tiden intill slutet av nästa årstämma, bestå av fem ordinarie ledamöter utan suppleanter. Rickard Brånemark, Andrew Christensen, Lennart Ramberg och Magnus René omvaldes som styrelse­ledamöter, och Artur Aira valdes genom nyval till styrelseledamot. Rickard Brånemark valdes till styrelseordförande.

PricewaterhouseCoopers AB omvaldes till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Auktoriserade revisorn Johan Palmgren tillträder som huvudansvarig för revisionen.

Beslut om nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare
Stämman beslutade enhälligt, i enlighet med styrelsens förslag, om nyemission av högst 3 580 000 B-aktier med företrädesrätt för aktieägarna på följande huvudsakliga villkor.

Bolagets aktieägare ska ha företrädesrätt att teckna de nya B-aktierna i förhållande till det antal aktier de förut äger. Vid full teckning av samtliga aktier i företrädesemissionen kommer bolagets aktiekapital att öka med 250 600 kronor. 

Den som på avstämningsdagen den 2 oktober 2018 är registrerad som aktieägare i bolagets aktiebok förd av Euroclear Sweden AB, äger företrädesrätt att teckna nya B-aktier varvid en (1) befintlig aktie ger en (1) teckningsrätt och fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av två (2) nya B-aktier i företrädesemissionen. 

Teckningskursen är 7 kronor per B-aktie. 

Teckning av B-aktier med stöd av teckningsrätter i företrädesemissionen ska äga rum genom samtidig kontant betalning under tiden från och med den 5 oktober 2018 till och med den 19 oktober 2018. Teckning av B-aktier utan stöd av teckningsrätter ska ske på särskild teckningslista under tiden från och med den 5 oktober 2018 till och med den 19 oktober 2018. Betalning för B-aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter ska erläggas kontant senast två (2) bankdagar efter att avräkningsnota som utvisar besked om tilldelning avsänts till tecknaren.

För det fall inte samtliga nya B-aktier tecknats med företrädesrätt ska styrelsen inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om fördelning av aktier som inte tecknats med företrädesrätt. Tilldelning ska i första hand ske till dem som även tecknat aktier med stöd av teckningsrätt, pro rata i förhållande till hur många aktier som tecknats med stöd av teckningsrätter, i andra hand till andra som tecknat aktier utan företrädesrätt, pro rata i förhållande till hur många aktier som tecknats och i tredje hand till emissionsgaranter i enlighet med respektive garants garantiåtagande, pro rata i förhållande till garanterat belopp. I den mån tilldelning enligt ovan inte kan ske pro rata ska tilldelning ske genom lottning.

De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller efter det att de nya aktierna har blivit registrerade hos Bolagsverket och blivit införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

Syftet med emissionen är att stärka bolagets finansiella ställning och skapa förutsättningar för fortsatt expansion. Företrädesemissionen är garanterad till 100 procent genom teckningsförbindelser och emissionsgarantier. 

Ytterligare information om nyemissionen kommer att finnas tillgänglig i prospektet som förväntas offentliggöras omkring den 4 oktober 2018.

Beslut om inrättande av incitamentsprogram och emission av teckningsoptioner 2018/2021 I för anställda 
Stämman beslutade enhälligt, i enlighet med styrelsens förslag, att inrätta ett incitamentsprogram genom emission av högst 246 000 teckningsoptioner 2018/2021 I för anställda med rätt till teckning av nya B-aktier i bolaget och att godkänna överlåtelse av sådana teckningsoptioner i huvudsak i enlighet med vad som anges i det följande: 

Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska de nya teckningsoptionerna endast kunna tecknas av bolaget, eller av bolaget anvisat dotterbolag. Syftet med införande av incitamentsprogrammet ge anställda möjlighet att delta i ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram som ska motivera de anställda. Ett ökat ägarengagemang från de anställda förväntas stimulera till ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen, höja motivationen och öka samhörighetskänslan med bolaget. 

 

Bolaget, eller av bolaget anvisat dotterbolag, ska ha rätt och skyldighet att  i enlighet med de instruktioner som lämnats av styrelsen, överlåta teckningsoptionerna till anställda varvid (a) bolagets VD inte får erbjudas fler än 50 000 teckningsoptioner, övriga personer i ledningsgruppen inte får erbjudas fler än totalt 100 000 teckningsoptioner och vardera 20 000 teckningsoptioner och © övriga fast anställda per dagen för årsstämman 2018 inte får erbjudas fler än totalt 96 000 teckningsoptioner och vardera 6 000 teckningsoptioner.

