Diskusjon Triggere Porteføljer

PCI Biotech Småprat 2019 (PCIB)

pcib_ol
Investeringer: #<Tag:0x00007f366313ccc0>

#3348

Nå er jo dødeligheten i prostatakreft og inoperabel gallegangskreft ikke sammenlignbar, og vi er også inne i et helt annet paradigme for utvikling av kreftmedisin nå enn da.

Var forøvrig nok av naysayers om algeta og. :stuck_out_tongue:


#3349

Snøffelen
20.01.2018 kl 13:55
1368
"Innlegg av: SafeInvest (20.01.18 09:40 ), lest 382 ganger
Ticker: PCIB
RE^2: PCIB - betraktninger
Er det noen her som kjenner godkjenningsprosessen av Xofigo er godt?

Har forstått det sånn at studien i hovedsak ble avbrutt pga av QoL og de smertelindrende egenskapene,
mOS var jo bare marginal bedre enn standard behandling."

Xofigo gikk den normale veien med fase 1, fase 2 og et stort fase 3 studie.

https://www.centerwatch.com/drug-information/fda-approved-drugs/drug/1261/xofigo-radium-ra-223-dichloride

“The FDA approval of Xofigo was based on a double-blind, randomized, placebo-controlled phase III clinical trial of 809 subjects with castration-resistant prostate cancer with symptomatic bone metastases.”

Og det ble godkjent ved en interim analyse, en slags accelerated approval. Ikke basert på forhåndsgodkjente surrogat-parameter, men fordi det etterhvert ble så opplagt at OS ble mye bedre. I et studie med 809 pasienter så kan man selvsagt på et tidligere tidspunkt si noe om signifikansen, fordi usikkerheten blir mindre.

Fordelen med surrogatparameter er jo at studie blir langt mindre (færre pasienter) og mye rimeligere. Og avlesningstidspunkt for interim analyse avtales på forhånd.

Og det er korrekt som du sier SafeInvest, Xofigo ble også godkjent fordi det var mimdre smerte i tillegg til bedre OS.

Resultatene for OS var:

“At the interim analysis the median survival was 14 months versus 11.2 months, respectively. At the updated analysis the median survival was 14.9 versus 11.3 months, respectively”

Jeg vil anta at å holde gallegangen åpen ikke bare vil gi bedre OS, siden det er blokkering av gallegangen pasienten dør først av, men at siden at opphopning av galle fører til forgiftning så vil det å holde gallegangen åpen også føre til bedre QoL (quality of Life).


#3350

Du skriver jo at du håper studiet avbrytes, men hva får deg til å tro at det skjer før interimavlesningen? Hvilke vurderinger har FDA foretatt ved å legge avlesningen til akkurat det punktet de har gjort? Kan det være at statistikerne har sagt at det er punktet hvor data kan være signifikante nok? Hvorfor ikke før? Det er her jeg kolliderer fullstendig med dere som mener at denne studien skal avbrytes.


#3351

Snøffelen
19.01.2018 kl 16:15
2817
Mitt ståsted er at sannsynlighet er veldig mye viktigere enn potensial, og LOA for fimaCHEM for gallegang bør være svært god med tanke på:

  1. Klar for registreringsstudie
  2. Avlesning på surrogatendepunkter ved interim analyse
  3. Det faktum at gode effektdata er den beste predikator for suksess.
    Arkivert

#3352

Nei det kan for all del hende du har helt rett, jeg har vel strengt tatt ikke sagt at jeg tror noe annet heller.


#3353

Godt debattert på fundamental tråden dette Glein👍. Investor har også kjørt statistisk signifikans. Du diskuterte det der også.


#3354

Ser debattten reises igjen om tidlig avbrytelse av RELEASE.

Jeg har holdt en lav profil i det siste på forum, men har delt tabellen nedenfor med en del utvalgte for ca en uke siden.

Velger nå å legge den ut på åpent forum her, siden debatten reises igjen.


Jeg har her trukket fra overlevelsesdataene vi har fra de 7 som har fått 0,25 mg/kg fimaporfin. For å få PFS så ganget jeg med 0,75. Forholdet er hentet fra ABC-02 studiet der PFS var ca 8 mnd og OS 12 mnd.

For kontrolgruppen trakk jeg fra mine konstruerte overlevelsetall fra ABC-02 studien. Samme multippel ble brukt for å få PFS.

Kjørte så et hundretalls kjøringer hvor jeg la inn følgende faste forutsetninger om rekruttering;

  • Første pasient dosert 01.04.2019
    *De neste 5 pasientene tok det 1 mnd mellom hver.

Samt rekrutteringshastighet fra og med 01.10.2019 som variabel hvor jeg la til x pasienter i hver arm per måned.

-1,67 indikerer det som PCIB har guidet. (1,67 * 2 * 12 = 40 per år)

Kjørte så en Kaplan-Meier for hver mnd fra 01.04.2020 til 01.09.2021 og hentet ut p-verdier som er plottet i tabellen under. Grønne tall betyr p<0,05 og grønn uthevet p<0,01. Lagt til en gul stipe som rammer inn tidspunkter/rekrutteringshastigheter som gir mulighet for avbrytelse av kontrollarm.

Som man ser er mest realistiske tidspunkt for avbrytelse på vårparten 2021. Er det større forskjell mellom armene enn estimert her, eller at rekrutteringen går betydelig fortere kan det skje tidligere (i 2020).

Skjermbilde


#3355

Nå er det ikke fda som har satt det tidspunktet da. Pcib må være trygge på å ha nok events ved interim avlesning, og har derfor satt et tidspunkt med god sikkerhetsmargin. Har de ikke nok eventer på det tidspunktet må de kjøre hele fasen ut, så der har de nok en del å gå på. Fda har sagt hvor mange eventer man må ha, pcib har gitt et tidspunkt for når det skal være oppnådd, så det kan og bør skje før deadline hvis rekrutteringen går som den skal.


#3356

Å? Det var helt nytt for meg. Hvor har du den informasjonen fra?

Edit: ah ja. Men fda har sagt antall events, som jo i praksis er det samme. Poenget er at fda har funnet et punkt i studien hvor dataene antas å være signifikante nok.


#3357

Fra selskapet. Husker ikke om det var en kvartalspresentasjon eller radium-episode.

Tenker du etter, så er det logisk og. Fda vil jo ikke mene noe om hastigheten på rekruttering.


#3358

Fantastisk Investor. Kongen!


#3359

God gjennomgang! Takk!

Det er ikke bare forholdet årsak/virkning fda ser på, men også safety i en større populasjon. Det er utallige faktorer som spiller inn på sikkerheten, så det vil også spille en rolle. Ikke kun den rene p-verdien i et årsak-virkningsforhold.


#3360

Enig der. Overall response rate vil jo også spille inn. Men p-verdier på PFS vil være nr 1 de ser på.


#3361

Eller ihv at kontrollarmen kan avbrytes på etisk grunnlag :wink:
For øvrig er det forskjell på overlevelse i prosta-kreft og prostatakreft med spredning til skjelettet også… OS for indikasjonen Algeta testet ut xofigo for er ganske lik OS for pcib sin indikasjon…
"At the interim analysis the median survival was 14 months versus 11.2 months, respectively. At the updated analysis the median survival was 14.9 versus 11.3 months, respectively”


#3362

Skjønner ikke hvorfor det ikke er liv laga. Når jeg gjør et raskt google søk finner jeg Orphan drug behandlinger på sykdommer som oppstår på 1/8 millioner personer. En 2 linje behandling for GGK vil nok få flere pasienter enn som så.

En sykdom som er svært alvorlig og med kortere levetid ville jeg tro det var desto viktigere med en 2 linje behandling. Det vil kunne ha svært stor betydning på overlevelsen dersom en kunne ha en behandling til å overta fra førstelinje når tumorene blir resistente for den første behandlingen.

Synes det er litt rart at du uttaler deg såpass bastant i forhold til dette.


#3363

Helt enig laplagam. I tillegg så satser jo Nucana ikke bare på inoperabel GGK i sin studie, så de har mer å spille på. Gjentar som jeg har sagt tidligere, ser ikke disse som noen stor konkurrent, men de er nærmest, så det er lurt å følge med :slightly_smiling_face:


#3364

FimaCHEM.

Momenter som kan påvirke tiden som går før en eventuell godkjenning foreligger.

Grunnen til å kjøre randomiserte blinded studier er vel for å unngå at placeboeffekten skal slå inn og påvirke grunnlaget for målingene fra medikament og laser.

En bruker altså en del av pasientene som en kontrollgruppe som får narremedisin.