Förvärv av teckningsoption ska förutsätta att den anställde vid erbjudandetidpunkten såväl som vid förvärvstidpunkten är fast anställd och inte sagt upp sig eller blivit uppsagd. och ingår avtal med bolaget.

Överlåtelse till deltagare i incitamentsprogram ska ske mot kontant ersättning motsvarande teckningsoptionernas marknadsvärde vid överlåtelsetidpunkten, beräknat genom en oberoende värdering med tillämpning av Black & Scholes-modellen.

Varje teckningsoption ska ge rätt att under perioden 1 oktober 2021 till och med den 30 november 2021 teckna en ny B-aktie i bolaget mot kontant betalning enligt en teckningskurs som uppgår till ett belopp som motsvarar 200 % av den volymvägda genomsnittskursen för bolagets aktie på First North under perioden från och med den 1 oktober till och med den 19 oktober 2018. 

Beslut om inrättande av incitamentsprogram och emission av teckningsoptioner 2018/2021 II för styrelseledamöter 
I enlighet med majoritetsaktieägaren Pericardium AB:s förslag, beslutades enhälligt att inrätta ett incitamentsprogram genom emission av högst 100 000 teckningsoptioner 2018/2021 II för styrelseledamöter, med undantag för Rickard Brånemark, med rätt till teckning av nya B-aktier i bolaget och att godkänna överlåtelse av sådana teckningsoptioner i huvudsak i enlighet med vad som anges i det följande: 

Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska de nya teckningsoptionerna endast kunna tecknas av bolaget, eller av bolaget anvisat dotterbolag. 

Syftet med införande av incitamentsprogrammet är att kunna attrahera, behålla och motivera kvalificerade styrelseledamöter samt för att stimulera styrelseledamöter att prestera sitt yttersta i syfte att maximera värdeskapandet för samtliga aktieägare. 

 

Bolaget, eller av bolaget anvisat dotterbolag, ska ha rätt och skyldighet att i enlighet med de instruktioner som lämnats av bolagsstämman, överlåta teckningsoptionerna till styrelsens ledamöter (exklusive Rickard Brånemark), där vardera vid årsstämman 2018 vald styrelseledamot (exklusive Rickard Brånemark), har rätt att teckna högst 20 000 teckningsoptioner. 

Förvärv av teckningsoption ska förutsätta att deltagaren vid erbjudandetidpunkten såväl som vid förvärvstidpunkten fortsatt är ledamot i styrelsen och inte avgått eller blivit entledigad och också samtidigt med teckningen ingår avtal med bolaget. 

Överlåtelse till deltagare i incitamentsprogrammet ska ske mot kontant ersättning motsvarande teckningsoptionernas marknadsvärde vid överlåtelsetidpunkten, beräknat genom en oberoende värdering med tillämpning av Black & Scholes-modellen.

Varje teckningsoption ska ge rätt att under perioden 1 oktober 2021 till och med den 30 november 2021 teckna en ny B-aktie i bolaget mot kontant betalning enligt en teckningskurs som uppgår till ett belopp som motsvarar 200 % av den volymvägda genomsnittskursen för bolagets aktie på First North under perioden från och med den 1 oktober till och med den 19 oktober 2018. 

Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

I enlighet med styrelsen förslag bemyndigades styrelsen att, inom ramen för vid var tid gällande bolagsordning, med eller utan avvikelse från aktie­ägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera till­fällen intill näst­kommande årsstämma, fatta beslut om emission av aktier, tecknings­optioner och/eller konvertib­ler. Vid annan emission än med företrädesrätt för aktieägarna mot kontant betalning eller betalning ge­n­om kvittning får endast B-aktier respektive teckningsoptioner och/eller konvertibler av­seende B-aktier emitteras och det totala antalet aktier som omfattas av sådana emissioner (inklusive det antal aktier som kan nytecknas eller konverteras till enligt sådana teckningsoptioner och konvertibler) motsvara sammanlagt högst tio procent av bolagets röster och kapital vid tidpunkten för nyttjandet av bemyndigandet. Betalning ska, förutom genom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning eller annars med villkor. Emission med avvikelse från aktieägarnas före­trädesrätt och vid betalning genom apport ska ske till marknadsmässig teckningskurs, i före­kommande fall med tillämpning av marknadsmässig emissionsrabatt, enligt då rådande marknadsför­hållanden. Bemyndigandet syftar till, och skälet för eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är, att med flexibilitet och tidseffektivitet vid behov dels kunna stärka bolagets finansiella ställning, dels kunna möjliggöra förvärv av bolag eller rörelse, investering i nya eller befintliga verksamheter eller utökad expansion i övrigt.  

Om Integrum AB
Integrum är ett medicintekniskt bolag som utvecklar och marknadsför system för skelettförankrade proteser. Med över 400 operationer genomförda i tolv länder och efter att ha verkat i marknaden i snart 20 år bedömer sig bolaget ha en världsledande ställning inom området. Integrums innovativa OPRA Implant System bidrar till att förbättra livskvaliteten för amputerade världen över. Bolagets aktie handlas på Nasdaq First North.

För mer information, v.v. kontakta:                                                 
Rutger Barrdahl, VD 
Mobil: 0705-23 39 55 
Email: [email protected] 

Certified Adviser 

Erik Penser Bank AB är bolagets Certified Adviser som nås på 08-463 8000. 


This announcement is distributed by West Corporation on behalf of West Corporation clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Integrum AB via Globenewswire

Nyheten er levert av GlobeNewswire.

http://www.netfonds.no/quotes/release.php?id=20180924.GlobeNewswire.HUG2217492


#210

Hver måned kårer jeg det jeg kaller Teksperter™ for noen av de mest populære investeringene våre :slight_smile:

Det er de 3 medlemmene som har fått flest likes på innleggene sine de siste 90 dagene. Teksperter™ får også en unikt merke på profilen sin og et trofé-ikon ved siden av navnet sitt. Du kan bli Tekspert™ i flere aksjer/investeringer, og troféet vil bare vises i tråder der du er Tekspert™.

Her er denne månedens Teksperter™ og det mest likte innlegget deres fra de siste 90 dagene:

  1. @babyrage (11 likes)
  1. @Konamixx (1 likes)
  1. @VargVemund (1 likes)

[quote=“VargVemund, post:366121, topic:6035”]

Resten av topp 10:

  1. @Tundraville (1 likes)

Gratulerer!


#211

Integrum offentliggör prospekt och bjuder in till investerarträffar

Styrelsen för Integrum AB (publ) har upprättat ett prospekt med anledning av den förestående nyemissionen med företrädesrätt för Integrums aktieägare. Prospektet har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Prospekt, innehållande fullständiga villkor och anvisningar, samt anmälningssedlar finns att tillgå på Integrums (www.integrum.se ) och Erik Penser Banks (www.penser.se  (http://www.penser.se%20/)) respektive hemsidor.

Ej för distribution eller publicering, vare sig direkt eller indirekt, till nyhetsdistributörer i USA eller för spridning i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan distribution eller publicering skulle vara otillåten enligt tillämplig lag.

Investerarträffar

Med anledning av företrädesemissionen presenterar Integrums VD, Rutger Barrdahl, Bolagets verksamhet och framtidsplaner i Integrums lokaler på Krokslätts Fabriker 50 i Mölndal den 12 oktober 2018 klockan 12.00 och hos Erik Penser Bank på Apelbergsgatan 27 i Stockholm den 15 oktober 2018 klockan 12.00. Anmälan för investerarträffen den 12 oktober kan ske via e-post [email protected] och anmälan för investerarträffen den 15 oktober kan ske via e-post till [email protected]

Villkor och tidplan för nyemissionen i korthet

För företrädesemissionen gäller i korthet följande villkor:       

·  Rätten att teckna aktier utövas med stöd av teckningsrätter. För varje aktie, oavsett serie, i Integrum som innehades på avstämningsdagen erhölls en (1) teckningsrätt.
·  Fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av två (2) nya aktier av serie B.
·  Teckningskursen uppgår till 7,00 SEK per aktie.
·  Avstämningsdag för rätt att erhålla teckningsrätter var den 2 oktober 2018.
·  Teckning av nya aktier ska ske under perioden 5-19 oktober 2018.
·  Handel med teckningsrätter kommer att ske på Nasdaq First North under perioden 5-17 oktober 2018.
·  Handel med betalda tecknade aktier (BTA) kommer att ske på Nasdaq First North från och med den 5 oktober 2018 fram till dess att Bolagsverket har registrerat Företrädesemissionen.
·  Företrädesemissionen är garanterad till 100 procent genom teckningsförbindelser och emissionsgarantier.
·  Utfall i företrädesemissionen förväntas presenteras omkring den 24 oktober 2018.