Dersom dette skal fungere så vet ingen hvem som får denne “narre-medisinen” .
Utvelgelsen foregår randomisert (som trekningen av lottovinnerene) og ingen i den gruppen som arbeider opp mot denne studien har kjennskap til hvem får hva.

Men kontrollgruppen vet jo hvem som får virkelig og narremedisin.

Det som kan være spesielt med dette studiet er at pasientene dør av kreftsvulster tetter gallegangen og en dør av forgiftning før kreften gjør denne jobben.

Utgangspunktet for alle pasientene er at der skal være satt stent av metall satt i gallegangen for å hindre at gallegangen tettes av voksende kreftsvulst.

Så hvorfor kan dette bli et mulig problem?

Si at det danner seg et tydelig mønster av 2 stk utviklinger.
I den ene gruppen reduseres /forsvinner svulstene i gallegangen og i den andre gruppen oppstår der store problemer med stadig nye svulster som tetter gallegangen og en må sette nye stenter…

Under slike forhold , hvor en på forhånd kan forutsi utfallet bassert på hva som skjer i gallegangen , kan dette påvirke selve fundamentet for placebo kontrollen?
Hvorledes kan en garantere at det mønsteret som dannes og som står tydelig frem for alle parter ikke vil ha innvirkning (placebo-effekt) på resultatet?

Dersom en ikke kan garantere dette , hva er da vitsen med den randomiserte delen.?

Vil dette kunne føre til at kontrollarmen avsluttes og medisinen godkjennes?
(selvsagt må studien fullføres men avtale med partner kan inngås og salg av medisinen kan starte)

En annen sak er at en påfører pasienter med narremedisin laserbehandling og at en må unngå å bli eksponert for lys i etterkant så dette er jo også et dilemma å ta med i betraktning.
Ikke nok med at en ikke får behandling og går en tidelig død i møte men en blir også påført en betydelig forringelse av livskvaliteten på den korte tiden de har igjen.

En må selvsagt forholde seg til de opprinnelige oppgitte tidsestimatene gitt for studien men min personlige mening er at der er store sjanser for at kontrollgruppen setter foten ned på etisk grunnlag og fjerner kontrollarmen/godkjenner behandlingen.

En annen ting kan være bruk av laser med narremedisin.
Kan en komme ut i problemer med påvirkning av resultatene pga abscopal effekt grunnet bruk av laser alene?
En vet jo ikke hvordan abscopal effekt oppstår enda.
En måler kun virkningen / resultatene.

Lykke til


#3365

Mange interessante, men vanskelige spørsmål du tar opp her. Når det gjelder randomisering er dette nødvendig fordi vi idag ikke har tall for pfs og overlevelse for den indikasjonen Pcib undersøker. Formålet er derforåfå referansetall for dagens behandling med gemcitabine. Først da kan en måle effekten av Pcib metode basert på laser,amphinex , og gem . Et tilsynelatende problem her er at kontrollarmen ikke er Gem.alene, men også laser. Imidlertid bør vi ta utgangspunkt iat det er amphinexkombinert med laser som skal gi effekten her. Følgelig er det innforstått at Pcibs metode må være bedre ennlaser og gemcitabine for overhodet å være interessant. Når det gjelder placebo, gjør vel dette ikke seg gjeldende for Selvfølgelig kanten reisespørsmål om gecitabene alene er bedre enn gempluss laser. IG og med at opplegget er godkjent av FDA, må vi forutsette at dette ikke anses somnoen problemstilling.


#3366

Det er derfor selskapet har valg å IKKE gi noen narrebehandling i RELEASE-studien og studien er ikke blindet.
Fra q4-rapporten:

The study programme consists of a single open randomised two-arm study with 186 patients (93 patients per arm), having a control arm with the SoC treatment of up to eight cycles of the chemotherapies gemcitabine and cisplatin, and an experimental arm with up to two fimaCHEM treatments in addition to SoC.

Randomisering av studien er ikke for å fjerne placeboeffekt, men for å statistisk fjerne andre faktorer som kan påvirke resultatene. Hvis man ikke randomiserte så måtte man aktivt velge hvem som fikk hvilken behandling. F.eks. Norge gir Amphinex og USA gir SoC. Da vet man ikke om forskjellen er pga at amerikanere er forskjellige fra nordmenn eller om de gjør andre tiltak som også spiller inn og bidrar til forskjell mellom pasientgruppene.


#3367

Takker busk1
Meget oppklarende å få den delen korrigert.