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden

Integrum har erhållit teckningsförbindelser från Bolagets styrelseledamöter, ett antal befintliga aktieägare samt en ny investerare om sammanlagt cirka 18,5 MSEK, motsvarande cirka 73,7 procent av Företrädesemissionen. Resterande del av Företrädesemissionen omfattas av garantiåtagande till ett sammanlagt belopp om cirka 6,6 MSEK, motsvarande cirka 26,3 procent av Företrädesemissionen. Ingen ersättning utgår för lämnade teckningsförbindelser, däremot utgår en garantiersättning om 8,0 procent. Sammanlagt uppgår tecknings- och garantiåtaganden därmed till 25,1 MSEK, motsvarande 100 procent av Företrädesemissionen.

Rådgivare

Erik Penser Bank AB är finansiell rådgivare till Integrum i samband med Företrädesemissionen. Setterwalls Advokatbyrå är legal rådgivare till Integrum.

Viktig information  

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Integrum AB (publ). Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Integrum AB (publ) kommer endast att ske genom det prospekt som Integrum upprättat. Ingen åtgärd har vidtagits, eller kommer att vidtas, av Integrum för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i andra jurisdiktioner än Sverige.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, reproduceras eller distribueras i eller till USA, Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller Nya Zeeland eller annat land eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd inte är tillåten, eller där sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga aktier har registrerats, och kommer inte heller att registreras, enligt United States Securities Act från 1933 (“Securities Act”) och får inte erbjudas, tecknas, säljas eller överföras, direkt eller indirekt, inom USA, förutom efter skriftligt godkännande från Integrum och enligt ett tillämpligt undantag från registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA. 

Rutger Barrdahl, VD. Mobil: 070 523 39 55, Email: [email protected]

Integrum är ett medicintekniskt bolag som utvecklar och marknadsför system för skelettförankring av proteser. Med över 400 operationer genomförda i tolv länder och efter att ha verkat i marknaden i snart 20 år bedömer sig Bolaget ha en världsledande ställning inom området. Integrums innovativa OPRA Implant System bidrar till att förbättra livskvaliteten för amputerade världen över. Bolagets aktie handlas på Nasdaq First North.

Ekstern link: http://news.cision.com/se/integrum-ab/r/integrum-offentliggor-prospekt-och-bjuder-in-till-investerartraffar,c2635206
Ekstern link: http://mb.cision.com/Main/17531/2635206/920948.pdf

Nyheten er levert av Cision.

http://www.netfonds.no/quotes/release.php?id=20181004.Cision.20181004:BIT:1806:0


#212

Får mann handlet tegningsretter gjennom Nordnet?

Noen som er inne og har retter?


#213

Det burde gå greit. Se under corporate actions eller kontakt Nordnet


#214

First surgery in Germany with the OPRA™ implant system

For the first time a patient in Germany has undergone surgery with Integrum’s OPRA bone anchored implant system. The surgery was carried out at University Medical Center in Göttingen. 

The 55-year-old patient lost his right arm in a work-related accident 14 years ago. Although fitted with an assistive device, the patient only occasionally used the arm prosthesis and eventually not at all. Looking for alternatives the patient decided to get an OPRA implant. In the surgery, the bone anchored OPRA implant was combined with a new procedure, “Targeted Muscle Reinnervation”, (TMR) where “unemployed” nerve stumps are transferred to remaining muscles of the residual limb. The combination of bone anchored OPRA implant and TMR increases the comfort of the prosthesis, reduces phantom limb pain and offers completely new options for mind controlled prosthetic devices in the future.

“We at Integrum work with improving quality of life for amputee patients. This first surgery in Germany is a great example of what can be achieved and how our innovative implants and procedures are embraced by patients and surgeons”,
says Rutger Barrdahl, CEO. "

Rutger Barrdahl, CEO. Cell: +46 70 523 39 55, E-mail: [email protected]

Integrum provides innovative solutions for bone-anchored prostheses. Integrum’s OPRA™ implant system improves quality of life for amputees through higher prosthetic functionality, improved comfort and improved mobility. With 20 years’ experience from 500 surgeries in 14 countries, Integrum has today a leading position in bone anchored protheses. The company is publicly listed at Nasdaq Firth North.

Ekstern link: http://news.cision.com/integrum-ab/r/first-surgery-in-germany-with-the-opra–implant-system,c2643275
Ekstern link: http://mb.cision.com/Main/17531/2643275/925609.pdf

Nyheten er levert av Cision.

http://www.netfonds.no/quotes/release.php?id=20181012.Cision.20181012:BIT:9975:0


#215


#216

Aksjer for 7 millioner kjøpt av styreleder/hovedeier. Friskt innsidekjøp :stuck_out_tongue:


#217

Ah, en del tunga navn som begynt å handle på disse nivåene nå enligt siste holdings. Noen av de samme som plukket en del i Talk om jag ikke tar feil. Skal bli intressant å se hva som skjer, føles helt grei når emissjonen er garantert til 100%. Har begynt å plukke litt aksjer selv nå, men markedet er litt choppy så har ikke tenkt noen større posisjoner helt ennå.


#218

… and another one.


#219

Er dette kjøp via emisjon eller innløsning av opsjoner? Kursen har jo ikke vært under 8 de siste dagene?


#220

Gjennom emisjonen, den er 100% garantert, ledningen tok 73% tror jag.


#221

Nyemissionen i Integrum kraftigt övertecknad

Integrum AB har framgångsrikt slutfört en emission av B-aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Företrädesemissionen övertecknades med 68,9 procent och tillför Bolaget 25,1 MSEK före emissionskostnader.

Ej för distribution eller publicering, vare sig direkt eller indirekt, till nyhetsdistributörer i USA eller för spridning i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan distribution eller publicering skulle vara otillåten enligt tillämplig lag.

Totalt tecknades 3 511 628 aktier med stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 24,6 MSEK eller 98,1 procent av företrädesemissionen. Därutöver ansöktes om teckning av 2 534 240 Aktier utan stöd av teckningsrätter, motsvarande 70,8 procent av företrädesemissionen. De 68 372 aktier, motsvarande cirka 0,5 MSEK eller 1,9 procent av företrädesemissionen, som inte tecknades genom företrädesrätt har tilldelats personer i enlighet med de villkor som angivits prospektet som offentliggjordes den 4 oktober 2018. Inga emissionsgarantier kommer således tas i anspråk. Besked om tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter kommer inom kort att skickas till dem som tilldelats aktier. Efter att företrädesemissionen har registrerats av Bolagsverket kommer BTA (betalda tecknade aktier) att bokas om till aktier. De nya aktierna beräknas tas upp till handel på Nasdaq First North omkring vecka 46, 2018.

Genom företrädesemissionen kommer Integrums aktiekapital att öka med 250 600,00 kronor till 877 100,00 kronor. Det totala antalet aktier i bolaget kommer att öka med 3 580 000 aktier till 12 530 000 aktier, varav 11 890 000 aktier av serie B och 640 000 aktier av serie A.

“Integrum tillförs nu resurser för ökade satsningar inom forskning och utveckling och påskyndad marknadsbearbetning på framförallt den amerikanska marknaden. Det är glädjande att se det starka intresset från våra befintliga aktieägare och vi vill tacka för deras förtroende och samtidigt passa på att hälsa nytillkomna aktieägare välkomna”, säger Rutger Barrdahl, verkställande direktör i Integrum.

Erik Penser Bank AB har agerat finansiell rådgivare till Integrum i samband med Företrädesemissionen. Setterwalls Advokatbyrå har agerat legal rådgivare till Integrum.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Integrum AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 oktober 2018 kl. 21:00 CEST

Rutger Barrdahl, VD. Mobil: 070 523 39 55, Email: [email protected]

Integrum utvecklar och marknadsför innovativa system för skelettförankrade proteser. Integrums OPRA™ Implant System förbättrar livskvaliteten för amputerade genom förbättrad funktion, komfort och mobilitet. Med 20 års erfarenhet från 500 operationer i 14 länder är bolaget idag världsledande inom skelettförankrade proteser för behandling av amputerade. Bolagets aktie handlas på Nasdaq First North.

Ekstern link: http://news.cision.com/se/integrum-ab/r/nyemissionen-i-integrum-kraftigt-overtecknad,c2653956
Ekstern link: http://mb.cision.com/Main/17531/2653956/932564.pdf

Nyheten er levert av Cision.

http://www.netfonds.no/quotes/release.php?id=20181024.Cision.20181024:BIT:0756:0


#222

Integrum har vært en urolig aksje siste året men ser ut till å bygge seg en fin ackumulasjons range her.

På sikt finnes det ett gap på ~24-26 å tette.